Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Artykuły Artykuły

Nowa instytucja - najem instytucjonalny

Nowa instytucja - najem instytucjonalny

Ustawa o ochronie lokatorów będzie zawierać przepisy dotyczące najmu instytucjonalnego. Co to oznacza dla właścicieli mieszkań?

Od 11 września 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy wprowadzające do ustawy o ochronie praw lokatorów nową instytucję – najem instytucjonalny.

Umową najmu instytucjonalnego lokalu to umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która nie jest osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od właściciela, chyba że umowa stanowi inaczej. Właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Poddanie się egzekucji

Do umowy załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego, w terminie wskazanym w żądaniu oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego .

Kaucja

Zawarcie umowy najmu instytucjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu, przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać trzykrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności właściciela.

Wygaśnięcie umowy

Umowa najmu instytucjonalnego wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności: oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy. Ponadto w takim dokumencie powinny znaleźć się: wskazanie umowy najmu instytucjonalnego lokalu i przyczyny ustania stosunku z niej wynikającego; termin, nie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim mieszkające mają opróżnić lokal. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Do wniosku załącza się: żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą; dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela.

 

Źródło: KRN.pl | 2017-08-28

Czy ten artykuł był dla Ciebie interesujący?

4

Zainteresował Cię artykuł? Podaj dalej!

powrót do listy artykułów

Komentarze (1)

Stanisław ⋅ 16-10-2017 | 10:44

O tego rodzaju umowie pisze się i mówi coraz więcej, wydaje się, ze już dużo właścicieli mieszkań jej wymaga. Warto najpierw dokładnie dowiedzieć się na czym ona polega http://www.norekwspolnicy.pl/blog/umowa-najmu-instytucjonalnego-co-to-takiego, wydaje mi się, ze dużo najemców ma co do niej pewne obawy

Pokaż wszystkie komentarze (1)

Prezenter inwestycji

Super Oferta

Oaza Bronowice
CHE162PI47
Osiedle Klonowe 14
Sand Hotel ****
Apartamenty Lema

Oaza Bronowice

Kraków, Bronowice, ul. Stańczyka 

CHE162PI47

Kraków, ul. J. Chełmońskiego 

Osiedle Klonowe 14

Wieliczka 

Sand Hotel ****

Kołobrzeg, ul. Zdrojowa 

Apartamenty Lema

Kraków, Grzegórzki/Dąbie, ul. S. Lema 
Super oferta: / poprzednia następna