Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Artykuły Artykuły

Jak fiskus weryfikuje kupno nieruchomości

Jak fiskus weryfikuje kupno nieruchomości

Urzędy skarbowe kwestionują część transakcji zakupu nieruchomości z dwóch powodów: zbyt niskiej ceny oraz niewykazania legalności pochodzenia środków.

Urzędy skarbowe kwestionują część transakcji zakupu domu, mieszkania czy działki z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest zbyt niska cena sprzedaży, a drugim brak możliwości wykazania przez kupującego legalności pochodzenia środków na zakup.

Zbyt niska cena sprzedaży

Transakcja sprzedaży nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc., a tylko w nielicznych wypadkach ustawodawca przewidział zwolnienie z tego podatku. Problem pojawia się wówczas, gdy strony w umowie sprzedaży podają cenę, która w mniemaniu urzędu skarbowego jest znacznie mniejsza (33 proc. mniejsza) od wartości rynkowej. Podstawą działania fiskusa jest art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, z którego wynika, że podstawą opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości jest ich wartość rynkowa, czyli w zasadzie nie cena sprzedaży określona przez strony, tylko wartość rynkowa, która może być przecież różna od tej ceny. Działania fiskusa nie wynikają tylko z rozbieżności co do wyceny wartości nieruchomości między nim a stronami umowy, ale przede wszystkim z dość powszechnego na rynku zaniżania cen podawanych w aktach notarialnych w porównaniu do cen faktycznie płaconych przez strony. Działania stron podyktowane są oczywiście chęcią obniżenia dość dużych kosztów podatkowo-notarialnych związanych z umową sprzedaży.

Zgodnie z powołaną wyżej ustawą, wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnej określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia z dnia dokonania tej czynności bez odliczenia długów i ciężarów. W większości przypadków wartość rynkowa według danych fiskusa jest wyższa od stosowanych na rynku stawek, a przede wszystkim nie jest aktualizowana na bieżąco. Przy umowie sprzedaży nieruchomości notariusz będący płatnikiem podatku pobiera od stron czynności cywilnoprawnych podatek liczony jako 2 proc. ceny sprzedaży. Następnie odpis aktu notarialnego notariusz przesyła do urzędu skarbowego. Wszystkie akty notarialne nabycia nieruchomości są w urzędzie skarbowym analizowane i weryfikowane. Najczęściej kwestionowane są ceny sprzedaży domów i działek, rzadziej mieszkań.

Jeżeli wartość wyrażona w cenie nie odpowiada – według oceny organu podatkowego – jej wartości rynkowej, organ ten wzywa do jej podwyższenia w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej oceny. Jeżeli podatnik godzi się z wyceną urzędu, płaci różnicę między zapłaconym już podatkiem a podatkiem faktycznie należnym i odsetki karne liczone od dnia zawarcia umowy. Procedura ta nie byłaby taka zła, gdyby nie fakt, że od daty transakcji do daty wezwania podatnika mija na ogół sporo czasu, często nawet kilka lat, i w związku z tym odsetki są już niemałe.
Jeżeli natomiast strony, pomimo wezwania, nie określą wartości lub podadzą wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy wyznacza rzeczoznawcę majątkowego w celu dokonania wyceny nieruchomości. Jeżeli wartość określona przez rzeczoznawcę przekroczy o 33 proc. wartość podaną przez strony, koszty opinii biegłego ponoszą solidarnie strony czynności cywilnoprawnej. Zatem wdając się w spór z urzędem skarbowym, podatnik musi się liczyć z tym, że w przypadku przegrania sprawy poniesie dodatkowo koszty opinii rzeczoznawcy.

Jak z tego wynika, podatnik bez konsekwencji prawnych może pomylić się o 33 proc. w porównaniu z opinią eksperta. To duża różnica, która pozwalałaby większości podatników spać spokojnie, problem jednak w tym, że rozbieżność wycen kilku rzeczoznawców majątkowych dokonujących wyceny tej samej nieruchomości może wynieść nieraz znacznie więcej niż 33 proc., a podatnik musi trafić w pobliżu wyceny akurat tego rzeczoznawcy, którego wyznaczy fiskus.

Brak udokumentowania pochodzenia pieniędzy

Oprócz właściwej oceny wartości nieruchomości nabywca musi również udowodnić, skąd pochodzą pieniądze, za które kupił nieruchomość. Problem ten w zasadzie nie istnieje tylko wtedy, gdy cały zakupu nieruchomości lub jego większa część jest finansowana z kredytu bankowego. Wówczas bowiem źródło pochodzenia pieniędzy, za które finansowane jest nabycie nieruchomości, jest oczywiste. Jednakże gdy ktoś kupuje nieruchomość za gotówkę lub ze znacznym udziałem gotówki, za kwotę, która nijak się ma do wykazanych przez niego w zeznaniach podatkowych dochodów, może spotkać się z pytaniem urzędu skarbowego, skąd ma pieniądze na zakup. Sprawy tej nie należy bagatelizować i w razie wezwania fiskusa przygotować stosowne dokumenty, np. wyciągi bankowe, umowę kredytu, rozliczenia z funduszy inwestycyjnych itp. Jeżeli podatnik nie będzie potrafił udokumentować większych dochodów, niż wynikają z jego corocznego rozliczenia z podatku dochodowego, organy podatkowe uzyskują uprawnienia do przyjęcia, że podatnik osiągnął dochody, których nie ujawnił.

Często występująca w naszym społeczeństwie sytuacja, gdy rodzice dają niepracującym lub dopiero zaczynającym zarabiać dzieciom wchodzącym w dorosłe życie pieniądze na zakup pierwszego mieszkania, może spotkać się właśnie z taką reakcją urzędu skarbowego. Oczywiście rodzice mają prawo sfinansować zakup nieruchomości swoim dzieciom, nikt im tego prawa nie odbiera, ale muszą mieć świadomość, że ta czynność jest darowizną pieniędzy. Fakt zawarcia tej umowy należy zgłosić w urzędzie skarbowym. Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach ustala się na podstawie różnicy między wydatkami z danego roku podatkowego a wysokością dochodów w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzących z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Zatem jeżeli dochody podatnika z danego roku i z lat ubiegłych nie będą odpowiadać kwocie wydatkowanej na zakup nieruchomości, a podatnik nie będzie potrafił udokumentować pochodzenia różnicy między osiągniętym dochodem a wydatkowanymi pieniędzmi, urząd skarbowy naliczy podatek w formie ryczałtu według stawki 75 proc. od nieujawnionego dochodu.

Jak uniknąć problemów z fiskusem

Aby uniknąć konsekwencji związanych ze zbyt niską ceną sprzedaży, przede wszystkim nie warto ulegać pokusie przekazania części ceny sprzedaży pod stołem i wpisania w akcie notarialnym niższej ceny niż rzeczywista. Jeżeli kupujemy nieruchomość z wadami lub w kiepskim stanie technicznym, co przekłada się na jej niższą cenę, zadbajmy o właściwy opis nieruchomości w akcie notarialnym. Jeżeli np. nabywana działka nie ma warunków zabudowy i nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, nie ma doprowadzonych mediów, jest nieforemna, lub jeżeli nabywany dom czy mieszkanie wymaga kapitalnego remontu, opiszmy to w miarę szczegółowo w akcie notarialnym. Opis ten będzie miał znaczenie podczas weryfikowania ceny przez urzędników. Jeżeli dane fakty potwierdzające niższą cenę można wykazać dokumentami (np. zaświadczenie urzędu gminy o braku planu zagospodarowania przestrzennego), zadbajmy, aby zostały dołączone i opisane w akcie notarialnym. Jeżeli kupując dom, zlecamy ocenę jego stanu osobie z uprawnieniami budowlanymi (co powinno być powszechne), poprośmy o opinię co do stanu budynku i koniecznych inwestycjach na piśmie i zadbajmy, aby opisana została w akcie notarialnym.

Jeżeli natomiast chodzi o konieczność udokumentowania pochodzenia pieniędzy na zakup nieruchomości, gromadząc systematycznie środki finansowe na zakup wymarzonego domu czy mieszkania, przede wszystkim nie trzymajmy pieniędzy w przysłowiowej „skarpecie”. Jest to zjawisko coraz rzadsze w naszym kraju, ale wciąż jeszcze występuje. Nawet jeżeli ktoś nie potrafi inwestować pieniędzy i boi się powierzyć je wyspecjalizowanym funduszom inwestycyjnym, lepiej zrobi, trzymając je na niskim procencie w banku, gdyż wówczas na jego żądanie bank wystawi zaświadczenie o historii rachunku, z którego będzie jasno wynikać historia oszczędzania.

Jeżeli pieniądze na zakup nieruchomości pochodzą z darowizn od rodziców i rodziny, umowy te należy spisać i zgłosić do urzędu skarbowego. Umowa darowizny powinna zawierać podstawowe elementy, tj. wskazanie stron umowy, kwoty darowizny, pokrewieństwa między stronami, określenia, że jest to pierwsza darowizna między stronami lub kolejna oraz faktu jej wykonania. Pamiętać należy, że darowizna podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jednak ustawa przewiduje zwolnienia. Na przykład otrzymując pieniądze od rodziców czy rodzeństwa, nie zapłacimy w ogóle podatku, niezależnie od kwoty, jaką otrzymamy, pod warunkiem że pieniądze otrzymamy przelewem bankowym lub przekazem pocztowym oraz zgłosimy tę darowiznę w urzędzie skarbowym. Swój wkład w kupno nieruchomości mogą włożyć też inni członkowie rodziny, jak i osoby obce, a darowizny te należy spisać i zgłosić do urzędu skarbowego, tu jednak – jeżeli kwoty przekroczą kwoty wolne od podatku – zapłacimy podatek od darowizn.
Rzadko zdarza się też, aby osoba kupująca mieszkanie finansowała zakup wyłącznie z własnych lub darowanych środków pieniężnych. Zazwyczaj przy zakupie korzysta również z kredytów i pożyczek, w tym także od osób prywatnych. W przypadku pożyczek bankowych ich udokumentowanie nie nastręcza kłopotów. Jednakże w przypadku pożyczek, jakich udzieliły nam osoby fizyczne, zwłaszcza spokrewnione, bardzo często zapominamy o konieczności ich właściwego udokumentowania. Warto pamiętać, iż zagadnienia dotyczące pożyczek, tak jak i darowizn, regulują przepisy ustawy Kodeks cywilny. Z przepisu art. 720 wynika, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną sumę pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić taką samą sumę. Dla celów podatkowych to podatnik musi udowodnić, że takie pożyczki faktycznie zostały zaciągnięte. Dowodem może być umowa pożyczki, która w tym celu powinna być zawarta na piśmie. Jest to niezbędne chociażby dla potrzeb rozliczenia przed urzędem skarbowym podatku od czynności cywilnoprawnych, którym opodatkowana jest pożyczka.

Zatem o tym, że do transakcji kupna nieruchomości należy się właściwie przygotować, nie muszę chyba dłużej nikogo przekonywać. Można z tego wyciągnąć wniosek, że dopiero, gdy zdołamy uzbierać niezły stos papierków, możemy spać spokojnie. Jak widać, zawsze należy znać swoje prawa, ale i obowiązki, a kupując nieruchomość, należy się właściwie przygotować do ewentualnej rozmowy w urzędzie skarbowym.

Źródło: „Krakowski Rynek Nieruchomości” nr 14/2013 | 2013-07-29

Czy ten artykuł był dla Ciebie interesujący?

3.6

Zainteresował Cię artykuł? Podaj dalej!

powrót do listy artykułów

Komentarze (21)

Dr Nico Scott ⋅ 28-09-2019 | 08:14

Welcome to Apollo Hospital, Specialist hospital that buy kidney. Do you wish to sell your kidney in exchange of money? If yes. Then contact today to get a reliable and good transaction for good money. Contact via below information email: apollohospitalkidneydep@gmail.com WhatsApp number: +918122208392 Call +6285692408306 for appointment

Dr Eustace Oseghale. ⋅ 30-08-2019 | 05:13

Przeżywasz kryzys finansowy, potrzebujesz pieniędzy na lepszy standard życia, masz długi i chcesz sprzedać nerkę za pieniądze, odwiedź nas już dziś, a my spełnimy twoje marzenie, kup nerkę za 480 000 USD ! Szukasz okazji do zmiany swojego poziomu, uwolnienia się od długów i odmowy ubóstwa, szukasz przerwy finansowej, szukasz sposobów na opłacenie czynszu i rozwiązania innego problemu rodzinnego, jesteś w kryzys finansowy i nie wiesz, co robić, skontaktuj się z nami już dziś, a my zaoferujemy ci sporo pieniędzy na nerki. Nazywam się Doctor Dr Eustace Oseghale. ORAZ jestem nefrologiem na Uniwersytecie Nauczycielskim Uniwersytetu Benin WSKAZANIE Nasza klinika specjalizuje się w chirurgii nerek, a także leczy. Zakup i przeszczep nerki u odpowiedniego dawcy Znajdujemy się w Indiach, Turcji, Francji, Nigerii, Stanach Zjednoczonych, Malezji, Dubaju, Kuwejcie Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub zakupem nerek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego e-maila: dreustaceoseghale009@gmail.com WhatsApp: +2348133873774 Potrzebni są prawdziwi dawcy / sprzedający / kupujący Z poważaniem…. Dr Eustace Oseghale.

DR RAKSHAN ⋅ 31-07-2019 | 15:30

Czy jesteś w kryzysie finansowym, czy potrzebujesz pieniędzy na wyższy standard życia, czy jesteś zadłużony i chcesz sprzedać swoją nerkę za pieniądze dziś odwiedź nas, a my spełnimy Twoje marzenie, kupimy jedną nerkę za 480 000 USD ! Szukasz okazji do zmiany swojego poziomu, uwolnienia się od długu i odmówienia biedy, czy szukasz przełomu finansowego, czy szukasz środków na spłatę czynszu i rozwiązywanie innych problemów rodzinnych, czy jesteś finansowo w dół i nie wiesz, co zrobić, a następnie skontaktuj się z nami już dziś, a my zaoferujemy ci dobrą kwotę pieniędzy na twoją nerkę. Nazywam się Doctor RAKSHAN SAI Jestem nefrologiem w RAKSHAN HEALTH CENTER INDIA Nasza klinika specjalizuje się w chirurgii nerek i również leczymy. Zakup i przeszczepianie nerek za pomocą odpowiedniego dawcy Znajdujemy się w Indiach, Turcji, Francji, Nigerii, Stanach Zjednoczonych, Malezji, Dubaju, Kuwejcie Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub zakupem nerek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego e-maila: rakshanhealthcenter@gmail.com Pozdrowienia DR RAKSHAN

członek ⋅ 30-07-2019 | 10:59

Jakie to proste, wystarczy zamiast dokonywać zapłaty za nieruchomość gotówka i wtedy urząd sie dopieprzy, (załatwić sobie na chwile kredyt a za chwilę go spłacić) i juz Cię w d..ę pocałuja

Dr. Brad Hilaman ⋅ 15-06-2019 | 11:58

Proszę o uwagę, Ma to na celu poinformowanie ogółu społeczeństwa, że mężczyźni lub kobiety, którzy są zdrowi, a% 100 poważnie sprzedaje swoją nerkę, powinni niezwłocznie skontaktować się z Miot Center. Ponieważ mamy wielu pacjentów, którzy są tutaj po przeszczep nerki, Czy szukasz okazji do sprzedaży nerki za pieniądze z powodu załamania finansowego, a my zaoferujemy ci 550 000 USD na nerki. Nazywam się Doktor Brad Hilaman, jestem Przedstawicielem w Szpitalu Dosher Memorial. Nasz szpital specjalizuje się w chirurgii nerek / transplantacji i leczeniu innych narządów, zajmujemy się również kupowaniem i przeszczepem nerek u żywego i zdrowego dawcy. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą swojej nerki, nie wahaj się skontaktować z nami przez e-mail: doshermemorialhospital1@gmail.com E-mail: doshermemorialhospital1@gmail.com Lub WhatsApp: +2348110652559 Dr Brad Hilaman.

Dr Kate Adams ⋅ 07-04-2019 | 00:58

Cześć wszystkim. Nazywam się Dr Kate Adams, jestem frenologiem w szpitalach uniwersyteckich Bristol NHS Foundation Trust. Nasz szpital specjalizuje się w chirurgii nerek, a my zajmujemy się również kupowaniem i przeszczepianiem nerek za pomocą odpowiedniego dawcy. Znajdujemy się w Dubaju, Turcji, USA, Malezji. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub kupnem nerek, nie wahaj się skontaktować z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: kateadams946@hotmail.com Mój Regard Dr Kate Adams Numer telefonu: +2348146161694 drkateadamsblog.wordpress.com

abb ⋅ 11-03-2019 | 21:37

Ewidentne promowanie banków. Mój kolega który pracował na czarno na Zachodzie odłożył trochę hajsu na mieszkanie, dla ,,świętego spokoju'' chciałwziąść kredyt na mieszkanie , jakie było jego zdziwienie iż z banku zaproponowali mu tylko 20 tysi (zarabia minimalną) został z kasą i bez mieszkanie, do banku też nie wpłaci bo zaraz mu zabiorą w podatku. Morał taki nie chcesz mieć problemów oddaj hajs do państwa

Raymond Dosion ⋅ 05-09-2018 | 21:59

We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee/Standby Letter of Credit will be paid after the delivery of the MT760, Description OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) 2. Total Face Value: Eur/USD 5M MIN and Eur/USD 10B MAX (Ten Billion EURO/USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclay's bank London,Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Purchasing Price: 32% of face value plus 2% commission fees Leasing Price: 4% of Face Value plus 1% commission fees. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact : Mr. Raymond Doison Contact Email: crusaderbroker.bgassurance@gmail.com skype:crusaderbroker.bgassurance@gmail.com

Walsh Robert ⋅ 28-08-2018 | 09:03

We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC, LC, LOAN and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We hope to establsih a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934

Bradley Blakes ⋅ 16-08-2018 | 02:03

Dear Sir/Madam, We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffeur driven offers. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Purchasing Price: 32% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 7. Delivery: Bank to Bank swift. 8. Payment: MT-103 or MT760 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. Email: bradleyblakesfinancialfundsplc@gmail.com Regards, Mr Bradley Blakes Skype: bradleyblakesfinancialfundsplc@gmail.com BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!!

Farrington Steven Ray ⋅ 15-08-2018 | 05:37

We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable. below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on Euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of MT760. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Purchasing Price: 32% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 7. Delivery: Bank to Bank swift. 8. Payment: MT-103 or MT760 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. Skype: Farrington Ray Contact Email: farringtonstevenray129@gmail.com Regards, Farrington Steven Ray

George Mason ⋅ 12-05-2018 | 02:31

BEST AVAILABLE WAY TO FINANCIAL FREEDOM {upstoxfunding@yahoo.com} Are you looking for financial freedom? Are you in debt, you need a loan to start a new business? Or you collapse financially, do you need a loan to buy a car or a house? Have you ever been rejected by your bank in ever finance? You want to improve your financial? You need a loan to pay off your bills pay off? No more looking, we welcome you for an opportunity to get all types of loans at a very affordable 3% interest rate for others. For information, contact us now by email at: {upstoxfunding@yahoo.com} Do you have a bad credit? Do you need money to pay bills? Is it necessary to start a new business? Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? And you do not know what to do. We offer the following loans;both Personal loans [secure and unsecured], Business loans [secure and unsecured] ,combination loans ,Student loans,Consolidation loans and so many others. Company name: UPSTOX FUNDING Company Email: upstoxfunding@yahoo.com Text/Call :(302) 273-5794.

Walshrob ⋅ 12-03-2018 | 16:09

IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Leasing Price : 4%+1% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1

Devdutt Vyas ⋅ 28-11-2017 | 18:14

We specialized in Bank Guarantee , Standby Letter of Credit , Medium Term Notes , Confirmable Bank Draft as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760. Below is our instrument description. DESCRIPTION OF INSTRUMENT: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. All relevant business information will be provided upon request plus our terms and procedures: If you are interested please contact me for us to proceed further Regards Devdutt Vyas Email: devdutt_vyas@outlook.com devdutt.vyas2016@gmail.com Skype: devdutt.vyas

Irrua Specialist Hospital ⋅ 12-11-2017 | 11:59

Nazywam się Dr Wilson Jones ze Szpitala Specjalistycznego Irrua, jestem specjalistą w dziedzinie chirurgii narządów i zajmujemy się kupowaniem organów od ludzi, którzy chcą sprzedać, jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą nerek. Nie zwlekaj i wróć do nam, abyśmy mogli kontynuować dalej. I to jest nasz e-mail, jeśli jesteś gotowy sprzedać swoją nerkę. irruaspecialisthospital@gmail.com

Credit Financier Home ⋅ 12-11-2017 | 11:57

* Oferuje stawkę 3% pożyczki odsetkowej * Ubezpieczenie dla bezgotówkowego przedsiębiorcy * Gwarancja na pieniądze Z dobrą oceną kredytową, Credit Financier Home oferuje kredyty zabezpieczające i pożyczki nie zabezpieczające dla osób fizycznych lub spółek lub stowarzyszeń spółdzielczych dla celów korzyści przemysłowych i osobistych. Adres kontaktowy: Whatsapp: +15184181390 Direct Mail creditfinancierhome@gmail.com

Rex Kelvin ⋅ 03-11-2017 | 17:52

Cześć, Jesteśmy tu po raz kolejny, aby kupić nerki dla naszych pacjentów i zgodzili się zapłacić dobrą sumę pieniędzy każdemu, kto chce ofiarować nerki, aby je uratować i tak Jeśli jesteś zainteresowany byciem dawcą lub chcesz uratować Życie, musisz napisać do nas na e-mailu poniżej. Jest to okazja, aby być bogatym w porządku, zapewniamy i gwarantujemy 100% bezpieczną transakcję z nami, wszystko odbywa się zgodnie z prawem nakłaniającym dawców nerek. Więc marnuj więcej czasu, uprzejmie napisz do nas na irruaspecialisthospital20@gmail.com Irrua Specialist Teaching Hospital.

Sylwus ⋅ 17-07-2017 | 12:40

Dokładnie,bsndytyzm ....Dostac mieszkanie od państwa...Prawie nie realne ...A jak już kupię,za ciężko zarobione pieniądze to zaraz każdy łapy wyciąga po kasę!!!!

⋅ 18-04-2017 | 21:01

A jak pracowałem na zachdzie na czarno bo mnie nie chcieli ubezpieczyć to też naliczą podatek 75 % ?

AA ⋅ 09-01-2017 | 15:20

A jak ktoś znalazł w skarpecie okrąglą sumę po babci to co?

lol ⋅ 05-12-2016 | 08:57

Za wszystko naliczaliby podatek, bandyckie państwo

Pokaż wszystkie komentarze (21)

 

 

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźlokale użytkowe na sprzedażhale i magazyny na wynajemmieszkania na sprzedażlokale użytkowe na sprzedaż powiat Sokołowskidomy na wynajem powiat M. Tychylokale użytkowe na wynajem gmina Platerówkamieszkania na sprzedaż gmina Dłutówmieszkania na wynajem w Troszkowiemieszkania na wynajem w Sobótcedomy na wynajem w Babia Góra

Deweloperzy

);