Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Artykuły Artykuły

Co nowego w prawie budowlanym piszczy?

Co nowego w prawie budowlanym piszczy?

W marcu jak w garncu! Poza standardowymi wariacjami pogodowymi, epidemią koronawirusa i koniecznością znoszenia kampanijnych wypowiedzi polityków, przyszło nam zmierzyć się z wysypem kolejnych nowelizacji ustaw. Zamaszystym ruchem prezydenckiego długopisu 3 marca 2020 r. zwieńczony został proces legislacyjny procedowany nad ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane i niektórych innych ustaw.

Z czym nowym przyjdzie nam się mierzyć?

Na 69 stronach nowelizacji zawarto wiele nowości istotnych zarówno dla inwestorów, projektantów jak i szarego Kowalskiego. Zważywszy na ogrom zmian, w ramach niniejszego artykułu przedstawić można zatem jedynie skrócone podsumowanie. Skomplikowaniu ulega m.in. procedura uzyskiwania tzw. zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Ustawodawca wyraźnie wyspecyfikował m.in. obowiązek uzyskania ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku odstępstwa od przepisów dot. bezpieczeństwa pożarowego, oraz pozytywną opinię wojewódzkiego inspektora sanitarnego, gdy odstępstwo dotyczyć ma wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Zmiany dotknęły także procedurę przeprowadzania egzaminów ze znajomości procesu budowlanego i nabywania uprawnień. Postanowiono m.in., że część pisemna egzaminu odbywa się we wszystkich okręgowych izbach właściwej izby, w tym samym dniu i o tej samej godzinie. Uzyskanie zaś specjalizacji techniczno-budowlanej wymagać będzie odbycia pięcioletniej praktyki w zawodzie w zakresie specjalizacji w ramach posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń:

 1. przy sporządzaniu projektów – w przypadku specjalizacji do projektowania;
 2. na budowie – w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.

 

Budowanie na zgłoszenie

W 30 podpunktach ujętych w znowelizowanym art. 29 ust. 1 ustawy wskazano, jakie budowy nie wymagają uzyskania pozwolenia, lecz wymagają dopełnienia procedury zgłoszenia.

Katalog ten zawiera m.in. budowę: wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a także sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, b) wodociągowych, c) kanalizacyjnych, d) cieplnych, e) gazowych o ciśnieniu ro boczym nie wyższym niż 0,5 MPa; oraz m.in.: stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (z drobnym wyłączeniem).

 

Buduj do woli

Bez pozwolenia na budowę oraz bez żadnego zgłoszenia stawiać będzie można 32 rodzaje obiektów, w tym m.in.: ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,2 m, przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 mkw., związane z produkcją rolną parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m oraz suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 mkw. — ale jedynie w ramach zabudowy zagrodowej w ramach istniejącej działki siedliskowej. Z interesujących nowości — wyłączenie dotyczy też m.in. bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie, a także punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (z drobnym wyłączeniem) oraz przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 mkw. Na gruntach rolnych, bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia urządzać będzie można stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 1000 mkw. i głębokości nieprzekraczającej 3 m. Ponadto w myśl nowelizacji, bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia, poczynić będzie można szereg przebudów (m.in. dociepleń budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m), remontów obiektów budowlanych (z wyłączeniem m.in. budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę — w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych), instalowaniu (m.in. krat w budynkach jednorodzinnych, pomp cie- pła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW — przy czym do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej).

 

Projekt budowlany po nowemu

Na mocy znowelizowanego art. 33 ust 2 ustawy do wniosku o pozwolenie na budowę wystarczającym będzie przedłożenie 3 egzemplarzy projektu (zamiast dotychczasowych 4). Ustawodawca określił nadto, że każdorazowo zakres i treść projektu budowlanego uwzględniają warunki ochrony przeciwpożarowej. Istotnej modyfikacji ulega zawartość projektu budowlanego.

Po nowelizacji, zawiera on:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, obejmujący: a) określenie granic działki lub terenu, b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym, c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, d) układ komunikacyjny i układ zieleni ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, e) informację o obszarze oddziaływania obiektu;
 • projekt architektoniczno-budowlany obejmujący: a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych, c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, e) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko, f) charakterystykę ekologiczną, g) informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, h) opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych – w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, i) informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a – w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, j) postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9, jeżeli zostało wydane;
 • projekt techniczny obejmujący: a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, b) charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków, c) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, d) w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, e) inne opracowania projektowe;
 • w zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych; opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy. Do projektu obligatoryjnie załączać się będzie m.in. stosowne zaświadczenia, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia projektanta.

 

Co ze starymi projektami?

W ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy (co nastąpi w zasadniczej części w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia) do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor uprawniony jest przedłożyć projekt budowlany wykonany w oparciu o dotychczas obowiązujące przepisy.

 

Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu

Ponadto w nowelizacji rozszerzono m.in. definicję tzw. istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

Za powyższe rozumie się odstąpienie w zakresie:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany;
 • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących: a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5 proc., b) wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2 proc., c) liczby kondygnacji;
 • warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;
 • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia: a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, lub b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;
 • zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.

 

Trwałość pozwolenia na budowę

Szalenie istotnym i pozytywnym novum jest dodany art. 37b ust 1, zgodnie z któ- rym nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. Jak uczy praktyka, w przeszłości dochodziło do absurdów, gdy po latach od oddania obiektu do użytkowania, z przyczyn często formalnych, dochodziło do wznowienia postępowania o pozwoleniu na budowę. Przeniesienie pozwolenia na budowę Po nowelizacji, w przypadku zbycia przez inwestora nieruchomości, nabywca będzie uprawniony domagać się przeniesienia wydanej na rzecz poprzedniego inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę, bez potrzeby dołączania jego zgody.

 

Prostsza legalizacja samowoli budowlanych

Nowelizacja wprowadza nadto istotną modyfikację procesu legalizacji samowoli budowlanej. Wprowadzono m.in. instytucję tzw. uproszczonego postępowania legalizacyjnego. Zgodnie z art. 49f ust. 1 ustawy, w przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części: 1) bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo 2) bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia – jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne. Procedury tej nie stosuje się jednak, jeżeli przed upływem w/w terminu wydano postanowienie o wstrzymaniu budowy.

W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia jego doręczenia, a to:

 • oświadczenia, o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (złożone pod odpowiedzialnością karną);
 • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazującej, czy stan techniczny obiektu budowlanego: a) nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz b) pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Decyzja o legalizacji stanowić będzie podstawę użytkowania obiektu budowlanego. W przypadku „młodszych” samowoli budowlanych obowiązuje bardziej rygorystyczna procedura, z którą wiąże się m.in. obowiązek uiszczenia stosownych opłat legalizacyjnych.

 

Czy będzie żyło się lepiej?

Podsumowując: nowelizacja zawiera szereg interesujących zapisów. Niektóre życie ułatwią, a inne wywołają efekt odwrotny. Z pewnością pewne rozwiązania można by uregulować jeszcze lepiej i prościej. Czas pokaże, jak nowe zapisy sprawdzą się w praktyce i jaką ogólną ocenę będzie można im postawić. Z pewnością przyzwyczajenie się do zmian będzie trudne. Ale nie pozostaje nam nic innego, jak je zaakceptować i przyjąć do wiadomości. Na pocieszenie dodać można, że każdą nowelizację, zastąpić można kolejną.  

Źródło: Dwutygodnik.KRN.pl | 2020-04-06

Czy ten artykuł był dla Ciebie interesujący?

5

Zainteresował Cię artykuł? Podaj dalej!

powrót do listy artykułów

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

 

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźdomy na wynajemdomy na zamianędziałki na wynajemdomy na wynajem powiat Ostródzkimieszkania na sprzedaż powiat Kolbuszowskidomy na sprzedaż gmina M. Sopotdomy na sprzedaż gmina Kadzidłomieszkania na wynajem w Cisowejmieszkania na wynajem w Mienicachdomy na wynajem w Smotryszowie

Deweloperzy

);