Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Działki, Poręba

Działki na sprzedaż Poręba (woj. Opolskie)

Lokalizacja:

Poręba, , ul.

Powierzchnia:

610 m2

Cena:

2 874 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Opolskie, Poręba
typ obiektu:
działka na sprzedaż
cena:
2 874 zł
powierzchnia:
610 m2
numer ogłoszenia:
lc-00000521
data dodania:
18-01-2020
data modyfikacji:
23-02-2020
jakość wypełnienia oferty:
86%

Szczegóły oferty


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 13, 66-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

Ogłoszenie
o przetargu pisemnym nieograniczonym
na sprzedaż:
Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 224/7 o powierzchni 610 m2, położonej
w Leśnicy obręb Poręba, ul. Starostrzelecka, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/ Zobacz kontakt00042966/3.

I. Miejsce przetargu: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole.
II. Termin przetargu 11.02.2020r godz. 10.00
III. Forma i tryb zbycia: przetarg pisemny nieograniczony.
IV. Nazwa i siedziba zbywcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole.
V. Przedmiotem przetargu jest :
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 224/7, o powierzchni 610,00 m2, położonej w Leśnicy obręb Poręba przy ul. Starostrzeleckiej, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr. OP1P/ Zobacz kontakt00042966/3.

Szczegółowy opis i charakterystyka nieruchomości wraz z informacją o stanie środowiska gruntowo-wodnego nieruchomości została przedstawiona w Specyfikacji Warunków Sprzedaży, która jest integralną częścią ogłoszenia.

Dokumentem stwierdzającym nabycie prawa wieczystego gruntu jest Decyzja Wojewody Opolskiego znak: G-IV-7242/34/96 z dnia 03.04.1996r

Gminie właściwej terytorialnie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu gruntu.

a) Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.874,00 zł netto (słownie: dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100)

Informacja o opodatkowaniu transakcji:
Dostawa działki nr 224/7 będzie opodatkowana podatkiem VAT 23%
VI. Wadium w wysokości: 144,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery złote 00/100)) należy wpłacić na konto Banku PEKAO S.A. nr Zobacz kontakt50 1240 629 Zobacz kontakt2 1111 0010 7091 6462 w terminie do dnia 10.02.2020r Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przelewem na rachunek wskazany przez każdego z uczestników przetargu.
VII. Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze Specyfikacją Warunków Sprzedaży należy złożyć do dnia 11.02.2020 r do godz. 9.00w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Leśnicy obręb Poręba, przy ul. Starostrzeleckiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 224/7, o łącznej powierzchni 610,00 m2, w użytkowaniu wieczystym Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o– nie otwierać do dnia 11.02.2020r do godz. 10.00” w Sekretariacie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole lub listownie na adres j.w. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału. Złożona przez uczestnika przetargu oferta jest wiążąca przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.
VIII. Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w ogłoszeniu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.
IX. O wynikach przetargu oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie niezwłocznie po jego zakończeniu.
X. Zastrzega się prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu, zakończenia przetargu w każdym czasie, bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny oraz do unieważnienia przetargu.
XI. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie i na warunkach uzgodnionych ze Zbywającym. Odstąpienie od zawarcia umowy bądź nieuiszczenie ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez Zbywającego powoduje utratę praw wynikających
ze złożenia oferty oraz utratę wadium.
XII. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Zbywający poinformuje oferentów o trybie, w jakim będzie kontynuowany przetarg wraz z podaniem terminu i miejsca licytacji lub terminu i miejsca dostarczenia oferty.
XIII. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem, że podmioty, organy administracji do tego uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź umowy nie skorzystają z prawa pierwokupu w przypadku, gdy zachodzą ustawowe lub umowne przesłanki
do skorzystania z prawa pierwokupu.
XIV. Warunki dopuszczenia do przetargu zostały wskazane w Specyfikacji Warunków Sprzedaży, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia
XV. Specyfikacja Warunków Sprzedaży jest dostępna w siedzibie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole Dział Nieruchomości i Transportu, I piętro pok. 11 oraz na stronie internetowej Spółki www.psgaz.pl zakładka: Dla Kontrahenta/Nieruchomości i majątek
na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu.
XVI. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00 w siedzibie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu, przy ul. Armii Krajowej 2, Dział Nieruchomości i Transportu lub pod numerem telefonu: Zobacz kontakt77 443 51 18. Wizji nieruchomości można dokonać w obecności osoby reprezentującej sprzedającego po uprzednim uzgodnieniu terminu.Z dokumentacją sozologiczną terenu można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Biura Ochrony Środkowiska.
XVII. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Zobacz kontaktiodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Oceń ofertę


0


14 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

Kawalerka na wynajem
Lokal użytkowy
Osiedle pod Pomnikiem

Kawalerka na wynajem

Kraków, Grzegórzki/Dąbie, ul.... 

Lokal użytkowy

Węgrzce, ul. Warszawska 

Osiedle pod Pomnikiem

Wieliczka, ul. Winnicka 
Super oferta: / poprzednia następna

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Grzegorz Cymmerman Trader

Grzegorz Cymmerman Trader

02-776 Warszawa, Wasilkowskiego 1A lok. 10

telefon pokaż kontakt

Telefon: 607 111 400

Adres e-mail: grzegorz_cymmerman@op.pl

Strona www: www.trader.oferty.net

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);