Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Artykuły Artykuły

Jak fiskus weryfikuje kupno nieruchomości

Jak uniknąć problemów z fiskusem przy zakupie nieruchomości
Jak uniknąć problemów z fiskusem kupując nieruchomość

Urzędy skarbowe kwestionują część transakcji zakupu nieruchomości z dwóch powodów: zbyt niskiej ceny oraz niewykazania legalności pochodzenia środków.

Urzędy skarbowe kwestionują część transakcji zakupu domu, mieszkania czy działki z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest zbyt niska cena sprzedaży, a drugim brak możliwości wykazania przez kupującego legalności pochodzenia środków na zakup.

Zbyt niska cena sprzedaży 

Transakcja sprzedaży nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc., a tylko w nielicznych wypadkach ustawodawca przewidział zwolnienie z tego podatku. Problem pojawia się wówczas, gdy strony w umowie sprzedaży podają cenę, która w mniemaniu urzędu skarbowego jest znacznie mniejsza (33 proc. mniejsza) od wartości rynkowej. Podstawą działania fiskusa jest art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, z którego wynika, że podstawą opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości jest ich wartość rynkowa, czyli w zasadzie nie cena sprzedaży określona przez strony, tylko wartość rynkowa, która może być przecież różna od tej ceny. Działania fiskusa nie wynikają tylko z rozbieżności co do wyceny wartości nieruchomości między nim a stronami umowy, ale przede wszystkim z dość powszechnego na rynku zaniżania cen podawanych w aktach notarialnych w porównaniu do cen faktycznie płaconych przez strony. Działania stron podyktowane są oczywiście chęcią obniżenia dość dużych kosztów podatkowo-notarialnych związanych z umową sprzedaży.

Zgodnie z powołaną wyżej ustawą, wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnej określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia z dnia dokonania tej czynności bez odliczenia długów i ciężarów. W większości przypadków wartość rynkowa według danych fiskusa jest wyższa od stosowanych na rynku stawek, a przede wszystkim nie jest aktualizowana na bieżąco. Przy umowie sprzedaży nieruchomości notariusz będący płatnikiem podatku pobiera od stron czynności cywilnoprawnych podatek liczony jako 2 proc. ceny sprzedaży. Następnie odpis aktu notarialnego notariusz przesyła do urzędu skarbowego. Wszystkie akty notarialne nabycia nieruchomości są w urzędzie skarbowym analizowane i weryfikowane. Najczęściej kwestionowane są ceny sprzedaży domów i działek, rzadziej mieszkań.

Jeżeli wartość wyrażona w cenie nie odpowiada – według oceny organu podatkowego – jej wartości rynkowej, organ ten wzywa do jej podwyższenia w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej oceny. Jeżeli podatnik godzi się z wyceną urzędu, płaci różnicę między zapłaconym już podatkiem a podatkiem faktycznie należnym i odsetki karne liczone od dnia zawarcia umowy. Procedura ta nie byłaby taka zła, gdyby nie fakt, że od daty transakcji do daty wezwania podatnika mija na ogół sporo czasu, często nawet kilka lat, i w związku z tym odsetki są już niemałe.
Jeżeli natomiast strony, pomimo wezwania, nie określą wartości lub podadzą wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy wyznacza rzeczoznawcę majątkowego w celu dokonania wyceny nieruchomości. Jeżeli wartość określona przez rzeczoznawcę przekroczy o 33 proc. wartość podaną przez strony, koszty opinii biegłego ponoszą solidarnie strony czynności cywilnoprawnej. Zatem wdając się w spór z urzędem skarbowym, podatnik musi się liczyć z tym, że w przypadku przegrania sprawy poniesie dodatkowo koszty opinii rzeczoznawcy.

Jak z tego wynika, podatnik bez konsekwencji prawnych może pomylić się o 33 proc. w porównaniu z opinią eksperta. To duża różnica, która pozwalałaby większości podatników spać spokojnie, problem jednak w tym, że rozbieżność wycen kilku rzeczoznawców majątkowych dokonujących wyceny tej samej nieruchomości może wynieść nieraz znacznie więcej niż 33 proc., a podatnik musi trafić w pobliżu wyceny akurat tego rzeczoznawcy, którego wyznaczy fiskus.

 

Brak udokumentowania pochodzenia pieniędzy

Oprócz właściwej oceny wartości nieruchomości nabywca musi również udowodnić, skąd pochodzą pieniądze, za które kupił nieruchomość. Problem ten w zasadzie nie istnieje tylko wtedy, gdy cały zakupu nieruchomości lub jego większa część jest finansowana z kredytu bankowego. Wówczas bowiem źródło pochodzenia pieniędzy, za które finansowane jest nabycie nieruchomości, jest oczywiste. Jednakże gdy ktoś kupuje nieruchomość za gotówkę lub ze znacznym udziałem gotówki, za kwotę, która nijak się ma do wykazanych przez niego w zeznaniach podatkowych dochodów, może spotkać się z pytaniem urzędu skarbowego, skąd ma pieniądze na zakup. Sprawy tej nie należy bagatelizować i w razie wezwania fiskusa przygotować stosowne dokumenty, np. wyciągi bankowe, umowę kredytu, rozliczenia z funduszy inwestycyjnych itp. Jeżeli podatnik nie będzie potrafił udokumentować większych dochodów, niż wynikają z jego corocznego rozliczenia z podatku dochodowego, organy podatkowe uzyskują uprawnienia do przyjęcia, że podatnik osiągnął dochody, których nie ujawnił.

Często występująca w naszym społeczeństwie sytuacja, gdy rodzice dają niepracującym lub dopiero zaczynającym zarabiać dzieciom wchodzącym w dorosłe życie pieniądze na zakup pierwszego mieszkania, może spotkać się właśnie z taką reakcją urzędu skarbowego. Oczywiście rodzice mają prawo sfinansować zakup nieruchomości swoim dzieciom, nikt im tego prawa nie odbiera, ale muszą mieć świadomość, że ta czynność jest darowizną pieniędzy. Fakt zawarcia tej umowy należy zgłosić w urzędzie skarbowym. Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach ustala się na podstawie różnicy między wydatkami z danego roku podatkowego a wysokością dochodów w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzących z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Zatem jeżeli dochody podatnika z danego roku i z lat ubiegłych nie będą odpowiadać kwocie wydatkowanej na zakup nieruchomości, a podatnik nie będzie potrafił udokumentować pochodzenia różnicy między osiągniętym dochodem a wydatkowanymi pieniędzmi, urząd skarbowy naliczy podatek w formie ryczałtu według stawki 75 proc. od nieujawnionego dochodu.

 

Jak uniknąć problemów z fiskusem


Aby uniknąć konsekwencji związanych ze zbyt niską ceną sprzedaży, przede wszystkim nie warto ulegać pokusie przekazania części ceny sprzedaży pod stołem i wpisania w akcie notarialnym niższej ceny niż rzeczywista. Jeżeli kupujemy nieruchomość z wadami lub w kiepskim stanie technicznym, co przekłada się na jej niższą cenę, zadbajmy o właściwy opis nieruchomości w akcie notarialnym. Jeżeli np. nabywana działka nie ma warunków zabudowy i nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, nie ma doprowadzonych mediów, jest nieforemna, lub jeżeli nabywany dom czy mieszkanie wymaga kapitalnego remontu, opiszmy to w miarę szczegółowo w akcie notarialnym. Opis ten będzie miał znaczenie podczas weryfikowania ceny przez urzędników. Jeżeli dane fakty potwierdzające niższą cenę można wykazać dokumentami (np. zaświadczenie urzędu gminy o braku planu zagospodarowania przestrzennego), zadbajmy, aby zostały dołączone i opisane w akcie notarialnym. Jeżeli kupując dom, zlecamy ocenę jego stanu osobie z uprawnieniami budowlanymi (co powinno być powszechne), poprośmy o opinię co do stanu budynku i koniecznych inwestycjach na piśmie i zadbajmy, aby opisana została w akcie notarialnym.

Jeżeli natomiast chodzi o konieczność udokumentowania pochodzenia pieniędzy na zakup nieruchomości, gromadząc systematycznie środki finansowe na zakup wymarzonego domu czy mieszkania, przede wszystkim nie trzymajmy pieniędzy w przysłowiowej „skarpecie”. Jest to zjawisko coraz rzadsze w naszym kraju, ale wciąż jeszcze występuje. Nawet jeżeli ktoś nie potrafi inwestować pieniędzy i boi się powierzyć je wyspecjalizowanym funduszom inwestycyjnym, lepiej zrobi, trzymając je na niskim procencie w banku, gdyż wówczas na jego żądanie bank wystawi zaświadczenie o historii rachunku, z którego będzie jasno wynikać historia oszczędzania.

Jeżeli pieniądze na zakup nieruchomości pochodzą z darowizn od rodziców i rodziny, umowy te należy spisać i zgłosić do urzędu skarbowego. Umowa darowizny powinna zawierać podstawowe elementy, tj. wskazanie stron umowy, kwoty darowizny, pokrewieństwa między stronami, określenia, że jest to pierwsza darowizna między stronami lub kolejna oraz faktu jej wykonania. Pamiętać należy, że darowizna podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jednak ustawa przewiduje zwolnienia. Na przykład otrzymując pieniądze od rodziców czy rodzeństwa, nie zapłacimy w ogóle podatku, niezależnie od kwoty, jaką otrzymamy, pod warunkiem że pieniądze otrzymamy przelewem bankowym lub przekazem pocztowym oraz zgłosimy tę darowiznę w urzędzie skarbowym. Swój wkład w kupno mieszkania mogą włożyć też inni członkowie rodziny, jak i osoby obce, a darowizny te należy spisać i zgłosić do urzędu skarbowego, tu jednak – jeżeli kwoty przekroczą kwoty wolne od podatku – zapłacimy podatek od darowizn.
Rzadko zdarza się też, aby osoba kupująca mieszkanie finansowała zakup wyłącznie z własnych lub darowanych środków pieniężnych. Zazwyczaj przy zakupie korzysta również z kredytów i pożyczek, w tym także od osób prywatnych. W przypadku pożyczek bankowych ich udokumentowanie nie nastręcza kłopotów. Jednakże w przypadku pożyczek, jakich udzieliły nam osoby fizyczne, zwłaszcza spokrewnione, bardzo często zapominamy o konieczności ich właściwego udokumentowania. Warto pamiętać, iż zagadnienia dotyczące pożyczek, tak jak i darowizn, regulują przepisy ustawy Kodeks cywilny. Z przepisu art. 720 wynika, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną sumę pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić taką samą sumę. Dla celów podatkowych to podatnik musi udowodnić, że takie pożyczki faktycznie zostały zaciągnięte. Dowodem może być umowa pożyczki, która w tym celu powinna być zawarta na piśmie. Jest to niezbędne chociażby dla potrzeb rozliczenia przed urzędem skarbowym podatku od czynności cywilnoprawnych, którym opodatkowana jest pożyczka.

Zatem o tym, że do transakcji kupna nieruchomości należy się właściwie przygotować, nie muszę chyba dłużej nikogo przekonywać. Można z tego wyciągnąć wniosek, że dopiero, gdy zdołamy uzbierać niezły stos papierków, możemy spać spokojnie. Jak widać, zawsze należy znać swoje prawa, ale i obowiązki, a kupując nieruchomość, należy się właściwie przygotować do ewentualnej rozmowy w urzędzie skarbowym.

Źródło: „Krakowski Rynek Nieruchomości” nr 14/2013 | 2013-07-29

Czy ten artykuł był dla Ciebie interesujący?

powrót do listy artykułów

Komentarze (86)

DR RAKSHAN ⋅ 04-06-2023 | 11:03

Nazywam się Doktor RAKSHAN SAI Jestem nefrologiem w RAKSHAN HEALTH CENTRE INDIA Nasza klinika specjalizuje się w chirurgii nerek i zajmujemy się również leczeniem. Zakup i transplantacja nerek u dawcy korespondującego. Znajdujemy się w Indiach, Francji, Nigerii, Stanach Zjednoczonych, Malezji, Dubaju. Kryzys, który mamy teraz w naszej gospodarce, ma zły wpływ na nasze życie, wielu z nas jest zadłużonych, wielu z nas chce żyć lepsze życie płać czynsz i opiekuj się naszym rodzicem i kochaj Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub kupnem nerek lub potrzebujesz pieniędzy na lepszy standard życia lub jesteś zadłużony i chcesz sprzedać swoją nerkę za pieniądze już dziś skontaktuj się z nami a my spełnimy to twoje marzenie, kupimy jedną nerkę za $480 000 USD (czterysta osiemdziesiąt tysięcy dolarów) prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego adresu e-mail podanego poniżej Nasz szpital specjalizuje się w chirurgii nerek, zajmujemy się również zakupem i przeszczep nerki od żyjącego i dopasowanego dawcy. Potrzebni są tylko ludzie poważnie myślący. Hojnie płacimy dawcom nerek, a te pieniądze mogą zmienić Twoje życie na zawsze. Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać więcej informacji: rakshanhealthcenter@gmail.com WhatsApp +1424307-1951 WhatsApp +1501 530-9061 Viber: +917396361472

DR RAKSHAN ⋅ 04-06-2023 | 11:03

Nazywam się Doktor RAKSHAN SAI Jestem nefrologiem w RAKSHAN HEALTH CENTRE INDIA Nasza klinika specjalizuje się w chirurgii nerek i zajmujemy się również leczeniem. Zakup i transplantacja nerek u dawcy korespondującego. Znajdujemy się w Indiach, Francji, Nigerii, Stanach Zjednoczonych, Malezji, Dubaju. Kryzys, który mamy teraz w naszej gospodarce, ma zły wpływ na nasze życie, wielu z nas jest zadłużonych, wielu z nas chce żyć lepsze życie płać czynsz i opiekuj się naszym rodzicem i kochaj Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub kupnem nerek lub potrzebujesz pieniędzy na lepszy standard życia lub jesteś zadłużony i chcesz sprzedać swoją nerkę za pieniądze już dziś skontaktuj się z nami a my spełnimy to twoje marzenie, kupimy jedną nerkę za $480 000 USD (czterysta osiemdziesiąt tysięcy dolarów) prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego adresu e-mail podanego poniżej Nasz szpital specjalizuje się w chirurgii nerek, zajmujemy się również zakupem i przeszczep nerki od żyjącego i dopasowanego dawcy. Potrzebni są tylko ludzie poważnie myślący. Hojnie płacimy dawcom nerek, a te pieniądze mogą zmienić Twoje życie na zawsze. Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać więcej informacji: rakshanhealthcenter@gmail.com WhatsApp +1424307-1951 WhatsApp +1501 530-9061 Viber: +917396361472

Richard Chadwick ⋅ 16-05-2023 | 10:56

Are you an individual businessman or a business organisation that wishes to expand in business ??, we offer financial instrument such as BGs, SBLCs,MTNs, LCs, CDs and others on lease and sales at a rate of 4%+2% of the face value and reasonable condition from a genuine provider. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signatory project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication and any other project(s) etc. Contact : Mr. Richard Chadwich Contact Email: ribellodasilver01.finance@gmail.com Whatsapp # : +380 50 591 6795 With our financial/bank instrument you can establish line of credit with your bank and/or secure loan for your projects in which our bank instrument will serve collateral in your bank to fund your project. We deliver with time and precision as set forth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable and we work directly with issuing bank lease providers, this instrument can be monetized on your behalf for upto 100% funding. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All relevant business information will be provided upon request. BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! If Interested kindly contact me via Email:~ ribellodasilver01.finance@gmail.com serious enquiry only.

Grace Lille ⋅ 08-04-2023 | 05:52

WhatsApp: +49 176 34215369 Grace Lille Witam wszystkich, skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pilnej pożyczki, to jest nasza firma przez e-mail: gracelille322@gmail.com

Edna ⋅ 30-03-2023 | 02:35

Greetings!every one, READ HOW I GOT A to buy my House LOAN. My name is EDNA GEORGE, from Arlington, Texas USA, I'm a married woman at the moment with three kids Stephanny, Aaron and Sean. I Love my 6 grandchildren with all my heart. I was stuck in a financial situation in September 2021 and i needed to refinance and buy my house and my son's medication and Xmas loan. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success,and most banks declined my credit. But as God would have it, i was introduced to Mr Zeek Hodex loan firm company Limited, a loan lending company with Private limited with Share Capital Company by a friend,and i got a loan sum of $142,000.00 USD on the 22nd of decenber 2022 and today am a house owner and my kids are doing well... so i want to advice any one in need of a loan to quickly contact him on his via email zeekhodexloanfirm@gmail.com he does not know am doing this i pray that God will bless him for the good things he has done in my life. Email via:-zeeekhodexloanfirm@gmail.com..Thanks

Tomasz Krzysztof ⋅ 14-01-2023 | 22:14

Cześć wszystkim Nazywam się Tomasz Krzysztof, jestem z Polski, szukałem pożyczki online i wszystko, co dostaję, to oszuści, ale znalazłem tę firmę pożyczkową o nazwie Firma pożyczkowa Patricia Kingsman i widziałem, jak ludzie online zeznają o dobrych uczynkach, więc postanowiłem spróbować czy będę znowu szczęśliwy, więc złożyłem wniosek o pożyczkę w wysokości 350 000,00 zł, a pożyczkodawca, pani Patricia Kingsman, zapewniła mnie, że za 8 godzin moja pożyczka będzie na moim koncie bankowym, więc dzisiaj, kiedy pracowałem, zobaczyłem, że mój bank napisał do mnie wiadomość że na moim koncie jest trochę środków w wysokości 350 000,00 euro i dziękuję Patricii Kingsman, ponieważ jest prawdziwa, więc jeśli potrzebujesz pożyczki online, nie daj się oszukać, tak jak ja, aplikuję z tej firmy, ponieważ jest jedyną prawdziwą firmą, która udziela pożyczki online. Ich adres pocztowy to patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Stefania Fedyna ⋅ 14-01-2023 | 22:13

My name is Stefania Fedyna. I am from Kraków Poland i want to write to the internet that if you need a real loan Patricia Kingsman is the real loan company that gives loan i applied for a loan from this company last week Friday and i just received my loan from them today so everyone if you need a real loan without been scammed this is the right company to apply from thus company is truly great and they are real so many people that have been scammed if you need a loan without being scammed this is the real company that gives loans i applied for a loan from this company Patricia Kingsman and i received my loan today so anyone around the world if you need a true loan locate this company and be rest assured that this company is going to put a smile to your face. the company can be contacted via mail or whatsapp their mail address is patriciakingsman.loans2016@gmail.com and there whatsapp number is +1 (575)221-8070. Thanks to anyone that will read this message this company does not know am doing this am only doing it for people in need of a real loan to be safe.

Asia Stachowicz Gula ⋅ 14-01-2023 | 22:13

Cześć wszystkim. Nazywam się Asia Stachowicz Gula, jestem z Poznania, widziałem ludzi zeznających na temat tej firmy o nazwie firma pożyczkowa Patricia Kingsman i dobrze, że również byłem ofiarą oszustwa 3 razy, dopóki nie znalazłem tej firmy o nazwie firma pożyczkowa Patricia Kingsman. świadek, że ta firma jest prawdziwa i legalna, jestem samotną matką 3 dzieci i pracuję w 2 miejscach, aby zarobić więcej pieniędzy dla mnie i moich dzieci, po czym ta firma pomogła mi w wyjaśnieniu im, że firma powiedziała mi, żebym się nie martwił, że jadę aby bezpiecznie otrzymać pożyczkę, bałem się, ponieważ zostałem oszukany, zanim pomyślałem, że to samo stanie się ze mną, ale powiedziałem sobie, że Bóg wie najlepiej. Firma powiedziała mi, że otrzymanie pożyczki zajęło 8 godzin, a ja pomyślałem o tym 8 godzin za szybko, powiedziałem dobrze, kwota pożyczki, której szukałem, wynosiła 350 000,00 euro, a po tym, jak zrobiłem wszystko, o co poprosiła mnie firma, i wysłałem moje wymagane informacje Otrzymałem pożyczkę w ciągu 8 godzin, jak podano. Kiedy otrzymałem pożyczkę, powiedziałem sobie, że Bóg jest tym, który sprawił, że znalazłem tę firmę i już przedstawiłem tę firmę jednemu mojemu przyjacielowi, który również potrzebuje pomocy, więc każdy tutaj lub gdziekolwiek zobaczysz ten post, jeśli potrzebujesz prawdziwego pożyczka to jedyna firma, która może pomóc bez żadnych wątpliwości. Jestem szczęśliwy każdego dnia dzięki tej firmie i Boże, modlę się do Boga, aby pani Patricia Kingsman trwała na tym świecie, aby mogła nadal pomagać ludziom w potrzebie. Skontaktowałem się z tą firmą za pośrednictwem poczty, która jest patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Dziękuję każdemu, kto przeczytał moją wiadomość i post.

Zofia Romanowska ⋅ 14-01-2023 | 22:13

Nazywam się Zofia Romanowska i jestem z Poznania w Polsce Właśnie otrzymałem pożyczkę od firmy pożyczkowej Patricia Kingsman i słyszałem o tej firmie i myślałem, że to fałszywa firma, ale teraz jestem bardzo szczęśliwy, że ta firma mi pomogła i w 100% ta firma jest prawdziwa, więc każdy, kto potrzebuje pożyczki, jest to właściwa firma, od teraz złożyłem wniosek o pożyczkę na moją firmę w wysokości 250 000,00 zł, a ta firma pomogła mi bez zwłoki. widziałem, jak robią to inni ludzie i cieszę się, że jestem wśród ludzi, którzy dzielą się świadectwem o tym, jak ta firma mi pomogła, więc wszyscy, jeśli potrzebujesz prawdziwej pożyczki, twój pomocnik jest tutaj. ich dane kontaktowe to patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Paulina Wolant ⋅ 14-01-2023 | 22:13

Witam wszystkich, nazywam się Paulina Wolant, jestem z Polski, właśnie otrzymałem pożyczkę od firmy pożyczkowej pani Patricii Kingsman, są nową legalną firmą pożyczkową z 2023 roku i nie minęło dużo czasu, otrzymałem od nich pożyczkę, otrzymałem pożyczkę od nich dzisiaj i teraz, gdy publikuję tę wiadomość, jestem bardzo szczęśliwy, że ta firma jest naprawdę świetna, więc każdy, kto potrzebuje pożyczki, skontaktuj się z tą firmą, są naprawdę świetni, tam poczta to patriciakingsman.loans2016@gmail.com

pagesteve ⋅ 01-12-2022 | 16:20

SÚRNE POTREBUJEME DARCOV OBLIČIEK S SUMOU [$800,000USD,]{3,5crore} KONTAKTUJTE NÁS TERAZ, PRE VIAC INFORMÁCIÍ. E-mail na jaslokhospital20@gmail.com} alebo WHATSAPP nás teraz,(+17013531601, OF Dr.Satrayana) NEMOCNICA JASLOK INDIA. I AMASPECIALISTA V ORGÁNOVEJ CHIRURGII, tiež nakupujem a predávam. TRANSPLANTÁCIA AKÉHOKOĽVEK TYPU ORGÁNU 0F Potrebujeme vaše naliehavé odpovede

Sarah ⋅ 20-11-2022 | 16:24

I was left in shock and depression after being deceived by bitfinex investment where I lost about $395,000 USDT of my entire life savings which I was planning to get a company after my retirement as life investment for my kids but this nitwits stole it from me. However after weeks of my depression I finally met WZARDGARRYSPEEDHACK@GMAIL.COM through a close friend referral and he got back all my stolen assets instantly without hassle or hidden fees. He’s the only real deal out here as I’ve tried many but they failed. He was my final and last hope. I’m grateful Mr GARRY HACK delivered. Get in touch with him now!!!! E-mail: wzardgarryspeedhack@gmail.com WhatsApp: +1 928 534 9618 website:https://wzardgarryspeedhac.wixsite.com/my-site-1

pagesteve ⋅ 02-11-2022 | 10:51

PILNIE POTRZEBUJEMY DAWCÓW NEREK, Z SUMA [800 000 USD,] {3.5crore} SKONTAKTUJ SIĘ TERAZ ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI. SZPITAL JASLOK INDIE. JESTEM AMASPECJALISTĄ W CHIRURGII NARZĄDÓW,Będę również kupować i sprzedawać.TRANSPLANT WSZELKICH TYPÓW NARZĄDÓW Potrzebujemy twoich pilnych odpowiedzi

DR MALATHI ⋅ 25-10-2022 | 12:50

UWAGA!!! WhatsAp +971545539609. E-mail: drmalathi91@gmail Telegram: +971545539609 Witamy w MANIPAL SZPITAL domu przeszczepu nerki. Jeśli masz kłopoty, czy potrzebujesz pieniędzy na spłatę dużego długu? Jak zebrać pieniądze na pilne potrzeby? Czekaj, dlaczego nie myślisz o sprzedaży nerki za bardzo dobrą cenę (400 000 dolarów), pierwsza płaci się przed operacją z powodu wątpliwości co do prawdziwego dawcy, jestem dr Malathi ze szpitala MANIPAL HOSPITAL w Indiach. Jesteśmy w każdym zakątku świata. USA, Malezja, Japonia, Chiny, Grecja, Turcja, Nigeria, Australia, Argentyna, Brazylia, Wielka Brytania, Ghana, itd. UWAGA:- * Dawca powinien być klinicznie zdrowy. * Aby oddać organy, musisz mieć grupy B+ i O+. * Masa ciała dawcy nie jest mniejsza niż 35. * Dawcy nie wolno palić ani pić alkoholu. Możesz skontaktować się z nami 24 godziny, a my będziemy Ci lepiej służyć, uprzejmie prosimy o kontakt przez WhatsAp +971545539609. E-mail: drmalathi91@gmail.com Telegram:+971545539609 Pozdrawiam dr Malathi

karen perry ⋅ 14-10-2022 | 02:23

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1MLEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name :karen perry Email :karenperry830@gmail.com Skype: karenperry830@gmail.com

karen perry ⋅ 04-08-2022 | 14:13

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1MLEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name :karen perry Email :karenperry830@gmail.com Skype: karenperry830@gmail.com

Dr Kate Adams ⋅ 27-06-2022 | 10:15

Cześć wszystkim. Nazywam się dr Kate Adams, jestem frenologiem w Szpitalach Uniwersyteckich Bristol NHS Foundation Trust. Nasz szpital specjalizuje się w Chirurgii Nerek i zajmujemy się również kupnem i przeszczepieniem nerek u żyjącego dawcy odpowiadającego. Znajdujemy się w Dubaju, Wielkiej Brytanii, USA, Malezji. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub kupnem nerek prosimy o kontakt mailowy: kateadams946@hotmail.com Z szacunkiem.. dr Kate Adams.. Numer telefonu: +2348146161694..

Dr Kate Adams ⋅ 27-06-2022 | 10:15

Cześć wszystkim. Nazywam się dr Kate Adams, jestem frenologiem w Szpitalach Uniwersyteckich Bristol NHS Foundation Trust. Nasz szpital specjalizuje się w Chirurgii Nerek i zajmujemy się również kupnem i przeszczepieniem nerek u żyjącego dawcy odpowiadającego. Znajdujemy się w Dubaju, Wielkiej Brytanii, USA, Malezji. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub kupnem nerek prosimy o kontakt mailowy: kateadams946@hotmail.com Z szacunkiem dr Kate Adams Numer telefonu: +2348146161694....

Dr Kate Adams ⋅ 27-06-2022 | 10:14

Cześć wszystkim. Nazywam się dr Kate Adams, jestem frenologiem w Szpitalach Uniwersyteckich Bristol NHS Foundation Trust. Nasz szpital specjalizuje się w Chirurgii Nerek i zajmujemy się również kupnem i przeszczepieniem nerek u żyjącego dawcy odpowiadającego. Znajdujemy się w Dubaju, Wielkiej Brytanii, USA, Malezji. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub kupnem nerek prosimy o kontakt mailowy: kateadams946@hotmail.com Z szacunkiem. dr Kate Adams. Numer telefonu: +2348146161694...

Dr Kate Adams ⋅ 27-06-2022 | 10:14

Cześć wszystkim. Nazywam się dr Kate Adams, jestem frenologiem w Szpitalach Uniwersyteckich Bristol NHS Foundation Trust. Nasz szpital specjalizuje się w Chirurgii Nerek i zajmujemy się również kupnem i przeszczepieniem nerek u żyjącego dawcy odpowiadającego. Znajdujemy się w Dubaju, Wielkiej Brytanii, USA, Malezji. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub kupnem nerek prosimy o kontakt mailowy: kateadams946@hotmail.com Z szacunkiem dr Kate Adams Numer telefonu: +2348146161694

Jason Edward ⋅ 31-03-2022 | 15:05

FINANCIAL AGENT LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of FINANCIAL AGENT LIMITED Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Leasing Price : 6%+2% Buying Price: 38%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. NAME :Jason Edward EMAIL :financialagentltd@gmail.com SKYPE :financialagentltd@gmail.com

Mohammed ⋅ 29-01-2022 | 16:03

Hello We are a trade finance company that uses our own credit lines to facilitate the issuance of financial guarantees like BG, SBLC, DLC and more. If our services will be of help to you, let us know so we can guide you with our process. Mobile | WhatsApp: +19893413179 Email:mohammedahsan877@gmail.com

thomas wolfgang ⋅ 08-11-2021 | 22:54

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M PRICE = 32%+2% Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days I will be glad to share with you our working procedures. Name : Thomas Wolfgang Email : inquiry.fastfunding@gmail.com Skype : inquiry.fastfunding@gmail.com

Dr Mark Alex ⋅ 08-10-2021 | 23:51

Kidney donor needed urgently, My client is urgently in need of a kidney transplant, If interested to sell contact here on my what'sApp number +4915219253693 Or Email: kidneydeal@gmail.com

thomas wolfgang ⋅ 10-09-2021 | 20:38

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M PRICE = 32%+2% Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days I will be glad to share with you our working procedures. Name : Thomas Wolfgang Email : inquiry.fastfunding@gmail.com Skype : inquiry.fastfunding@gmail.com

Juan ⋅ 10-09-2021 | 17:39

TESTIMONY ON HOW I GOT MY LOAN FROM A FINANCE COMPANY LAST WEEK Email for immediate response: drbenjaminfinance@gmail.com {Dr.Benjamin Scarlet Owen} can also help you with a legit loan offer. He Has also helped some other colleagues of mine. If you need a genuine loan without cost/stress he his the right loan lender to wipe away your financial problems and crisis today. BENJAMIN LOAN FINANCE holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly via WhatsApp +19292227023 Email drbenjaminfinance@gmail.com

DR KATE ⋅ 02-08-2021 | 10:06

Cześć wszystkim. Nazywam się dr Kate Adams, jestem frenologiem w Szpitalu Adamsa. Nasz szpital specjalizuje się w Chirurgii Nerek i zajmujemy się również zakupem i przeszczepem nerek u żyjącego dawcy. Znajdujemy się w Dubaju, Turcji, USA, Malezji. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub kupnem nerek, nie wahaj się skontaktować z nami poprzez e-mail: kateadams946@hotmail.com WhatsApp. +1 315 407 1872 Z szacunkiem Dr Kate Adams

Dr Kate Adams ⋅ 02-08-2021 | 10:05

Cześć wszystkim. Nazywam się dr Kate Adams, jestem frenologiem w Szpitalu Adamsa. Nasz szpital specjalizuje się w Chirurgii Nerek i zajmujemy się również zakupem i przeszczepem nerek u żyjącego dawcy. Znajdujemy się w Dubaju, Turcji, USA, Malezji. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub kupnem nerek, nie wahaj się skontaktować z nami poprzez e-mail: kateadams946@hotmail.com WhatsApp. +1 315 407 1872 Z szacunkiem Dr Kate Adams

lee ⋅ 20-07-2021 | 11:52

Do you need a Loan, or you want to refinance your home, pay off bills, expand your business? look no further we off all kinds of Loan at 3% interest rate per year. if interested, contact us via Email: johnleemill12345@gmail.com Thank you for choosing Guarantee Trust Finance. Sincerely, Mr. John lee

thoe ⋅ 20-07-2021 | 11:51

Do you need a Loan, or you want to refinance your home, pay off bills, expand your business? look no further we off all kinds of Loan at 3% interest rate per year. if interested, contact us via Email: johnleemill12345@gmail.com Thank you for choosing Guarantee Trust Finance. Sincerely, Mr. John lee

wilsontradeszone ⋅ 12-07-2021 | 09:06

if you are in financial difficulties or you find it difficult to clear all your bills or you are in big debt because of scammers, now is the time to put an end to all this happenings in your life, we want to introduce you to a real and legit bitcoin investment platform where you can earn 5 times your invested funds weekly and profit are 100% guaranteed for example you invest $500 we are capable to earn $2500 for you in 7 days Interested Viewers should contact us via whats-app: +27633586789 or email: wilsontradeszone@gmail.com to get started

BG/SBLC ⋅ 10-07-2021 | 22:14

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M PRICE = 32%+2% Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days I will be glad to share with you our working procedures. Name : scott james Email : inquiry.securedfunding@gmail.com Skype : inquiry.securedfunding@gmail.com

scott james ⋅ 16-06-2021 | 00:42

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M PRICE = 32%+2% Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days I will be glad to share with you our working procedures. Name : scott james Email : inquiry.securedfunding@gmail.com Skype : inquiry.securedfunding@gmail.com

scott james ⋅ 16-06-2021 | 00:41

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M PRICE = 32%+2% Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days I will be glad to share with you our working procedures. Name : scott james Email : inquiry.securedfunding@gmail.com Skype : inquiry.securedfunding@gmail.com

LendingTree ⋅ 11-06-2021 | 09:21

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. They deal with issuing of instruments such as Bank Guarantee and Standby letters of credit also Letters of credit. I only want serious buyers then i will put you in touch with the provider directly. - Bank Guarantee (BG) - Standby Letter of Credit (SBLC) - Direct Line of Credit (DLC) - Medium Term Note (MTN) - Letter of Credit (LC) I will be glad to share with you our working procedures. Contact : Robert Bouffad Email: Lendingtreemoney@gmail.com Whatsapp: +447586540601 Postal address Swiss National Bank Börsenstrasse 15 P. O. Box CH-8022 Zurich BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!!

Robert Bouffad ⋅ 11-06-2021 | 09:20

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. They deal with issuing of instruments such as Bank Guarantee and Standby letters of credit also Letters of credit. I only want serious buyers then i will put you in touch with the provider directly. - Bank Guarantee (BG) - Standby Letter of Credit (SBLC) - Direct Line of Credit (DLC) - Medium Term Note (MTN) - Letter of Credit (LC) I will be glad to share with you our working procedures. Contact : Robert Bouffad Email: Lendingtreemoney@gmail.com Whatsapp: +447586540601 Postal address Swiss National Bank Börsenstrasse 15 P. O. Box CH-8022 Zurich BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!!

Justin Riley ⋅ 26-05-2021 | 04:13

TESTIMONY ON HOW I GOT MY LOAN FROM A GENUINE FINANCE COMPANY LAST WEEK. Call/Text: +1(646)820-1981 Email for immediate response: drbenjaminfinance@gmail.com WhatsApp +19292227023 Visit their Company Website: https://capitalmanage-inc.com/ Good Day everyone, My name is Mrs. McCarthy Juan, I have been a scam victim to so many fake lenders online between November last year till march this year but i thank my God so much that he has finally smiled on me by directing me to this new loan lender who put a smile on my face this year 2021 and he did not scam me and also by not deceiving or lying to me and my friends but however this lending firm is CAPITAL MANAGEMENTS INC (drbenjaminfinance@gmail.com) gave me 2% interest loan for my business expansion amount $900,000.00 united states dollars after my agreement to their company terms and conditions and one significant thing i love about this loan company is that they are fast and unique. {Dr. Benjamin Scarlet Owen} can also help you with a legit loan offer. He Has also helped some other colleagues of mine. If you need a genuine loan without cost/stress he his the right loan lender to wipe away your financial problems and crisis today. CAPITAL MANAGEMENTS INC holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly via Email: drbenjaminfinance@gmail.com When it comes to financial crisis and loan offer then ®Capital Managements Inc™ 2021 is the place to go please just tell him, I Mrs. McCarthy Juan direct you Good Luck. Loan Company Website: https://capitalmanage-inc.com/

james smith ⋅ 08-05-2021 | 11:48

i was lost with no hope for my wife was cheating and had always got away with it because i did not know how or always too scared to pin anything on her. with the help a friend who recommended me to who help hack her phone, email, chat, sms and expose her for a cheater she is. I just want to say a big thank you to HACKINTECHNOLOGY@CYBERSERVICES.COM . am sure someone out there is looking for how to solve his relationship problems, you can also contact him for all sorts of hacking job..he is fast and reliable. you could also text +1 213-295-1376(whatsapp) contact and thank me later

scott james ⋅ 03-05-2021 | 04:27

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES Dear Sir/Ma, We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days I will be glad to share with you our working procedures. Name : Scott james Email : inquiry.securedfunding@gmail.com Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com

james ⋅ 25-03-2021 | 03:04

i was lost with no hope for my wife was cheating and had always got away with it because i did not know how or always too scared to pin anything on her. with the help a friend who recommended me to who help hack her phone, email, chat, sms and expose her for a cheater she is. I just want to say a big thank you to HACKINTECHNOLOGY@GMAIL.COM . am sure someone out there is looking for how to solve his relationship problems, you can also contact him for all sorts of hacking job..he is fast and reliable. you could also text +1 213-295-1376(whatsapp) contact and thank me later { all of this above is scam, do not contact with any post, emails, sms, etc }

GARVAN MAIREAD ⋅ 22-03-2021 | 20:21

Are you looking to Discount, Monetize, or create an immediate Non Recourse loan against a Leased or Purchased bank instrument such as BG,SBLC and Bank Drafts, We solely deal with real deals, real people and real Leased & Purchased Bank instruments that need real monetization. The Bank SWIFT Network is the Gold Standard that validates that your Leased & Purchased Bank instruments is real and it provides a respected industry platform where guaranteed settlement can be facilitated. Our contracts also include the monetizer returning the Leased bank instrument to the Issuing bank 15 days prior to the bank instrument expiration. Standby Letter of Credit Monetization LTV: *Leased BG/SBLC Monetization - 65% Non Recourse *Purchased BG/SBLC Monetization - 90% Non Recourse. Estimated Completion Time: *2-3 Days After Instrument Delivery on the SWIFT Networks. We also have trusted and long term business partners/providers who can facilitate issuance & delivery of bank instruments such as BG,SBLC,LC,DLC and Bank Draft at Lease Price 4% + 2% and Purchase price at 32% + 2% where 2% is agent and brokers commission. For further enquiries, we can be reached at the information below. Email: inquiry.trustedfinance@gmail.com Skype : inquiry.trustedfinance@gmail.com

John Stone ⋅ 19-03-2021 | 23:10

Ich empfehle danieldimitri1@outlook.com nachdrücklich. Letztes Jahr half er mir, meine Frau auszuspionieren, als er mich betrog. Er diente mir als persönlicher Ermittler, indem er mir half, die Telefonaktivitäten meiner Frau wie Facebook, E-Mail, WhatsApp und Anrufe auszuspionieren , Skype und andere. Ich bin mir sicher, dass jemand da draußen nach Möglichkeiten sucht, seine Beziehungsprobleme zu lösen. Kontaktieren Sie ihn danieldimitri1@outlook.com oder kontaktieren Sie ihn über whatsapp +16026094730

THOMAS FREDDIE ⋅ 14-03-2021 | 00:34

Hello viewers all over the world, There is good news for you all today get your Blank ATM card that works in all ATM machines all over the world. We have specially programmed ATM cards that can be used to hack ATM machines, the ATM cards can be used to withdraw at the ATM or swipe, at stores and POS. We give out this cards to all interested clients worldwide, We give out THE Blank ATM Card. Do you want to live a good life thought its illegal, its the easiest way to be a millionaire. it also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you and you can only withdraw a total amount of $5,000 Dollars in a day on ATM Machine also avaialbel at cash delivery. We give up to $10,000.00 to $1,000,000.00 Dollars With our network hacking services. We can Recover all your lost money to Bitcoin and other Crypto currency, mortgage/realestate scams and fake ICOs within 48 hours or less. (Thomas Freddie Hackers) working together as a team to track down & to recover funds back from the most difficult internet SCAMMERS. NOTE!! We've received countless heartbreaking reports of notorious scammers and we’ve successful recovery them back via contact thomasunlimitedhackers@gmail.com Do contact us on ((Binary Recovery. University Grades.Wiping Criminal Records, FB & IG Hack, Telegram, Loads & Phone Hacking)) border us with your jobs & allow us give you positive result with our hacking skills. We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your financial problems, If you are in need of any other cyber hack services, we are here for you anytime, any day so contact us via our Email Address: thomasunlimitedhackers@gmail.com Regards THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS Email thomasunlimitedhackers@gmail.com Call/Text: +1 (985)465-8370 Motto: We offer the fastest and reliable services

scott james ⋅ 30-01-2021 | 11:38

(BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES Dear Sir/Ma, We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days I will be glad to share with you our working procedures. Name : Scott james Email : inquiry.securedfunding@gmail.com Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com

scott james ⋅ 30-01-2021 | 11:37

(BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES Dear Sir/Ma, We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days I will be glad to share with you our working procedures. Name : Scott james Email : inquiry.securedfunding@gmail.com Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com

Ziraat Loans ⋅ 20-12-2020 | 15:04

Witaj. Skontaktuj sie z nami pod adresem ziraatloans@gmail.com, aby uzyskac pozyczke. Oferujemy pozyczke w wysokosci 2% na maksymalnie 30 lat.

Garanti Loans ⋅ 20-12-2020 | 15:04

Osobom prywatnym lub firmom oferujemy pozyczke do 25 milionów, po wiecej informacji prosimy o kontakt pod adresem garrantiloans@gmail.com

Lapek Hejak ⋅ 20-12-2020 | 15:04

Czesc. Nazywam sie Lapek Hejak. Kontakt Peter Krajcovic na senatorrpwalter@gmail.com dla kredytu. Otrzymalem od niego pozyczke w wysokosci 800 000 zl. Pozyczka jest zabezpieczona.

Lapek Hejak ⋅ 20-12-2020 | 15:04

Czesc. Nazywam sie Lapek Hejak. Kontakt Peter Krajcovic na senatorrpwalter@gmail.com dla kredytu. Otrzymalem od niego pozyczke w wysokosci 800 000 zl. Pozyczka jest zabezpieczona.

Garanti Loans ⋅ 20-12-2020 | 15:04

Osobom prywatnym lub firmom oferujemy pozyczke do 25 milionów, po wiecej informacji prosimy o kontakt pod adresem garrantiloans@gmail.com

Ziraat Loans ⋅ 20-12-2020 | 15:03

Witaj. Skontaktuj sie z nami pod adresem ziraatloans@gmail.com, aby uzyskac pozyczke. Oferujemy pozyczke w wysokosci 2% na maksymalnie 30 lat.

DR MAXWELL ⋅ 20-11-2020 | 15:26

Chcesz kupić nerki, organy ciała lub sprzedać nerki lub organy ciała? Szukasz okazji do sprzedaży swojej nerki za pieniądze z powodu załamania finansowego i nie wiesz, co zrobić, skontaktuj się z nami już dziś, a zaoferujemy Ci sporą kwotę 500 000 dolarów na Twoją nerkę. Nazywam się Doctor MAXWELL i jestem neurologiem w BILL ROTH HOSPITAL. Nasz Szpital specjalizuje się w chirurgii nerek, zajmujemy się również zakupem i przeszczepem nerek z żyjącym dawcą. Znajdujemy się w Indiach, USA, Malezji, Singapurze, Japonii. Daj nam znać, jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub zakupem nerki lub Nie wahaj się skontaktować z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. E-mail: birothhospital@gmail.com Jaki numer aplikacji: +33751490980 Z poważaniem GŁÓWNY DYREKTOR MEDYCZNY DR MAXWELL

Elvis Roberts ⋅ 15-11-2020 | 12:00

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. They deal with issuing of instruments such as Bank Guarantee and Standby letters of credit also Letters of credit. I only want serious buyers then i will put you in touch with the provider directly. - Bank Guarantee (BG) - Standby Letter of Credit (SBLC) - Direct Line of Credit (DLC) - Medium Term Note (MTN) - Letter of Credit (LC) I will be glad to share with you our working procedures. Contact : Elvis Roberts Email: inquiry.jmfinance@gmail.com Skype: inquiry.jmfinance@gmail.com BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!!

PHILIP JAMES ⋅ 02-11-2020 | 22:41

Nazywam się Stacey Buckley, jestem prywatnym zarejestrowanym pożyczkodawcą, który jest upoważniony do udzielania pożyczek gwarancyjnych osobom fizycznym i firmom na całym świecie oraz każdemu podmiotowi, który potrzebuje finansowania. Wsparcie. Udzielam pożyczki w przedziale od 5000,00 USD --- 100 000,00 USD, aby uzyskać więcej informacji na temat mojej pożyczki E-: accessloan122@gmail.com WYMAGANE INFORMACJE Pożyczkodawca: Imię i nazwisko: ........... ...... Kraj: ............... Wiek: .................... brus: ... ...... ......... Wymagana kwota: .............. Okres kredytowania: ............... .. Numer telefonu .. ......... Pozdrowienia. E-mailem: (accessloan122@gmail.com) lub (Whatsapp: +393510651312) Skontaktujemy się z Tobą, aby uzyskać więcej informacji.

scott james ⋅ 01-10-2020 | 17:58

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com

DR RAKSHAN ⋅ 21-07-2020 | 02:30

Nazywam się Doctor RAKSHAN SAI Jestem nefrologiem w RAKSHAN HEALTH CENTER INDIA Nasza klinika specjalizuje się w chirurgii nerek i również leczymy. Zakup i przeszczep nerki u odpowiedniego dawcy. Znajdujemy się w Indiach, Turcji, Francji, Nigerii, Stanach Zjednoczonych, Malezji, Dubaju, Kuwejcie Kryzys COVID19, który mamy obecnie w naszej gospodarce, ma zły wpływ na nasze życie, wielu z nas jest zadłużonych, wielu z nas chcesz żyć lepiej, płacić czynsz i opiekować się naszym rodzicem i kochać swoje Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub kupnem nerek lub potrzebujesz pieniędzy na lepszy standard życia, lub jesteś w długach i chcesz sprzedać swoją nerkę za pieniądze już dziś skontaktuj się z nami, a my spełnimy Twoje marzenie, kupimy jedną nerkę za $600,000USD(SZEŚĆ TYSIĘCY DOLARÓW) proszę nie wahaj się i skontaktuj się z nami za pośrednictwem podanego poniżej adresu e-mail. Płacimy sowicie dawcom nerek, a te pieniądze mogą zmienić Twoje życie na zawsze. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: rakshanhealthcenter@gmail.com

DR RAKSHAN ⋅ 21-07-2020 | 02:30

Nazywam się Doctor RAKSHAN SAI Jestem nefrologiem w RAKSHAN HEALTH CENTER INDIA Nasza klinika specjalizuje się w chirurgii nerek i również leczymy. Zakup i przeszczep nerki u odpowiedniego dawcy. Znajdujemy się w Indiach, Turcji, Francji, Nigerii, Stanach Zjednoczonych, Malezji, Dubaju, Kuwejcie Kryzys COVID19, który mamy obecnie w naszej gospodarce, ma zły wpływ na nasze życie, wielu z nas jest zadłużonych, wielu z nas chcesz żyć lepiej, płacić czynsz i opiekować się naszym rodzicem i kochać swoje Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub kupnem nerek lub potrzebujesz pieniędzy na lepszy standard życia, lub jesteś w długach i chcesz sprzedać swoją nerkę za pieniądze już dziś skontaktuj się z nami, a my spełnimy Twoje marzenie, kupimy jedną nerkę za $600,000USD(SZEŚĆ TYSIĘCY DOLARÓW) proszę nie wahaj się i skontaktuj się z nami za pośrednictwem podanego poniżej adresu e-mail. Płacimy sowicie dawcom nerek, a te pieniądze mogą zmienić Twoje życie na zawsze. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: rakshanhealthcenter@gmail.com

DR RAKSHAN ⋅ 21-07-2020 | 02:29

Nazywam się Doctor RAKSHAN SAI Jestem nefrologiem w RAKSHAN HEALTH CENTER INDIA Nasza klinika specjalizuje się w chirurgii nerek i również leczymy. Zakup i przeszczep nerki u odpowiedniego dawcy. Znajdujemy się w Indiach, Turcji, Francji, Nigerii, Stanach Zjednoczonych, Malezji, Dubaju, Kuwejcie Kryzys COVID19, który mamy obecnie w naszej gospodarce, ma zły wpływ na nasze życie, wielu z nas jest zadłużonych, wielu z nas chcesz żyć lepiej, płacić czynsz i opiekować się naszym rodzicem i kochać swoje Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub kupnem nerek lub potrzebujesz pieniędzy na lepszy standard życia, lub jesteś w długach i chcesz sprzedać swoją nerkę za pieniądze już dziś skontaktuj się z nami, a my spełnimy Twoje marzenie, kupimy jedną nerkę za $600,000USD(SZEŚĆ TYSIĘCY DOLARÓW) proszę nie wahaj się i skontaktuj się z nami za pośrednictwem podanego poniżej adresu e-mail. Płacimy sowicie dawcom nerek, a te pieniądze mogą zmienić Twoje życie na zawsze. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: rakshanhealthcenter@gmail.com

scott james ⋅ 28-06-2020 | 22:02

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com

Miss Jokw ⋅ 23-06-2020 | 01:45

I want to thank an awesome medical Doctor in the person of Dr Collins Raphael who has made my family and i proud in trust and urgency, he bought off one of my kidneys for his patient with awesome amount of money in dollars, i came across his email address on the internet as doctorcollins3@gmail.com published by one Michel and Lopez thanking him and telling the world on how he came to their rescue financially as a result of buying their kidneys without stress, i quickly applied via the email and i was given all the attentions i needed by Doctor in less than a week i met all the requirements, and my half money was like a dream when it came into my bank account before the transplant, i urge you to contact on Dr.Collins via; doctorcollins3@gmail.com for your financial awesomeness to come through like mine few months ago. I promised to do this when i eventually scale through. doctorcollins3@gmail.com or whataspp him on via_ +254750078353 I am Sunnasa From Thailand.

scott james ⋅ 11-06-2020 | 03:20

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com

Abel Chadwick ⋅ 13-05-2020 | 06:12

Are you an individual businessman or a business organisation that wishes to expand in business ??, we offer financial instrument such as BGs, SBLCs,MTNs, LCs, CDs and others on lease and sales at a rate of 4%+2% of the face value and reasonable conditionfrom a genuine provider. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signatory project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication and any other project(s) etc. Contact : Mr. Abel Chadwick Contact Email: abelbroker9000@gmail.com Whatsapp : +380 50 922 4887 With our financial/bank instrument you can establish line of credit with your bank and/or secure loan for your projects in which our bank instrument will serve collateral in your bank to fund your project. We deliver with time and precision as set forth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable and we work directly with issuing bank lease providers, this instrument can be monetized on your behalf for upto 100% funding. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All relevant business information will be provided upon request. BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! If Interested kindly contact me via Email:~ abelbroker9000@gmail.com serious enquiry only.

Abel Chadwick ⋅ 13-05-2020 | 06:10

Are you an individual businessman or a business organisation that wishes to expand in business ??, we offer financial instrument such as BGs, SBLCs,MTNs, LCs, CDs and others on lease and sales at a rate of 4%+2% of the face value and reasonable conditionfrom a genuine provider. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signatory project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication and any other project(s) etc. Contact : Mr. Abel Chadwick Contact Email: abelbroker9000@gmail.com Whatsapp : +380 50 922 4887 With our financial/bank instrument you can establish line of credit with your bank and/or secure loan for your projects in which our bank instrument will serve collateral in your bank to fund your project. We deliver with time and precision as set forth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable and we work directly with issuing bank lease providers, this instrument can be monetized on your behalf for upto 100% funding. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All relevant business information will be provided upon request. BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! If Interested kindly contact me via Email:~ abelbroker9000@gmail.com serious enquiry only.

DR MARTEN ⋅ 11-05-2020 | 03:26

nerka? Jesteś szukając możliwości sprzedaży nerki za pieniądze z powodu awarii finansowej i nie wiesz co zrób to, a następnie skontaktuj się z nami już dziś, a my zaoferujemy ci dobro kwota 400 000 $ na twoją nerkę. Nazywam się DOCTOR MARTEN jestem nefrologiem w MARTEN HOSPITAL. Nasz szpital jest specjalizujemy się w chirurgii nerek, a także zajmujemy się tym kupno i przeszczep nerki na życie odpowiedni dawca. Znajdujemy się w Indiach, Turcji, USA, Malezji, Dubaju Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub zakupem nerki, nie rób tego nie wahaj się skontaktować z nami przez e-mail. E-mail: martenhospital@gmail.com Z poważaniem DR MARTEN

DR MAXWELL ⋅ 27-01-2020 | 14:33

Você quer comprar um rim ou quer vender seu rim? Você está procurando uma oportunidade de vender seu rim por dinheiro devido a problemas financeiros e não sabe o que fazer, entre em contato conosco hoje e ofereceremos uma boa quantia em dinheiro no valor de US $ 500.000 para o rim. Meu nome é Doutor MAXWELL, sou Neurologista no BILL ROTH HOSPITAL. Nosso hospital é especializado em cirurgia renal e também lidamos com a compra e transplante de rins com um doador vivo. Estamos localizados na Índia, EUA, Malásia, Cingapura. Entre em contato conosco se você estiver interessado em vender ou comprar rim, não hesite em entrar em contato conosco por e-mail. E-mail: birothhospital@gmail.com Qual é o número do aplicativo: +33751490980 Cumprimentos DIRETOR MÉDICO-CHEFE DR MAXWELL

Dr Nico Scott ⋅ 28-09-2019 | 08:14

Welcome to Apollo Hospital, Specialist hospital that buy kidney. Do you wish to sell your kidney in exchange of money? If yes. Then contact today to get a reliable and good transaction for good money. Contact via below information email: apollohospitalkidneydep@gmail.com WhatsApp number: +918122208392 Call +6285692408306 for appointment

Dr Eustace Oseghale. ⋅ 30-08-2019 | 05:13

Przeżywasz kryzys finansowy, potrzebujesz pieniędzy na lepszy standard życia, masz długi i chcesz sprzedać nerkę za pieniądze, odwiedź nas już dziś, a my spełnimy twoje marzenie, kup nerkę za 480 000 USD ! Szukasz okazji do zmiany swojego poziomu, uwolnienia się od długów i odmowy ubóstwa, szukasz przerwy finansowej, szukasz sposobów na opłacenie czynszu i rozwiązania innego problemu rodzinnego, jesteś w kryzys finansowy i nie wiesz, co robić, skontaktuj się z nami już dziś, a my zaoferujemy ci sporo pieniędzy na nerki. Nazywam się Doctor Dr Eustace Oseghale. ORAZ jestem nefrologiem na Uniwersytecie Nauczycielskim Uniwersytetu Benin WSKAZANIE Nasza klinika specjalizuje się w chirurgii nerek, a także leczy. Zakup i przeszczep nerki u odpowiedniego dawcy Znajdujemy się w Indiach, Turcji, Francji, Nigerii, Stanach Zjednoczonych, Malezji, Dubaju, Kuwejcie Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub zakupem nerek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego e-maila: dreustaceoseghale009@gmail.com WhatsApp: +2348133873774 Potrzebni są prawdziwi dawcy / sprzedający / kupujący Z poważaniem…. Dr Eustace Oseghale.

DR RAKSHAN ⋅ 31-07-2019 | 15:30

Czy jesteś w kryzysie finansowym, czy potrzebujesz pieniędzy na wyższy standard życia, czy jesteś zadłużony i chcesz sprzedać swoją nerkę za pieniądze dziś odwiedź nas, a my spełnimy Twoje marzenie, kupimy jedną nerkę za 480 000 USD ! Szukasz okazji do zmiany swojego poziomu, uwolnienia się od długu i odmówienia biedy, czy szukasz przełomu finansowego, czy szukasz środków na spłatę czynszu i rozwiązywanie innych problemów rodzinnych, czy jesteś finansowo w dół i nie wiesz, co zrobić, a następnie skontaktuj się z nami już dziś, a my zaoferujemy ci dobrą kwotę pieniędzy na twoją nerkę. Nazywam się Doctor RAKSHAN SAI Jestem nefrologiem w RAKSHAN HEALTH CENTER INDIA Nasza klinika specjalizuje się w chirurgii nerek i również leczymy. Zakup i przeszczepianie nerek za pomocą odpowiedniego dawcy Znajdujemy się w Indiach, Turcji, Francji, Nigerii, Stanach Zjednoczonych, Malezji, Dubaju, Kuwejcie Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub zakupem nerek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego e-maila: rakshanhealthcenter@gmail.com Pozdrowienia DR RAKSHAN

członek ⋅ 30-07-2019 | 10:59

Jakie to proste, wystarczy zamiast dokonywać zapłaty za nieruchomość gotówka i wtedy urząd sie dopieprzy, (załatwić sobie na chwile kredyt a za chwilę go spłacić) i juz Cię w d..ę pocałuja

Dr. Brad Hilaman ⋅ 15-06-2019 | 11:58

Proszę o uwagę, Ma to na celu poinformowanie ogółu społeczeństwa, że mężczyźni lub kobiety, którzy są zdrowi, a% 100 poważnie sprzedaje swoją nerkę, powinni niezwłocznie skontaktować się z Miot Center. Ponieważ mamy wielu pacjentów, którzy są tutaj po przeszczep nerki, Czy szukasz okazji do sprzedaży nerki za pieniądze z powodu załamania finansowego, a my zaoferujemy ci 550 000 USD na nerki. Nazywam się Doktor Brad Hilaman, jestem Przedstawicielem w Szpitalu Dosher Memorial. Nasz szpital specjalizuje się w chirurgii nerek / transplantacji i leczeniu innych narządów, zajmujemy się również kupowaniem i przeszczepem nerek u żywego i zdrowego dawcy. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą swojej nerki, nie wahaj się skontaktować z nami przez e-mail: doshermemorialhospital1@gmail.com E-mail: doshermemorialhospital1@gmail.com Lub WhatsApp: +2348110652559 Dr Brad Hilaman.

Dr Kate Adams ⋅ 07-04-2019 | 00:58

Cześć wszystkim. Nazywam się Dr Kate Adams, jestem frenologiem w szpitalach uniwersyteckich Bristol NHS Foundation Trust. Nasz szpital specjalizuje się w chirurgii nerek, a my zajmujemy się również kupowaniem i przeszczepianiem nerek za pomocą odpowiedniego dawcy. Znajdujemy się w Dubaju, Turcji, USA, Malezji. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub kupnem nerek, nie wahaj się skontaktować z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: kateadams946@hotmail.com Mój Regard Dr Kate Adams Numer telefonu: +2348146161694 drkateadamsblog.wordpress.com

abb ⋅ 11-03-2019 | 21:37

Ewidentne promowanie banków. Mój kolega który pracował na czarno na Zachodzie odłożył trochę hajsu na mieszkanie, dla ,,świętego spokoju'' chciałwziąść kredyt na mieszkanie , jakie było jego zdziwienie iż z banku zaproponowali mu tylko 20 tysi (zarabia minimalną) został z kasą i bez mieszkanie, do banku też nie wpłaci bo zaraz mu zabiorą w podatku. Morał taki nie chcesz mieć problemów oddaj hajs do państwa

Raymond Dosion ⋅ 05-09-2018 | 21:59

We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee/Standby Letter of Credit will be paid after the delivery of the MT760, Description OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) 2. Total Face Value: Eur/USD 5M MIN and Eur/USD 10B MAX (Ten Billion EURO/USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclay's bank London,Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Purchasing Price: 32% of face value plus 2% commission fees Leasing Price: 4% of Face Value plus 1% commission fees. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact : Mr. Raymond Doison Contact Email: crusaderbroker.bgassurance@gmail.com skype:crusaderbroker.bgassurance@gmail.com

Walsh Robert ⋅ 28-08-2018 | 09:03

We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC, LC, LOAN and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We hope to establsih a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934

Bradley Blakes ⋅ 16-08-2018 | 02:03

Dear Sir/Madam, We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffeur driven offers. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Purchasing Price: 32% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 7. Delivery: Bank to Bank swift. 8. Payment: MT-103 or MT760 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. Email: bradleyblakesfinancialfundsplc@gmail.com Regards, Mr Bradley Blakes Skype: bradleyblakesfinancialfundsplc@gmail.com BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!!

Farrington Steven Ray ⋅ 15-08-2018 | 05:37

We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable. below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on Euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of MT760. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Purchasing Price: 32% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 7. Delivery: Bank to Bank swift. 8. Payment: MT-103 or MT760 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. Skype: Farrington Ray Contact Email: farringtonstevenray129@gmail.com Regards, Farrington Steven Ray

George Mason ⋅ 12-05-2018 | 02:31

BEST AVAILABLE WAY TO FINANCIAL FREEDOM {upstoxfunding@yahoo.com} Are you looking for financial freedom? Are you in debt, you need a loan to start a new business? Or you collapse financially, do you need a loan to buy a car or a house? Have you ever been rejected by your bank in ever finance? You want to improve your financial? You need a loan to pay off your bills pay off? No more looking, we welcome you for an opportunity to get all types of loans at a very affordable 3% interest rate for others. For information, contact us now by email at: {upstoxfunding@yahoo.com} Do you have a bad credit? Do you need money to pay bills? Is it necessary to start a new business? Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? And you do not know what to do. We offer the following loans;both Personal loans [secure and unsecured], Business loans [secure and unsecured] ,combination loans ,Student loans,Consolidation loans and so many others. Company name: UPSTOX FUNDING Company Email: upstoxfunding@yahoo.com Text/Call :(302) 273-5794.

Walshrob ⋅ 12-03-2018 | 16:09

IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Leasing Price : 4%+1% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1

Devdutt Vyas ⋅ 28-11-2017 | 18:14

We specialized in Bank Guarantee , Standby Letter of Credit , Medium Term Notes , Confirmable Bank Draft as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760. Below is our instrument description. DESCRIPTION OF INSTRUMENT: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. All relevant business information will be provided upon request plus our terms and procedures: If you are interested please contact me for us to proceed further Regards Devdutt Vyas Email: devdutt_vyas@outlook.com devdutt.vyas2016@gmail.com Skype: devdutt.vyas

Irrua Specialist Hospital ⋅ 12-11-2017 | 11:59

Nazywam się Dr Wilson Jones ze Szpitala Specjalistycznego Irrua, jestem specjalistą w dziedzinie chirurgii narządów i zajmujemy się kupowaniem organów od ludzi, którzy chcą sprzedać, jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą nerek. Nie zwlekaj i wróć do nam, abyśmy mogli kontynuować dalej. I to jest nasz e-mail, jeśli jesteś gotowy sprzedać swoją nerkę. irruaspecialisthospital@gmail.com

Credit Financier Home ⋅ 12-11-2017 | 11:57

* Oferuje stawkę 3% pożyczki odsetkowej * Ubezpieczenie dla bezgotówkowego przedsiębiorcy * Gwarancja na pieniądze Z dobrą oceną kredytową, Credit Financier Home oferuje kredyty zabezpieczające i pożyczki nie zabezpieczające dla osób fizycznych lub spółek lub stowarzyszeń spółdzielczych dla celów korzyści przemysłowych i osobistych. Adres kontaktowy: Whatsapp: +15184181390 Direct Mail creditfinancierhome@gmail.com

Rex Kelvin ⋅ 03-11-2017 | 17:52

Cześć, Jesteśmy tu po raz kolejny, aby kupić nerki dla naszych pacjentów i zgodzili się zapłacić dobrą sumę pieniędzy każdemu, kto chce ofiarować nerki, aby je uratować i tak Jeśli jesteś zainteresowany byciem dawcą lub chcesz uratować Życie, musisz napisać do nas na e-mailu poniżej. Jest to okazja, aby być bogatym w porządku, zapewniamy i gwarantujemy 100% bezpieczną transakcję z nami, wszystko odbywa się zgodnie z prawem nakłaniającym dawców nerek. Więc marnuj więcej czasu, uprzejmie napisz do nas na irruaspecialisthospital20@gmail.com Irrua Specialist Teaching Hospital.

Sylwus ⋅ 17-07-2017 | 12:40

Dokładnie,bsndytyzm ....Dostac mieszkanie od państwa...Prawie nie realne ...A jak już kupię,za ciężko zarobione pieniądze to zaraz każdy łapy wyciąga po kasę!!!!

⋅ 18-04-2017 | 21:01

A jak pracowałem na zachdzie na czarno bo mnie nie chcieli ubezpieczyć to też naliczą podatek 75 % ?

AA ⋅ 09-01-2017 | 15:20

A jak ktoś znalazł w skarpecie okrąglą sumę po babci to co?

lol ⋅ 05-12-2016 | 08:57

Za wszystko naliczaliby podatek, bandyckie państwo

Pokaż wszystkie komentarze (86)

 

 

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźinne nieruchomości na wynajemkamienice na wynajemdomy na wynajemlokale użytkowe na sprzedaż powiat Wodzisławskidomy na wynajem powiat Częstochowskimieszkania na sprzedaż gmina Hyżnedomy na sprzedaż gmina Dąbiedomy na sprzedaż w Dębniedomy na sprzedaż w Bronisławowiedomy na sprzedaż w Piastowo

Deweloperzy

);