Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Artykuły Artykuły

Starasz się o kredyt? Twoja przeszłość ma znaczenie

Co wpływa na ocenę zdolności kredytowej
Co wpływa na ocenę zdolności kredytowej?

Jednym z czynników, które mogą zadecydować o tym, czy bank zgodzi się udzielić nam kredytu hipotecznego, jest nasza historia kredytowa. Jak o nią zadbać?

Przed podjęciem decyzji o tym, czy odpowiedzieć pozytywnie na nasz wniosek kredytowy, bank musi sprawdzić, czy jesteśmy wiarygod­nymi klientami i będziemy w stanie spła­cać zaciągnięte zobowiązanie. Jednym ze sposobów jest przekonanie się, jak w przeszłości radziliśmy sobie z zacią­gniętymi długami. Odpowiedź na to py­tanie można uzyskać w Biurze Informacji Kredytowej. Do tej instytucji przekazywa­ne są informacje na temat naszych zobo­wiązań. Analiza naszej historii kredytowej i porównanie jej z innymi kredytobiorcami pozwala na wystawienie oceny punkto­wej – każdy może uzyskać od 0 do 100 punktów.

 

Co wypływa na ocenę?

Podczas oceny bierze się pod uwagę to, czy kiedykolwiek korzystaliśmy z jakichkol­wiek zobowiązań. Jeśli mamy doświad­czenie w tej kwestii i poradziliśmy sobie ze spłatą w terminie, jest to uważane za plus. Dlatego przed zaciągnięciem tak poważnego zobowiązania jak kredyt hipoteczny, warto wcześniej pomyśleć o niewielkim kredycie gotówkowym albo karcie kredytowej lub choćby zakupie czegoś na raty. Jeśli raty są nieoprocen­towane, nic na tym nie stracimy, a zbu­dujemy sobie historię kredytową. Ważne jednak, by ze wszystkich tych narzędzi korzystać mądrze. Zbyt częste wykorzy
stywanie limitu na karcie kredytowej albo wiele kredytów gotówkowych zaciągnię­tych w krótkim czasie jest odbierana ne­gatywnie – skoro ciągle musimy korzystać z pożyczek, bank może uznać, że nie ra­dzimy sobie zbyt dobrze z zarządzaniem własnymi finansami. Również jeśli staramy się o kredyt w momencie, gdy jeszcze nie spłaciliśmy poprzedniego zobowiązania, ryzyko może okazać się zbyt duże.


Działaj rozważnie

Niekorzystne jest także zbyt wiele jedno­czesnych zapytań o naszą historię ze stro­ny banków. Jeśli zwracamy się o udziele­nie kredytu hipotecznego do kilku instytucji jednocześnie i otrzymujemy odmowne odpowiedzi, inne banki mogą uważać współpracę z nami za zbyt ryzykowną. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wszystkie zapytania wpływają w ciągu 14 dni i do­tyczą takiego samego produktu. Wtedy wszystkie wnioski traktowane są jak jedno zapytanie i nie wpływają negatywnie na naszą historię kredytową. Dlatego warto albo ograniczyć liczbę banków, w któ­rych ubiegamy się o kredyt hipoteczny, albo po prostu postarać się, by przerwy między poszczególnymi zapytaniami były krótkie.

 

Pamiętaj o zgodzie na prze­twarzanie danych

 

Co do zasady, Biuro Informacji Kredyto­wej zbiera dane o zobowiązaniach, które aktualnie spłacamy. Po wpłaceniu ostat­niej raty dane znikają. Pod określonymi warunkami przez pewien czas BIK może przetwarzać także dane o dawnych zo­bowiązaniach, w przypadku których mie­liśmy zaległości w spłacaniu rat. Okazuje się zatem, że bez naszej aktywności BIK może przetwarzać negatywne elemen­ty historii kredytowej, a pozytywnych już nie, chyba że wyrazimy zgodę na prze­twarzanie tych danych. Dlatego warto o to zadbać jeszcze przed podjęciem starań o udzielenie kredytu hipotecznego. Jeśli jednak w przeszłości udało nam się spłacić jakiś kredyt w terminie, a nie po­myśleliśmy wtedy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, możemy to nad­robić. Małgorzata Bielińska, dyrektor ds. Edukacji, BIK SA tłumaczy, co zrobić w ta­kim przypadku: Można np. wyrazić tzw. zgodę ogólną. Jest to zgoda na przetwa­rzanie przez BIK informacji o zobowiąza­niach przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia tych zobowiązań. Zgo­da ogólna dotyczy wszystkich informacji o zobowiązaniach otwartych i wygasłych, które na dzień jej udzielenia zgromadzo­ne są w BIK. Aby to zrobić, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz i przesłać go na adres BIK tradycyjną pocztą lub poprzez konto w portalu BIK.

 

Czy można naprawić dawne błędy?

Zadbanie o pozytywne elementy historii kredytowej bywa dużo łatwiejsze niż na­prawienie dawnych błędów – informacje o zaległościach w spłacie mogą być prze­twarzane nawet przez 5 lat i to bez zgo­dy dłużnika. Pomoc osobom, które chcą pozbyć się śladów swoich błędów, ofe­rują firmy proponujące tzw. „czyszczenie BIK”. Czy warto im zaufać? Jak wskazuje Małgorzata Bielińska, aby usunąć dane przetwarzane przez BIK wystarczy odwo­łać zgodę na przetwarzanie tych danych – można to zrobić samodzielnie, bez po­średnictwa firm, które żądają zapłaty zataką usługę. Dyrektor ds. Edukacji, BIK SA podkreśla jednak: Należy pamiętać, że usunięcie może dotyczyć tylko danych po­zytywnych, czyli zobowiązań, w przypad­ku których nie było opóźnień w spłatach i zostały już całkowicie spłacone. Możemy mieć pewność, iż niepowodzeniem zakoń­czy się każda próba usunięcia danych negatywnych. Dlatego tak ważne jest, by z wyprzedzeniem planować swoje działania i unikać pożyczek, których nie będziemy w stanie regularnie spłacać, ponieważ kiedyś błąd z przeszłości może skutkować odmową udzielenia kredytu.

 

Okiem Experta

Małgorzata Bielińska, dyrektor ds. Edukacji, BIK SA

Informacje o zobowiązaniach są przetwa­rzane w BIK przez cały okres ich spłaty. Jeśli były spłacane terminowo, to po całko­witej spłacie zostają przeniesione do baz danych statystycznych i nie są dostępne dla instytucji sprawdzających historię kredyto­wą w BIK - chyba, że dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie takich danych po spłacie. 

Jeśli kredyt nie był spłacany w terminie, wówczas dane na jego temat będą prze­twarzane przez BIK bez zgody danej oso­by przez 5 lat, jeśli spełnione są 2 warunki:

  • opóźnienie w spłacie kredytu wynosiło ponad 60 dni,
  • minęło 30 dni od momentu, gdy instytu­cja finansowa, w której dana osoba zale­gała ze spłatą, poinformowała ją o zamia­rze przetwarzania danych na temat tego kredytu i w tym czasie posiadacz kredytu nie dokonał spłaty zaległych kwot.

Dodatkowo, zgodnie z art. 105a ust. 4 i 5 ustawy Prawo bankowe, dane dotyczące wszystkich kredytów mogą być przetwarza­ne w BIK przez 12 lat od dnia ich spłaty dla celów statystycznych. Nie jest tu potrzebna zgoda, ponieważ te dane w żaden sposób nie wpływają na indywidualną historię kre­dytową. Usunięcie danych z BIK może nastąpić w trzech przypadkach:

  • odwołaniu przez osobę, której dane dotyczą (Klienta lub byłego Klienta ban­ku) zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowe­go lub upłynięcie terminu, na jaki zosta­ła udzielona zgoda,
  • zakończeniu 5-letniego terminu prze­twarzania danych klienta bez jego zgody po wygaśnięciu zobowiązania – dotyczy to zobowiązań, które miały opóźnienia powyżej 60 dni,
  • błędnych danych. Jeśli osoba, której dane dotyczą zidentyfikuje jakikolwiek błąd w danych, powinna zgłosić się do instytucji, która te dane przekazała do BIK. W konsekwencji tego bank, SKOK, czy firma pożyczkowa powinna takie dane skorygować bądź usunąć. ­­

 

Źródło: Dwutygodnik.KRN.pl | 2020-03-19

Czy ten artykuł był dla Ciebie interesujący?

0

Zainteresował Cię artykuł? Podaj dalej!

powrót do listy artykułów

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

 

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźdomy na zamianęmieszkania na sprzedażinne nieruchomości na wynajemdomy na wynajem powiat Ząbkowickimieszkania na wynajem powiat Makowskimieszkania na wynajem gmina Jasłodomy na sprzedaż gmina Ulan-Majoratmieszkania na wynajem w Zagórnejdomy na wynajem w Smolnikumieszkania na sprzedaż w Wilkowicach

Deweloperzy

);