Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Artykuły Artykuły

Zarządzanie po zmianie prawa

Zmiana przepisów dla zarządców nieruchomości
Zmian przepisów dla zarządców nieruchomości

W wyniku dokonanych w ostatnich latach zmian, przede wszystkim ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Prawo budowlane, zmianie ulegały też zasady wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami i zarządca nieruchomości

Pierwszego września 2017 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła szereg ważnych dla zarządców nieruchomości zmian. Przywrócono definicję „zarządzania nieruchomościami”, a także zdefiniowano pojęcie „zarządca nieruchomości”.

Zgodnie z nowymi przepisami zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności: właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego; bieżącego administrowania nieruchomością, utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem; uzasadnionego inwestowania w nieruchomość.

Forma wykonywania zawodu

W obowiązującym stanie prawnym czynności zarządzania może wykonywać każdy – pod warunkiem, że zawrze umowę o zarządzanie nieruchomością oraz będzie posiadał obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły, powtarzalny. Te elementy składają się na definicję działalności gospodarczej. Po zmianach przepisów obecnie zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami. Zatem zarządca musi prowadzić działalność gospodarczą lub osoba chcąca ten zawód wykonywać musi działać w ramach innego podmiotu gospodarczego np. spółki, czy być zatrudniona przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą.

Zdefiniowanie zarządcy jako przedsiębiorcy ma ograniczać ryzyko, że zarządzaniem będą zajmować się przypadkowe osoby, co w konsekwencji ma zagwarantować większą ochronę osobom korzystającym z tego rodzaju usług. Ponadto wprowadzono sankcję finansową za wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami bez wymaganej przepisami formy. Zobowiązano zarządcę nieruchomości do dołączania do umowy o zarządzanie nieruchomością ubezpieczenia OC, aby strona umowy posiadała informację niezbędną w przypadku ubiegania się o odszkodowanie. Wprowadzono także sankcję za niezrealizowanie tego obowiązku, polegającą na prawie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Utrudnienia w dostępie do zbiorów danych urzędowych

W związku z uchyleniem jeszcze w 2014 r. art. 186 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zarządca nie ma prawa wglądu oraz pobierania odpowiednich odpisów, wypisów i zaświadczeń zawartych w: księgach wieczystych; katastrze nieruchomości; ewidencji sieci uzbrojenia terenu; tabelach taksacyjnych i mapach taksacyjnych; planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; ewidencji ludności; świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Uchylenie przedmiotowego artykułu spowodowało utrudnienia w dostępie do zbiorów danych. Obecnie jest to możliwe albo przy zastosowaniu przepisów o dostępie do informacji publicznej, albo za zgodą właściciela nieruchomości poprzez udzielenie zarządcy pełnomocnictwa. Zatem umowy o zarządzanie nieruchomością muszą wprost wskazywać swej treści uprawnienie zarządcy do pozyskania takich danych. Dodatkowo w celu uniknięcia zarzutu organu administracji publicznej, iż nie zostało ustanowione pełnomocnictwo do działania, także poprzez przekazanie zarządcy nieruchomości stosownego dokumentu w oryginale.

Obowiązek utrzymanie obiektów budowlanych

Zapewnienie właściwej eksploatacji użytkowanego obiektu budowlanego, zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz jego utrzymywanie w odpowiednim i bezpiecznym stanie technicznym należy do obowiązków zarządcy obiektu. Ważną zmianą dla zarządcy nieruchomości była dokonana przez ustawodawcę nowelizacja Prawa Budowlanego z 7 stycznia 2016 r. Dodano wówczas obowiązek przeprowadzenia dodatkowej kontroli stanu technicznego obiektu poza przesłankami już istniejącymi w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny, znajdujący się w obiekcie budowlanym – o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń. Naruszenia te miałyby spowodować że nie zostaną spełnione warunki określone w art. 5 ust 2, tj. warunki użytkowe obiektu.

Zarządca ma obowiązek przeprowadzić tę kontrolę w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia. Ustawodawca wyznaczył zatem niezwykle krótki czas na jej przeprowadzenie. Ponadto obok obowiązków wskazanych w art. 62 Prawo budowlane dotyczących rocznych oraz 5-letnich przeglądów stanu technicznego obiektu, warto pamiętać, iż 1 września 2015 r. obowiązki zarządcy nieruchomości dotyczące kotłów oraz instalacji klimatyzacyjnej „nie zniknęły”, ale zostały przeniesione do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.

 

Źródło: KRN.pl | 2018-09-03

Czy ten artykuł był dla Ciebie interesujący?

3.8

Zainteresował Cię artykuł? Podaj dalej!

powrót do listy artykułów

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

 

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźdomy do kupienialokale użytkowe poszukiwane do wynajęcialokale użytkowe do kupienialokale użytkowe na wynajem powiat Żyrardowskimieszkania na sprzedaż powiat Piaseczyńskilokale użytkowe na wynajem gmina Mielecmieszkania na sprzedaż gmina Książkimieszkania na wynajem w Hipolitowiemieszkania na sprzedaż w Boguszkachmieszkania na wynajem w Samborzu

Deweloperzy

);