Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Obszar oddziaływania inwestycji

Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi X na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę.

Niniejsze orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podmiot Y wystąpił do Starosty z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę zbiornika na gnojówkę i płyty gnojowej.

Starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił Y pozwolenia na budowę. Decyzja stała się ostateczna. Następnie X wystąpił do Starosty z wnioskiem o wznowienie postępowania w sprawie udzielenia Y pozwolenia na ww. budowę, wskazując, że dowody na podstawie których ustalono istotne dla ww. sprawy okoliczności faktyczne okazały się fałszywe, a X i jego żona nie brali udziału w postępowaniu bez własnej winy.

Organ zaznaczył, że aby skutecznie podnieść argument braku udziału w postępowaniu w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę, niezbędne jest wskazanie konkretnego przepisu przewidującego ograniczenie w swobodnym korzystaniu z danej nieruchomości. Następnie organ dokonał analizy prawidłowości usytuowania inwestycji objętej pozwoleniem na budowę z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877), stwierdzając, że zamyka się ona w granicach działki będącej własnością inwestora, ponieważ jest ona usytuowana w odległości 4 m od granicy z działkami stanowiącymi własność wnioskodawcy. Ponadto organ wskazał, że zgodnie z art. 4 ust. 3 w zw. z art. 46 ust. 1 pkt 1 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 kwietnia 1001 r. Prawo ochrony środowiska, inwestycja nie należała do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, co skutkowało brakiem obowiązku uzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jej realizację. W konsekwencji organ stwierdził, że nieruchomość wnioskodawcy nie leży w obszarze oddziaływania inwestycji, w związku z czym nie przysługiwał mu przymiot strony, w związku z czym brak było podstaw do uchylenia dotychczasowej decyzji. Wojewoda utrzymał w mocy ww. decyzję, od której odwołanie złożył X. Następnie X złożył skargę na ww. decyzję.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd podzielił i przyjął za własną ocenę organów. W szczególności za trafne uznał, że sam fakt bezpośredniego sąsiedztwa działki skarżącego z nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja, nie daje legitymacji strony postępowania, ale dopiero ewentualnie ograniczenie w zagospodarowaniu i korzystaniu z takiej nieruchomości. Jednakże zdaniem Sądu organy obu instancji wykazały, że tego typu ograniczeń praw skarżącego w odniesieniu do swojej nieruchomości w związku z realizowaną inwestycją na podstawie pozwolenia na budowę na sąsiadującej nieruchomości, skarżący nie doznaje. Przeprowadzona przez organy w toku postępowania wznowieniowego analiza projektu budowlanego, doprowadziła do uzasadnionego wniosku, że planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu działki stanowiącej własność skarżącego, tak w rozumieniu ustawy prawo budowlane, jak i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Reasumując organy przyjęły, że z analizy przedłożonej dokumentacji budowlanej wynika, że nieruchomość skarżącego nie znajduje się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia i inwestycja nie powoduje żadnego ograniczenia w zabudowie jego nieruchomości. Oddziaływanie spornej inwestycji zamyka się w granicach działki inwestora. Powyższe ustalenia nie budziły wątpliwości Sądu oraz zdaniem Sądu znajdują odzwierciedlenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym i jako takie odpowiadają prawu.

Mając na uwadze powyższe Sąd stwierdził, że we wznowionym postępowaniu organy zasadnie orzekły o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej.

  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 10 października 2019 r., II SA/Bk 300/19

Kancelaria Janowski Markiewicz

2020-08-24

powrót do listy orzecznictw

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźmieszkania poszukiwane do wynajęciadziałki do kupieniamieszkania na wynajemlokale użytkowe na wynajem powiat Zambrowskilokale użytkowe na sprzedaż powiat Puckimieszkania na sprzedaż gmina Radkówlokale użytkowe na sprzedaż gmina Widuchowadomy na sprzedaż w Grabowiemieszkania na wynajem w Adamówkumieszkania na wynajem w Knurowie

Deweloperzy

);