Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

Prawo żądania zwrotu nieruchomości niewykorzystanej na wskazany cel publiczny przysługuje również byłym właścicielom, którzy sprzedali Skarbowi Państwa nieruchomość w formie aktu notarialnego – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 10 stycznia 2017 r.

Przepisy o gospodarce nieruchomościami przewidują prawo byłego właściciela do żądania zwrotu nieruchomości, która została wywłaszczona, jeżeli w określonym czasie cel publiczny, na jaki dokonano wywłaszczenia, nie zostanie spełniony. Teraz sąd potwierdził, że prawo takie przysługuje również osobie, która zawarła umowę cywilną w formie aktu notarialnego, w celu uniknięcia przymusu wywłaszczeniowego.

W przedmiotowej sprawie Starosta umorzył postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości jako bezprzedmiotowe. Organ I instancji wywiódł bowiem, że przedmiotowa nieruchomość nie została wywłaszczona, lecz sprzedana Skarbowi Państwa przez właścicieli, na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z 24 października 1986 r., a obowiązujące przepisy dopuszczają rozpatrywanie spraw o zwrot nieruchomości przejętych wyłącznie w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych kończących postępowanie wywłaszczeniowe, bądź na podstawie umów cywilnoprawnych sporządzanych zgodnie z innymi przepisami prawa.

Po rozpatrzeniu odwołania Wojewoda, 31 maja 2012 r., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji. Zdaniem Wojewody, organ pierwszej instancji, zgodnie z obowiązującymi przepisami uznał, że żądanie zwrotu przedmiotowej nieruchomości jako nabytej w drodze cywilnoprawnej, nie podlegało procedurze decyzji administracyjnej. W konsekwencji, zasadnie umorzono postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nieruchomości.

Skargę na powyższą decyzję Wojewody wniósł do Sądu zainteresowany, żądając jej uchylenia oraz uchylenia decyzji organu I instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił zaskarżoną decyzję.

Sąd stwierdził m.in., że w przedmiotowej sprawie decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia ma treść art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 1603, z późn. zm.), dalej jako: "u.g.n.", zgodnie z którym przepisy rozdziału 6 działu III tej ustawy (tj. przepisy o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości), stosuje się odpowiednio do nieruchomości nabytych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, z późn. zm.). Sąd zgodził się z wyrażonym w wyniku poprawnej interpretacji art. 216 ust. 2 pkt 3 u.g.n. stanowiskiem skarżącego, według którego na podstawie przepisów tej ustawy, dopuszczalny jest co do zasady zwrot nieruchomości nabytych na rzecz Skarbu Państwa na mocy umowy sprzedaży zawartej pod rządami ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Sąd zaznaczył, że nabycie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości na cele publicznoprawne, będące następnie podstawą stosowania procedury wywłaszczenia, stawiało jednostkę w sytuacji przymusowej, stąd były to szczególne umowy, zawarte w efekcie negocjacji, poprzedzających postępowanie wywłaszczeniowe. W takiej sytuacji nie zostały zastosowane umowy w pełni dobrowolne, gdyż ich alternatywę stanowiło wywłaszczenie nieruchomości. Zbycie nieruchomości w drodze tego rodzaju umów było więc równoznaczne z wywłaszczeniem tych nieruchomości. W ocenie Sądu, nabycie nieruchomości w takich okolicznościach mieści się w hipotezie art. 216 ust. 2 pkt 3 u.g.n. Sąd podkreślił jednocześnie, że chodzi o stan prawny obowiązujący po wejściu w życie przepisów noweli z 28 listopada 2003 r.

sygnatura akt: II SA/Ol 1318/16[ powrót ]

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźmieszkania na zamianędomy na zamianęinne nieruchomości do kupieniamieszkania na sprzedaż powiat M. Mysłowicedomy na wynajem powiat Zduńskowolskidomy na sprzedaż gmina Olszynamieszkania na wynajem gmina Świedziebniadomy na sprzedaż w Nowym Trzepowiemieszkania na sprzedaż w Wilkasachdomy na wynajem w Sierskowoli

Deweloperzy

);