Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Zgoda na odrolnienie obszaru pod inwestycję

Wniosek o pozwolenie na budowę dla pierwszego etapu wieloetapowej inwestycji na terenach rolniczych musi zawierać zgodę na odrolnienie całego obszaru – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 15 września 2016 r.

W przedmiotowej sprawie inwestor wystąpił z wnioskiem do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego o udzielenie pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną drogą dojazdową, stanowiących I etap inwestycji polegającej na budowie zespołu 14 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Organ I stopnia nałożył na wnioskodawczynię obowiązek usunięcia nieprawidłowości we wniosku, a gdy te zostały przez nią usunięte, nie uznał ich. Organ I stopnia odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, podając, że inwestor nie wykonał obowiązków wskazanych w postanowieniu. Nie włączył on bowiem do projektu budowlanego decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod zabudowę, obejmującej docelowy obszar zainwestowania, konieczny do wyłączenia z tej produkcji dla zapewnienia samodzielnego funkcjonowania obu etapów inwestycji. Prezydent wyjaśnił, że inwestorowi przysługuje prawo podziału planowanej inwestycji na etapy i wystąpienia o pozwolenie na budowę na realizację całej inwestycji w podziale na etapy, lub wystąpienie o pozwolenie na budowę jednego z etapów, z możliwością wyłączenia pozostałych etapów do odrębnego postępowania.

Wskazana możliwość powoduje konieczność spełnienia warunków wynikających z art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego, w tym: - pozwolenie na budowę winno dotyczyć całego zamierzenia budowlanego; - na wniosek inwestora pozwolenie na budowę może dotyczyć wybranych obiektów, lub zespołu obiektów, pod warunkiem zapewnienia możliwości samodzielnego funkcjonowania tych obiektów lub ich zespołów, zgodnie z przeznaczeniem; - w przypadku wniosku o pozwolenie na budowę wybranych obiektów – inwestor jest zobowiązany do przedłożenia projektu zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia budowlanego, co oznacza, że wnioskowana w takim przypadku decyzja o pozwoleniu na budowę winna zatwierdzać zagospodarowanie terenu całego zamierzenia.

W przypadku wnioskowania o pozwolenie na budowę I etapu inwestycji, organ administracji architektoniczno-budowlanej winien zatwierdzić rozwiązanie projektowe wybranych obiektów oraz projekt zagospodarowania terenu całej inwestycji. Gdy teren posiada przeznaczenie rolnicze, można zatwierdzić projekt zagospodarowania terenu dla innego sposobu jego wykorzystania, jedynie w przypadku uprzedniego uzyskania przez inwestora decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej. Warunek ten uzasadniono tym, że zgodnie z art 11 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydanie tej decyzji winno nastąpić przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wnioskodawczyni odwołała się od przedmiotowej decyzji, jednak bezskutecznie. Wojewoda stwierdził, że nieprawidłowe jest stanowisko autora odwołania, iż inwestor ma obowiązek przedłożenia decyzji o odrolnieniu gruntów tylko dla obecnego etapu inwestycji. Odwołując się do art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego, organ zaznaczył, że pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli jednak pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub ich zespołów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego, przy czym w myśl art. 34 ust. 4 Prawa budowlanego projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zdaniem Sądu ocena przyjęta przez organy właściwe w postępowaniu jurysdykcyjnym była prawidłowa, co potwierdza linia orzecznicza

sygnatura akt: II SA/Wr 433/16

2017-05-16

powrót do listy orzecznictw