Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

Opłaty w sprawach karnych.

Dz.U.1983.49.223 t.j. z dnia 1983.08.31

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 1 lipca 2015 r.

USTAWA

z dnia 23 czerwca 1973 r.

o opłatach w sprawach karnych.


Art.  1. [Opłaty na rzecz Skarbu Państwa]

W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa.


Art.  2. [Opłata w razie skazania na karę pozbawienia wolności lub na karę ograniczenia wolności]

1. 1 Skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w razie skazania na karę pozbawienia wolności:

1) do 3 miesięcy - 60 zł,

2) do 6 miesięcy - 120 zł,

3) do 1 roku - 180 zł,

4) do 2 lat - 300 zł,

5) do 5 lat - 400 zł,

6) do 15 lat albo 25 lat - 600 zł.


2. Przepisy ust. 1 pkt 1-4 stosuje się odpowiednio w razie skazania na karę ograniczenia wolności.


Art.  3. 2 [Opłata w razie skazania na karę grzywny]

 

1. Skazany w pierwszej instancji na karę grzywny obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10 %, nie mniej jednak niż 30 zł, a w razie orzeczenia grzywny obok kary pozbawienia wolności - w wysokości 20 % od kwoty wymierzonej grzywny.

2. W razie orzeczenia grzywny na podstawie art. 71 § 1 Kodeksu karnego skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10 % od kwoty wymierzonej mu grzywny, nie mniej jednak niż 30 zł.


Art.  4. 3

(skreślony).


Art.  5. 4 [Opłata w przypadku odstąpienia od wymierzenia kary]

W wypadku gdy sąd odstąpił od wymierzenia kary, odstąpił od wymierzenia kary i poprzestał na wymierzeniu środka karnego albo zamiast kary zastosował na podstawie art. 10 § 4 Kodeksu karnego środek wychowawczy albo poprawczy, oskarżony obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30 zł.


Art.  6. [Opłata w razie orzeczenia kary łącznej]

W razie orzeczenia kary łącznej opłatę wymierza się od tej kary. Jeżeli kara łączna została orzeczona wyrokiem łącznym, odrębnej opłaty od tej kary nie pobiera się.


Art.  7. 5 [Opłata w razie warunkowego umorzenia postępowania]

W razie warunkowego umorzenia postępowania oskarżony obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości od 60 zł do 100 zł.


Art.  8. 6 [Opłata w razie nieuwzględnienia apelacji]

W razie nieuwzględnienia apelacji wniesionej na korzyść oskarżonego, zwróconej przeciwko rozstrzygnięciu o winie lub karze zasadniczej, sąd wymierza za postępowanie odwoławcze opłatę w wysokości należnej za pierwszą instancję, przy czym opłatę wymierza się od tej kary, przeciwko której była zwrócona apelacja oskarżonego.


Art.  9. 7 [Nieuwzględnienie apelacji wniesionej wyłącznie przez oskarżyciela publicznego]

Nie pobiera się opłaty w wypadku nieuwzględnienia apelacji wniesionej wyłącznie przez oskarżyciela publicznego albo nieuwzględnienia kasacji.


Art.  10. [Opłata w razie obniżenia lub podwyższenia wymiaru kary zasadniczej]

1. 8 W razie obniżenia lub podwyższenia wymiaru kary zasadniczej, zmiany jej rodzaju albo skazania dopiero przez sąd odwoławczy, sąd ten wymierza za obie instancje jedną opłatę według kary przez siebie orzeczonej.

2. Przepisy ust. 1 i art 8 stosuje się odpowiednio w razie zmiany jednej z zaskarżonych kar zasadniczych.


Art.  11. 9 [Opłata za postępowanie odwoławcze]

Jeżeli apelacja oskarżonego nie jest zwrócona przeciwko rozstrzygnięciu o winie albo o karze zasadniczej, w razie jej nieuwzględnienia, sąd wymierza za postępowanie odwoławcze opłatę w wysokości 30 zł.


Art.  12. [Opłata w przypadku środka odwoławczego od orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania]

Przepisy art. 8-11 stosuje się odpowiednio w razie wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania.


Art.  13. 10 [Opłaty ponoszone przez oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego]

 

1. W sprawach z oskarżenia publicznego, w których wyłącznym oskarżycielem stał się oskarżyciel posiłkowy, oraz w sprawach z oskarżenia prywatnego, w razie uniewinnienia oskarżonego sąd wymierza oskarżycielowi posiłkowemu albo prywatnemu opłatę w wysokości od 60 zł do 240 zł, jednakże jeżeli oskarżony nie został uniewinniony od wszystkich zarzucanych czynów - sąd może, biorąc pod uwagę ilość i rodzaj zarzutów, od których oskarżony został uniewinniony, wymierzyć opłatę niższą albo odstąpić od jej wymierzenia. Opłaty nie wymierza się, jeżeli uniewinnienie nastąpiło z przyczyn wymienionych w art. 31 § 1 Kodeksu karnego.

2. W razie nieuwzględnienia środka odwoławczego wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego albo prywatnego sąd wymierza za postępowanie odwoławcze opłatę w wysokości od 60 zł do 240 zł.


Art.  14. [Zwolnienie niektórych oskarżycieli posiłkowych z opłat]

Instytucje państwowe i społeczne występujące w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego nie ponoszą opłat.


Art.  15. 11 [Opłaty od wniosków i próśb]

 

1. 12 W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

1) od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,

2) od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu - 60 zł,

3) od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł,

4) od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,

5) od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,

6) od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności - 100 zł,

7) od wniosku o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w trybie art. 155 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego - 100 zł,

8) od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,

9) od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł,

10) od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł.

2. Opłaty wymienione w ust. 1 uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej. W razie wznowienia postępowania opłata od wniosku w tym przedmiocie podlega zwrotowi.

3. Organ postępowania wykonawczego i dowódca jednostki wojskowej nie mają obowiązku uiszczania opłat wymienionych w ust. 1.


Art.  16. 13 [Określenie wysokości opłaty]

 

1. Wysokość przypadającej opłaty określa w orzeczeniu kończącym postępowanie sąd.

2. 14 Jeżeli w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 1, opłaty nie określono albo błędnie ustalono jej wysokość, orzeczenie w tym przedmiocie wydaje sąd odwoławczy lub sąd pierwszej instancji; w wypadku gdy opłaty nie określono, orzeczenie może wydać także referendarz sądowy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie rozpoznania wniosku lub prośby bez uiszczenia opłaty.


Art.  17. [Zwolnienie z opłat]

1. Do zwolnienia od opłat stosuje się odpowiednio przepisy o zwolnieniu od kosztów postępowania karnego.

2. Zwolnienie od opłat sąd stwierdza w orzeczeniu kończącym postępowanie.

3. Zwolnienie od opłat, o których mowa w art. 15, następuje w postanowieniu wydanym przed rozpoznaniem wniosku lub prośby.

4. Przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio.

5. Nie pobiera się opłaty w wypadku warunkowego umorzenia postępowania lub skazania żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową albo pełniącego służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego; dotyczy to również osoby spełniającej zastępczo obowiązek służby wojskowej.


Art.  18. 15 [Zażalenie na orzeczenie w przedmiocie opłat]

Na orzeczenie w przedmiocie opłat przysługuje zażalenie, jeżeli nie wniesiono apelacji.


Art.  19. 16 [Opłata kancelaryjna]

 

1. Za zaświadczenia i inne dokumenty, wydawane na wniosek na podstawie akt, pobiera się od wnioskodawcy opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za każdą stronę.

2. Opłatę wymienioną w ust. 1 uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej.


Art.  20. [Przedawnienie praw związanych z opłatami]

1. Prawo do ściągnięcia zasądzonych opłat przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym należało je uiścić.

2. Prawo strony do żądania zwrotu opłaty przedawnia się z upływem 3 lat od dnia powstania tego prawa.


Art.  21. 17 [Zastosowanie przepisów ustawy w innych postępowaniach]

Przepisy ustawy stosuje się również w postępowaniu:

1) o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,

2) o wykroczenie, przy czym:

a) opłata wymierzona w razie skazania na karę aresztu albo karę ograniczenia wolności wynosi 30 zł,

b) opłata od wniosku o wznowienie postępowania jest określana odrębnie w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

3) dotyczącym żołnierzy, z wyłączeniem żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową albo pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, przy czym opłata w razie skazania na karę aresztu wojskowego albo karę ograniczenia wolności nie może być niższa niż 60 zł.


Art.  22. 18

(uchylony).


Art.  23. 19

(uchylony).

1 Art. 2 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz.U.03.229.2272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 stycznia 2004 r.

2 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz.U.03.229.2272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 stycznia 2004 r.

3 Art. 4 skreślony przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.95.89.443) z dniem 1 stycznia 1996 r.

4 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz.U.03.229.2272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 stycznia 2004 r.

5 Art. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz.U.03.229.2272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 stycznia 2004 r.

6 Art. 8 zmieniony przez art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.95.89.443) z dniem 1 stycznia 1996 r.

7 Art. 9 zmieniony przez art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.95.89.443) z dniem 1 stycznia 1996 r.

8 Art. 10 ust. 1 zmieniony przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.95.89.443) z dniem 1 stycznia 1996 r.

9 Art. 11:- zmieniony przez art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.95.89.443) z dniem 1 stycznia 1996 r.- zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz.U.03.229.2272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 stycznia 2004 r.

10 Art. 13 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz.U.03.229.2272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 stycznia 2004 r.

11 Art. 15 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz.U.03.229.2272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 stycznia 2004 r.

12 Art. 15 ust. 1 zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.11.240.1431) z dniem 1 stycznia 2012 r.

13 Art. 16 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz.U.03.229.2272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 stycznia 2004 r.

14 Art. 16 ust. 2 zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1247) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2015 r.

15 Art. 18 zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz.U.03.229.2272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 stycznia 2004 r.

16 Art. 19 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz.U.03.229.2272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 stycznia 2004 r.

17 Art. 21 zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz.U.03.229.2272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 stycznia 2004 r.

18 Art. 22 uchylony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz.U.03.229.2272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 stycznia 2004 r.

19 Art. 23 uchylony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz.U.03.229.2272) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 stycznia 2004 r.[ powrót ]

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźlokale użytkowe na sprzedażdomy na sprzedażgaraże do kupienialokale użytkowe na wynajem powiat Leżajskimieszkania na wynajem powiat Łęczyckilokale użytkowe na wynajem gmina Sobkówdomy na wynajem gmina Połaniecdomy na sprzedaż w Bobrachmieszkania na wynajem w Bądkowie Kościelnychmieszkania na sprzedaż w Świecichowie

Deweloperzy

);