Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

Wywłaszczenie, które następuje za odszkodowaniem ma charakter odpłatnej dostawy towarów i spełnia warunek opodatkowania podatkiem od towarów i usług – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie wiążącej interpretacji podatkowej. We wniosku wskazała, że jest właścicielem dużej nieruchomości, przy znoszeniu współwłasności zleciła jej podział geodezyjny na mniejsze działki. Projekt podziału, a następnie ostateczny podział, zatwierdzony został decyzją burmistrza miasta. Po uprawomocnieniu podziału gmina przejęła działki, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone zostały pod drogę publiczną jednakże bez określenia wartości odszkodowania. Z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651, z późn. zm.) wynika, że działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne przechodzą z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Dotychczasowemu właścicielowi przysługuje odszkodowanie w wysokości ustalonej z właściwym organem gminy. Spółka poinformowała, że do chwili obecnej nie dokonała żadnych uzgodnień z gminą w tym zakresie.

Firma chciała wiedzieć, czy obowiązek podatkowy (podatek od towarów i usług) powstaje w dacie przyznania odszkodowania w formie pieniężnej, bądź w formie nieruchomości zamiennej, nie później niż 14 dni od dnia wydania decyzji administracyjnej określającej jego wysokość (o czym stanowi art. 132 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami), czy chwilą powstania obowiązku podatkowego jest wydanie nieruchomości, pomimo że w dniu przeniesienia własności strony nie ustaliły wysokości odszkodowania.

Zdaniem spółki w takim przypadku podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest wysokość odszkodowania, które przysługuje w zamian za nieruchomość przejętą z mocy prawa na własność gminy. Według spółki obowiązek podatkowy powstaje w dniu faktycznego otrzymania odszkodowania w formie pieniężnej, nie później jednak niż:
  • w dniu, kiedy strony ustalą wysokości odszkodowania, które w formie spisanego porozumienia zaspokajałoby roszczenie Wnioskodawcy do odszkodowania z tytułu przejętej na podstawie dokonanego podziału nieruchomości pod drogę lub w dniu przejęcia nieruchomości zamiennej przyznanej tytułem odszkodowania (zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami);
  • z upływem czternastego dnia, w którym odrębna decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna.
Minister Finansów uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu swojej decyzji podkreślił, że przeniesienie z mocy prawa własności nieruchomości wydzielonej pod drogę publiczną w zamian za odszkodowanie, podobnie jak zamiana nieruchomości stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu VAT. Jak stwierdził organ podatkowy momentem powstania obowiązku podatkowego jest miesiąc wystawienia faktury (jeżeli została ona wystawiona w terminie) lub też miesiąc, w którym przypada 7 dzień od dnia wydania nieruchomości (jeżeli faktury w tym terminie nie wystawiono).

Sprawa na skutek skargi podatnika trafiła do rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który oddalił skargę. Podatnik złożył skargę kasacyjną Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił wyrok sądu pierwszej instancji. Rozpoznając ponownie sprawę WSA w Łodzi uwzględnił skargę spółki. W uzasadnieniu wyroku podkreślił, że jeśli wywłaszczenie następuje za odszkodowaniem, wówczas ma ono charakter odpłatnej dostawy towarów i spełniony zostaje warunek opodatkowania jej podatkiem od towarów i usług.

Odszkodowanie określone w decyzji administracyjnej pełni funkcję wynagrodzenia. Aby stwierdzić, że doszło do odpłatnej dostawy towarów z art. 5 ust. 1 pkt 1 w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 należy udowodnić, że w sprawie wystąpiły wszystkie elementy składające się na tę czynność tj. przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel oraz ustalenie wynagrodzenia za towar. Ten ostatni element zostanie skonkretyzowany w momencie kiedy decyzja ustalająca wysokość odszkodowania stanie się ostateczna, bądź, gdy strony zawrą porozumienie co do wysokości odszkodowania zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Natomiast, jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości (decyzja administracyjna).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 grudnia 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 1460/11[ powrót ]

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźdomy na zamianęinne nieruchomości poszukiwane do wynajęciadziałki na wynajemlokale użytkowe na sprzedaż powiat Konińskilokale użytkowe na wynajem powiat Lipskilokale użytkowe na sprzedaż gmina Murówlokale użytkowe na sprzedaż gmina Łukówmieszkania na sprzedaż w Ornatowicachmieszkania na sprzedaż w Anusiniemieszkania na wynajem w Starej Wsi

Deweloperzy

);