Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Lokal użytkowy, Olszanica

Lokal użytkowy na wynajem Olszanica (woj. Podkarpackie)

Lokalizacja:

Olszanica, , ul.

Powierzchnia:

41.84 m2

Cena:

711 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Podkarpackie, Olszanica
typ obiektu:
lokal użytkowy na wynajem
cena:
711 zł
piętro:
parter
powierzchnia:
41.84 m2
numer ogłoszenia:
2185/3186/OLW
data dodania:
29-07-2021
data modyfikacji:
29-07-2021
jakość wypełnienia oferty:
47%

Szczegóły oferty

Olszanica, dnia 27 lipca 2021 r.

WÓJT GMINY OLSZANICA

OGŁOSZENIE

Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2014.1490, z późn. zm.), Wójt Gminy Olszanica ogłasza:I przetarg ustny nieograniczony na wynajem

lokalu użytkowego o pow. użytkowej 41,84 m2 znajdującego się na parterze w budynku Nr 210 w Olszanicy (obok Policji), położonego na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, posadowionego na nieruchomościach oznaczonych ewid. nr 1117, 1118, uwidocznionych w księdze wieczystej nr KS1E/ Zobacz kontakt00027253/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

Położenie lokalu przeznaczonego do wynajęcia, przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszego ogłoszenia o przetargu.Przedmiot przetargu i warunki uczestnictwa:1. Lokal użytkowy o pow. użytkowej 41,84 m2, wyposażony w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, z dostępem do instalacji wodno – kanalizacyjnej.

2. Przeznaczenie: prowadzenie działalności gospodarczej o funkcji usługowo – handlowej, nieuciążliwej.

3. Forma oddania lokalu użytkowego: najem.

4. Okres najmu: umowa zawarta na okres 3 lat.

5. Cena wywoławcza: 17,00 zł. (netto) za 1m2 powierzchni użytkowej.

Cena nie obejmuje:

- podatku VAT,

- podatku od nieruchomości.

W cenie czynszu zawarte zostały opłaty eksploatacyjne (m.in. za wodę, odprowadzanie ścieków, C.O.).

Odbiór odpadów komunalnych stałych według złożonej deklaracji w Urzędzie Gminy Olszanica, pok. nr 14.

Opłaty za energię elektryczną – na podstawie odrębnej umowy, zawartej przez Najemcę
z Zakładem Energetycznym.

6. Wadium: 70,00 zł. (słownie: sto złotych).7. Wysokość jednego postąpienia w przetargu wynosi 1 zł / 1m2 (licytowana będzie powierzchnia użytkowa).Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021 r. o godzinie 13:00

w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 - parter, sala nr 18. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

Ø wpłacą wyżej podane wadium w pieniądzu, przelewem na rachunek
BGK Reg. Podkarpacki O/Rzeszów nr Zobacz kontakt07 1130 1105 Zobacz kontakt0005 2121 1820 0015, najpóźniej
do dnia 26 sierpnia 2021 r., dopisując na poleceniu przelewu „Przetarg na najem lokalu użytkowego w Olszanicy o pow. 41,84m2”. Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica;

Ø okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;

Ø zapoznają się z projektem umowy najmu;

Ø złożą pisemne oświadczenie, że warunki przetargu są im znane.Przystępując do przetargu, należy okazać dokument tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz przedstawić oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, projektem umowy i stanem technicznym lokalu.Wpłacone wadium:

Ø zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

Ø jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie na wskazane konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia, odpowiednio:

1) odwołania przetargu;

2) zamknięcia przetargu;

3) unieważnienia przetargu;

4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.Jednocześnie informuję, iż wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Olszanica w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od daty powzięcia przez niego wiadomości o wyniku przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.Zastrzegam sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania lub unieważnienia do publicznej wiadomości.Kaucja:

- wygrywający przetarg zobowiązany jest do zapłacenia kaucji w wysokości – 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych) na wskazane konto Gminy Olszanica. Potwierdzenie wpłaty kaucji dostarcza do Gminy Olszanica przed zawarciem umowy najmu;

- kaucja deponowana będzie na nieoprocentowanym koncie;

- kaucja stanowić będzie zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu zużycia lokalu ponad normalne zużycie w trakcie użytkowania oraz zabezpieczenie innych należności finansowych-

- kaucja zostanie zwrócona najemcy na wskazany rachunek bankowy po rozwiązaniu umowy najmu i rozliczeniu należności;

- kaucja podlega rozliczeniu w wysokości w jakiej została wpłacona (bez odsetek).Oglądanie lokalu w celu zapoznania się z jego stanem technicznym, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu umożliwia Gmina Olszanica w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,38-722 Olszanica 81, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz opublikowanie w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie www.monitorurzedowy.pl.

Dodatkowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod
nr tel. Zobacz kontakt13 461 70 45 wew. 40.
WÓJT GMINY OLSZANICA

mgr inż. Krzysztof ZapałaKontakt:
Urząd Gminy Olszanica
tel: Zobacz kontakt13 461 70 45 wew. 40
Zobacz kontaktgmina@olszanica.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt13 461 70 45 wew. 40
Adres email: Zobacz kontaktgmina@olszanica.pl

Oceń ofertę


0


215 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

 

 

Super Oferta

Super oferta: / poprzednia następna

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna najmu

wybierz plik do pobrania
doc pdf

 

 

Deweloperzy

);