Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Spór o lotnisko na działce

Pewna spółka prowadząca działalność gospodarczą związaną z lotnictwem, m.in. w zakresie wynajmu i dzierżawy środków transportu lotniczego oraz działalności usługowej wspomagającej transport lotniczy, zwróciła się do burmistrza o wydanie opinii dotyczącej możliwości lokalizacji lotniska na działce. Lotnisko miało mieć charakter usługowy, związany z profilem spółki. Ponadto miało być wykorzystane do startów i lądowań śmigłowców w celu przewozu osób, a także świadczenia usług lotniczych, np. patrolowania gazociągów oraz linii elektrycznych.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że jednym z licznych elementów procedury uzyskania wpisu lądowiska do ewidencji lądowisk jest uzyskanie pozytywnej opinii właściwej miejscowo gminy w zakresie: a) zgodności z ustaleniami polityki przestrzennej gminy, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; b) zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w przypadku, gdy obowiązuje on na terenie, na którym jest planowane lądowisko; c) możliwości wykorzystania terenu na cele lądowiska.

W przedmiotowej sprawie burmistrz negatywnie zaopiniował wniosek spółki. Burmistrz wskazał, że uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, przeznaczenie terenu obejmującego przedmiotową działkę określono jako „teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU)”. W ocenie organu zapisy studium wyraźnie wskazują jako funkcję podstawową i dominującą w postaci zabudowy mieszkaniowej oraz usług nieuciążliwych komercyjnych, w szczególności usługi handlu i gastronomii. Ponadto studium nie przewiduje zagospodarowania przedmiotowego terenu z przeznaczeniem na lądowisko. Również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i sportowo-rekreacyjnej nie uwzględnia lokalizacji lądowiska na przedmiotowym terenie.

Ponadto organ stwierdził, że z powodu intensywnej zabudowy mieszkaniowej na wskazanym terenie i braku przystosowania budynków do startów i lądowań śmigłowców, teren ten nie jest przystosowany do budowy lądowiska. Organ zauważył także, że nie posiada odpowiedniej wiedzy dotyczącej lotnictwa, dlatego względy bezpieczeństwa startów i lądowań zbada odpowiednia instytucja lotnicza. Od powyższej opinii skargę wniósł wnioskodawca.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę. W pierwsze kolejności Sąd przywołał definicję lądowiska, zgodnie z którą lądowiskiem jest wydzielony obszar w całości lub w części wykorzystywany do startów i lądowań naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych. Ponadto lądowisko nie jest lotniskiem i nie podlega reżimowi przepisów dotyczących inwestycji celu publicznego. Jednocześnie lokalizację lądowiska należy postrzegać nie jako usytuowanie obiektu budowlanego określonej funkcji, ale jako miejsce, w którym ewentualnie można dopuścić starty i lądowania statków powietrznych, a wyznaczenie takiego miejsca będzie w niektórych przypadkach możliwe na terenach zasadniczo przeznaczonych pod inne funkcje w aktach z zakresu planowania przestrzennego. Dlatego zdaniem sądu samo stwierdzenie, że dany teren przeznaczony jest pod określoną (inną) funkcję niż lądowisko, nie jest wystarczające. Natomiast nie było to bezpośrednim uchybieniem, z którego wynikało uwzględnienie skargi. Główny powód dotyczył niedostatecznie przeprowadzonego postępowania dowodowego przez organ sporządzający opinię. Zatem sąd uchylił zaskarżony akt i przekazał go do ponownego rozpoznania przy prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu dowodowym.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 27 marca 2019 r., sygn. akt II SA/Go 9/19

Krzysztof Janowski, radca prawny, Kancelaria Janowski Markiewicz

2019-05-16

powrót do listy orzecznictw

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźhale i magazyny na sprzedażdziałki na sprzedażinne nieruchomości do kupienialokale użytkowe na sprzedaż powiat M. Dąbrowa Górniczalokale użytkowe na sprzedaż powiat M. Piotrków Trybunalskilokale użytkowe na wynajem gmina Luzinomieszkania na sprzedaż gmina Głogówdomy na wynajem w Pograniczudomy na wynajem w Milanów-Koloniamieszkania na sprzedaż w Ramionie

Deweloperzy

);