Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Działki, Kołobrzeg

Działki na wynajem Kołobrzeg (woj. Zachodniopomorskie)

Lokalizacja:

Kołobrzeg, , ul.

Powierzchnia:

9 m2

Cena:

5 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Zachodniopomorskie, Kołobrzeg
typ obiektu:
działka na wynajem
cena:
5 000 zł
powierzchnia:
9 m2
numer ogłoszenia:
lc-00000861
data dodania:
19-06-2020
data modyfikacji:
28-07-2020
jakość wypełnienia oferty:
86%

Szczegóły oferty


GN.6845.5.2020.VII Kołobrzeg, dnia 10.06.2020 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.) oraz Zarządzenia nr 149/08 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 4 grudnia 2008 roku z późn. zm. Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę n/w gruntów, położonych w Kołobrzegu, przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz handlowej.

Lp. 1.
Położenie nieruchomości Kołobrzeg, ul. Plażowa
Oznaczenie geodezyjne Część działki nr 2/2 obręb 1 Lokalizacja nr 1
Powierzchnia 9 m2 (3m x 3m) załącznik mapowy nr 1
Przeznaczenie nieruchomości Lokalizacja gastronomiczna
Forma władania nieruchomością Dzierżawa na okres od 26.06.2020 r. do 20.09.2020 r.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego netto 5.000,00 zł
Wadium 5.000,00 zł

Lp. 2.
Położenie nieruchomości Kołobrzeg, ul. Plażowa
Oznaczenie geodezyjne Część działki nr 2/2 obręb1 Lokalizacja nr 2
Powierzchnia 9 m2 (3m x 3m) załącznik mapowy nr 1
Przeznaczenie nieruchomości Lokalizacja gastronomiczna
Forma władania nieruchomością Dzierżawa na okres od 26.06.2020 r. do 20.09.2020 r.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego netto 5.000,00 zł
Wadium 5.000,00 zł

Lp. 3.
Położenie nieruchomości Kołobrzeg ul. Kolejowa
Oznaczenie geodezyjne Część działki nr 1/38 obręb 12 Lokalizacja nr 3
Powierzchnia 9 m2 (3mx3m) załącznik mapowy nr 2
Przeznaczenie nieruchomości Lokalizacja handlowa (sprzedaż owoców i runa leśnego)
Forma władania nieruchomością Dzierżawa na okres od 26.06.2020 r. do 20.09.2020 r.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego netto 20.000,00 zł
Wadium 2.000,00 zł

Lp. 4.
Położenie nieruchomości Kołobrzeg, Skwer Pionierów Kołobrzegu
Oznaczenie geodezyjne Część działki nr 135/2 obręb 12
Lokalizacja nr 4
Powierzchnia 9 m2 (3mx3m) załącznik mapowy nr 3
Przeznaczenie nieruchomości Lokalizacja gastronomiczna
Forma władania nieruchomością Dzierżawa na okres
od 26.06.2020 r. do 20.09.2020 r.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego netto 5.000,00 zł
Wadium 1.500,00 zł

Lp. 5.
Położenie nieruchomości Kołobrzeg, Skwer Pionierów Kołobrzegu
Oznaczenie geodezyjne Część działki nr 135/2 obręb 12
Lokalizacja nr 5
Powierzchnia 9 m2 (3mx3m) załącznik mapowy nr 3
Przeznaczenie nieruchomości Lokalizacja gastronomiczna
Forma władania nieruchomością Dzierżawa na okres
od 26.06.2020 r. do 20.09.2020 r.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego netto 5.000,00 zł
Wadium 1.500,00 zł

Lp. 6.
Położenie nieruchomości Kołobrzeg, Skwer Pionierów Kołobrzegu
Oznaczenie geodezyjne Część działki nr 135/2 obręb 12
Lokalizacja nr 6
Powierzchnia v
Przeznaczenie nieruchomości Lokalizacja gastronomiczna
Forma władania nieruchomością Dzierżawa na okres
od 26.06.2020 r. do 20.09.2020 r.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego netto 5.000,00 zł
Wadium 1.500,00 zł

Lp. 7.
Położenie nieruchomości Kołobrzeg, Skwer Pionierów Kołobrzegu
Oznaczenie geodezyjne Część działki nr 135/2 obręb 12
Lokalizacja nr 7
Powierzchnia 9 m2 (3mx3m) załącznik mapowy nr 3
Przeznaczenie nieruchomości Lokalizacja gastronomiczna
Forma władania nieruchomością Dzierżawa na okres od 26.06.2020 r. do 20.09.2020 r.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego netto 5.000,00 zł
Wadium 1.500,00 zł

WARUNKI DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI:
1. Przeznaczenie lokalizacji określonych w tabeli:
- nr 1, 2 oraz 4, 5, 6, 7 – lokalizacja gastronomiczna bez możliwości sprzedaży alkoholu -wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i odbiory umożliwiające prowadzenie działalności, Dzierżawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt i własnym staraniem. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności w razie odmowy wydania pozwolenia przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na prowadzenia działalności gastronomicznej. Wstępne uzgodnienia w tym zakresie należy przeprowadzić przed przystąpieniem do przetargu,
- nr 3 – lokalizacja handlowa z możliwością sprzedaży wyłącznie owoców oraz runa leśnego.
2. Na wszystkich lokalizacjach obowiązuje zakaz :
- prowadzenia jakiejkolwiek działalności o innym charakterze, aniżeli określonym w powyższej tabeli,
- dojazdu samochodami dostawczymi i osobowymi na tereny objęte zakazem wjazdu.
3. W przypadku konieczności realizacji prac budowlanych, należy prowadzić je po uprzednim uzgodnieniu z Wydzierżawiającym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – prawo budowlane i za zgodą Gminy Miasto Kołobrzeg.
4. Dzierżawca zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie dzierżawionym, niniejsza umowa musi być podpisana z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Miasto Kołobrzeg.
5. Wydzierżawiający nie gwarantuje przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych.
6. Umowy dzierżawy zawarte zostaną na okres od 26.06.2020 r. do 20.09.2020 r., a ich podpisanie nastąpi w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
7. Na dzierżawionym terenie obowiązuje zakaz instalowania obiektów kubaturowych.
8. Po wygaśnięciu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany będzie do zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.
9. Dzierżawca zobowiązany będzie do zgłoszenia w terminie 14 dni od daty wydania przedmiotu dzierżawy we władanie, obowiązku podatkowego i uiszczania podatku od nieruchomości.
10. Dzierżawca zobowiązany będzie do zgłoszenia działalności w ewidencji działalności gospodarczej.
11. Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % czynszu wywoławczego netto, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
12. Wylicytowany czynsz dzierżawny, do którego doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 23 % należy wpłacić z góry, za cały okres trwania dzierżawy, przed podpisaniem umowy dzierżawy.
13. W przypadku skrócenia okresu dzierżawy na wniosek lub z winy Dzierżawcy, nie przysługuje zwrot proporcjonalnie wcześniej wpłaconego czynszu dzierżawnego.
14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w gotówce, w kwocie określonej w powyższej tabeli. Wadium winno być wpłacone do dniu 19.06.2020 r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg w Banku PKO Bank Polski S. A. O/Koszalin nr Zobacz kontakt25 1020 279 Zobacz kontakt1 0000 7502 0228 1632 lub w kasie Urzędu Miasta przy ul. Ratuszowej 12. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek Wydzierżawiającego.
15. Umowa dzierżawy zawarta zostanie z osobą, która wylicytuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego dla danej lokalizacji za cały okres jej trwania.
16. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.
17. Pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się wadium, w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania do Wydziału Finansowego (pokój nr 208) lub komisji przetargowej bezpośrednio po przetargu, konta bankowego, na które wadium powinno być zwrócone.
18. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym w punkcie 6 ogłoszenia.
19. Wydzierżawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy dzierżawy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków umowy dzierżawy, w szczególności polegających na:
• zajmowaniu terenu większego niż określony umową (będzie dodatkowo pobierana opłata targowa oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu miejskiego),
• niedostosowaniu wyglądu stoiska do wymogów przedstawionych przez Wydzierżawiającego,
• prowadzeniu działalności nie przewidzianej umową dzierżawy oraz niezgodną z warunkami przetargu,
• braku utrzymania w czystości i porządku zajmowanej lokalizacji.
20. Do przetargu nie będą dopuszczone osoby mające zaległości w płatnościach względem Gminy Miasto Kołobrzeg.

Szczegółowe informacje dotyczące dzierżawy w/w nieruchomości – pokój nr 307, tel. Zobacz kontakt943551561 lub Zobacz kontakt943551566.
Powyższe ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl
Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz.11.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13.

Opracował: Wydz. GN, Joanna Borek, inspektor, tel.: Zobacz kontakt94 35 51 561, e-mail: Zobacz kontaktj.borek@um.kolobrzeg.pl

Oceń ofertę


0


234 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

Super oferta: / poprzednia następna

 

 

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna najmu

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);