Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Statut Fundacji „Rzetelny Portal”

Ustanowiony w Krakowie 31-10-2017r.

§ 1

 1. Fundacja „RZETELNY PORTAL” (zwana dalej Fundacją) działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6.04.1984 r. oraz postanowień niniejszego Statutu.

 2. Fundacja została ustanowiona przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą YANOK z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej Fundatorem).

 3. Podstawą utworzenia Fundacji jest akt notarialny sporządzony 31-10-2017r. przez notariusza Macieja Kułakowskiego (rep. A 10128/2017)

 4. Fundacja posiada osobowość prawną.

 5. Nazwa Fundacji brzmi „RZETELNY PORTAL”. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

 6. Fundacja prowadzi stronę internetową www.krn.pl/rzetelnyportal

 7. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy organ nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

 1. Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.

 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Polski, jeśli wymaga tego realizacja celów statutowych.

 4. Fundacja współpracuje z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach.

 5. Fundacja współpracuje z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach.

§ 3

 1. Celami fundacji są:

 1. działanie na rzecz rozwoju rynku nieruchomości;

 2. edukowanie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie podejmowania właściwych decyzji związanych z rynkiem nieruchomości;

 3. promocja rzetelności i uczciwości ofert na rynku związanym z nieruchomościami;

 4. kreowanie działań na rzecz rozwoju rzetelnych ofert na rynku związanym z nieruchomościami;

 5. integrowanie i aktywizacja środowiska zawodowego związanego z rynkiem nieruchomości;

 6. dążenie do stałego podwyższania kwalifikacji oraz wspieranie specjalistów zajmujących się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości;

 7. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji w zakresie funkcjonowania rynku nieruchomości wspomagających podwyższenie świadomości prawnej właścicieli, posiadaczy i przyszłych właścicieli nieruchomości;

 8. wspieranie działań ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych;

 9. doradztwo i pomoc przy wyborze nieruchomości (informowanie o tanich nieruchomościach, programach mieszkaniowych, inwestycjach deweloperskich oraz nieruchomościach z rynku wtórnego);

 10. tworzenie pozytywnego wizerunku zawodu pośrednika i dewelopera oraz rzeczoznawcy majątkowego jako ważnych i potrzebnych profesji;

 11. promowanie dobrych praktyk rynkowych;

 12. dążenie do standaryzacji nazw i pojęć używanych w praktykach rynku nieruchomości;

 13. wspieranie osób przygotowujących się do inwestycji na rynku nieruchomości;

 14. wspieranie działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości i uczciwego obrotu gospodarczego;

 15. promocja zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy w podejmowaniu zatrudnienia na rynku nieruchomości;

 16. dążenie do wprowadzenia wzorów dobrych praktyk rynkowych rozwiniętych krajów zachodnich;

 17. występowanie w zakresie inicjowania, bądź opiniowania projektów przepisów, bądź ich realizacji przed odpowiednimi organami Państwa;

 1. Cele Fundacji realizowane są głównie poprzez działania:

 1. współpracę z samorządem terytorialnym;

 2. organizację akcji społecznych propagujących założone cele statutu Fundacji;

 3. organizowanie szkoleń, konferencji, kursów w celu realizacji celów statutowych Fundacji;

 4. organizowanie imprez i spotkań związanych z realizacją celów statutowych Fundacji;

 5. współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów Fundacji;

 6. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej w tym wydawanie broszur, ulotek, materiałów informacyjno-edukacyjnych;

 7. prowadzenie badań, opracowywania raportów, analiz i ekspertyz związanych z realizacją celów statutowych;

 8. działalność reklamowa w ramach kampanii społecznych;

 9. promowanie dobrych praktyk związanych z ofertami nieruchomości;

 10. udzielanie pomocy prawnej i doradczej osobom poszkodowanym przez nieuczciwe firmy z rynku nieruchomości;

 11. współpracę, partnerstwo i członkostwo w międzynarodowych organizacjach gospodarczych, w szczególności branży nieruchomościowej;

 12. współpracę ze szkołami publicznymi i niepublicznymi, instytucjami, klubami, fundacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji celów statutowych;

 13. współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów statutowych;

 1. Do realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej.

 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Przychody pochodzące z tych działań w całości powiększają przychody Fundacji.

§ 4

 1. Fundacja może, w zakresie realizowania swoich celów statutowych, ustanawiać certyfikaty, nagrody, odznaczenia, przyznawać wyróżnienia, tytuły honorowe oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub akcji prowadzonych przez Fundację.

§ 5

 1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz przychody i dochody, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

 2. Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. Darowizn;

 2. Spadków;

 3. Zapisów;

 4. Dotacji, subwencji oraz grantów;

 5. Ofiarności publicznej;

 6. Zbiórek publicznych;

 7. Dochodu z organizacji imprez publicznych;

 8. Odsetek;

 9. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;

 10. Wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysków. Całość przychodów oraz dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczany wyłącznie na działalność statutową.

 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, pod warunkiem, że w chwili składania takiego oświadczenia Zarząd Fundacji ma przekonanie, że majątek spadkowy przewyższa długi spadkowe.

 3. Fundacja prowadzi dokumentację księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 4. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.§ 6

 1. Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi członkowie, fundatorzy, członkowie organów, oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. Rozporządzać majątkiem Fundacji w sposób sprzeczny ze Statutem.§ 7

 1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem).

 2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 3. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 (od jednego do trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu.

 4. W sytuacji gdy Zarząd jest jednoosobowy do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji upoważniony jest jedyny członek Zarządu działający samodzielnie.

 5. Kadencja Zarządu jest nieokreślona i trwa aż do odwołania.

 6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.

 7. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

 8. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

 9. Pierwszy Zarząd Fundacji będzie dwuosobowy. Na członków Zarządu Fundator powołuje Mateusza Marchewkę jako Prezesa Zarządu i Magdalenę Hojniak jako v-ce Prezesa.

 10. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani przed upływem kadencji przez Fundatora.

 11. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce innego członka Zarządu. W przypadku jednoosobowego Zarządu, rezygnacja składana jest na ręce Fundatora.

 2. Utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 3. Śmierci członka Zarządu.

 4. Odwołania przez Fundatora.

 1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji. Wysokość wynagrodzenia potwierdzona być musi przez Fundatora.

 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

 2. Wytyczanie i zatwierdzanie głównych kierunków działalności Fundacji;

 3. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;

 4. Realizacja celów statutowych;

 5. Sporządzanie planów działań Fundacji oraz budżetu;

 6. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

 7. Inicjowanie działań w celu zmiany Statutu Fundacji przez Fundatora.

 8. Zatrudniania pracowników oraz nawiązywania współpracy z wolontariuszami. W zakresie odpłatnego zatrudniania pracowników, każdorazowo musi być to potwierdzone przez Fundatora.

 9. Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz pracowników Fundacji. Ustalanie wysokości wynagrodzenia musi być potwierdzone przez Fundatora.

 1. Zarząd co roku obowiązany jest przedkładać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji na ręce Fundatora.

 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. O posiedzeniach Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Posiedzenia zarządu służą również podejmowaniu uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów, decydującym głosem jest głos Prezesa Zarządu.

 5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie, w zakresie zobowiązań nieprzekraczających wysokości Funduszu Założycielskiego. Wszelkie oświadczenia woli, zaciąganie zobowiązań oraz inne w kwotach powyżej wysokości Funduszu Założycielskiego, muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez Fundatora.

 6. Zarząd Fundacji odpowiada przed Fundatorem w zakresie realizacji celów statutowych.

§ 8

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator na wniosek Zarządu.

§ 9

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia swoich celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd poprzez uchwałę. Uchwała w sprawie likwidacji, dla swej skuteczności prawnej, musi zostać zatwierdzona przez Fundatora.

 3. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator powoływany i odwoływany przez Fundatora.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji, mogą zostać przeznaczone w sposób zgodny z wolą i wyborem Fundatora.

§ 10

 1. W przypadku likwidacji Fundatora, wszelkie jego kompetencje przechodzą, z mocy niniejszego Statutu, na Pełnomocnika Fundatora.

 2. Pełnomocnika Fundator powołuje w formie pisemnej decyzji, która składana jest przez Fundatora Zarządowi.

 3. Pełnomocnik może być w każdej chwili odwołany w formie pisemnej decyzji, która składana jest przez Fundatora Zarządowi.

 4. Pełnomocnik może zrzec się tej funkcji w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.

§ 11

 1. Fundacja składa corocznie właściwemu organowi sprawozdanie ze swojej działalności.

 2. Sprawozdania z działalności Fundacji udostępniane są do publicznej wiadomości poprzez publikację ich na stronie www Fundacji.

§ 12

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r.

 2. Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Fundatora.Kontakt

Fundacja „RZETELNY PORTAL”
Al. Słowackiego 39
31-159 Kraków
tel./fax 12 622 71 17
fundacja@krn.pl
https://www.krn.pl/rzetelnyportal

krs_pobierz

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźhale i magazyny na sprzedażmieszkania na zamianęgaraże do kupieniamieszkania na wynajem powiat Warszawski zachodnilokale użytkowe na sprzedaż powiat Poznańskilokale użytkowe na wynajem gmina Rudnikdomy na wynajem gmina Staszówdomy na wynajem w Dobrzeniudomy na sprzedaż w Kawęczynie Sędziszowskimmieszkania na sprzedaż w Kuraszewie

Deweloperzy

);