Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Lokal użytkowy, Sieniawa

Lokal użytkowy na sprzedaż Sieniawa (woj. Podkarpackie)

Lokalizacja:

Sieniawa, , ul.

Powierzchnia:

332.00 m2

Cena:

200 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Podkarpackie, Sieniawa
typ obiektu:
lokal użytkowy na sprzedaż
cena:
200 000 zł
piętro:
parter
powierzchnia:
332.00 m2
numer ogłoszenia:
8346/3186/OOS
data dodania:
24-07-2021
data modyfikacji:
24-07-2021
jakość wypełnienia oferty:
47%

Szczegóły oferty

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A

Burmistrza Gminy Rymanów

z dnia 23 lipca 2021 rokuBurmistrz Gminy Rymanów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Sieniawa, stanowiącej własność Gminy Rymanów.

Lp.

Położenie

[obręb ewidencyjny]

Nr działkiPowierzchnia działki [ha]

Klasa gruntu [ha]

Dokument własności

Nr KW

Cena wywoławcza [cena netto w zł]

Wadium [w zł]

Uwagi

1

Sieniawa, gm. Rymanów

1231/1

0,2052

Ba – 0,2052

KS1K/ Zobacz kontakt00121141/7

200.000,00

20.000,00

II

przetargI. Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym, zlokalizowana w pośredniej części wsi Sieniawa, gm. Rymanów. Teren działki jest płaski, częściowo ogrodzony i oświetlony, na obszarze dojścia i dojazdu do budynku utwardzony asfaltobetonem, w pozostałej części pokryty trawą oraz nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednim zjazdem z drogi o nawierzchni asfaltowej, stanowiącej ul. Dworską. W północno-zachodnim narożu działki usytuowany jest słup elektroenergetyczny z linią napowietrzną przecinającą teren działki od słupa w kierunku północnym. Bezpośrednie i bliskie otoczenie działki stanowią obiekty usługowe zakładu uzdatniania wody, droga dojazdowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rzeka Wisłok i zapora wodna. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej.

Zabudowę działki stanowi wolnostojący budynek usługowy o pow. zabudowy 403,00 m2 i powierzchni użytkowej 332,10 m2. Budynek nieużytkowany od kilku lat. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, z wejściem od strony północnej, wschodniej i zachodniej, wybudowany w latach 80-tych XX wieku. Budynek wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.II. Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z uchwałą nr LX/566/18 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28.09.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SIENIAWA/2014” działka nr:

- dz. 1231/1 – położona jest w terenach: 1.PU – Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (100%). Dodatkowo działka zlokalizowana jest w granicach aglomeracji ściekowej „Rymanów” (100%) oraz w Granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (100%).III. Termin przetargu i warunki wniesienia wadium

1. Przetarg odbędzie się 27 sierpnia 2021 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego 14a.

2. Wadium na działkę nr…... położoną w …. należy wpłacić przelewem/wpłatą na rachunek bankowy Gminy Rymanów prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Rymanowie nr konta Zobacz kontakt04 8636 0005 Zobacz kontakt2001 0000 0475 0003 najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2021 roku.

3. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości w wyznaczonym terminie.

4. Za datę wpłaty wadium przelewem uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rymanów.

5. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

8. Na w/w nieruchomość został przeprowadzony przetarg w dniu 30.06.2021r., który zakończył się wynikiem negatywnym.IV. Informacja o obciążeniach i ograniczeniach dotyczących nieruchomości

Część działki nr 1231/1 o pow. 4,55 m2 obciążona jest umową dzierżawy na czas nieoznaczony, która została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną.

W/w umowa jest opatrzona datą pewną. Wobec powyższego na podstawie art. 678 Kodeksu cywilnego w związku z art. 694 Kodeksu cywilnego przyszły nabywca, z datą nabycia nieruchomości wstąpi w stosunek dzierżawy w miejsce Wydzierżawiającego – Gminy Rymanów.V. Pozostałe warunki przetargu

1. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

2. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

3. W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie przed otwarciem przetargu pisemnej zgody współmałżonka; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

4. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z aktualnym wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

7. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, jednak nie może ono być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

10. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

11. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości, zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Rymanów w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

12. Burmistrz Gminy Rymanów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

13. Dodatkowych informacji o w/w nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela - Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy w Urzędzie Gminy w Rymanowie pokój nr 222 tel. (013) 43 55 006 wew. 222.

14. Dodatkowych informacji o przeznaczeniu w MPZP w/w nieruchomości będących przedmiotem przetargu udziela - Referat Infrastruktury w Urzędzie Gminy w Rymanowie pokój nr 213 tel. (013) 43 55 006 wew. 213.

15. Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

16. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rymanowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danych miejscowościach a także opublikowane na stronie internetowej www.rymanow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.

17. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Rymanów – można uzyskać na stronie www.rymanow.pl w zakładce RODO.Kontakt:
Urząd Gminy Rymanów
tel: Zobacz kontakt13 435 50 06 wew. 222
Zobacz kontaktgmina@rymanow.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt13 435 50 06 wew. 222
Adres email: Zobacz kontaktgmina@rymanow.pl

Oceń ofertę


0


221 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

 

 

Super Oferta

Super oferta: / poprzednia następna

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

 

 

Deweloperzy

);