Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Lokal użytkowy, Lublin, ul. Lubomelska

Lokal użytkowy na sprzedaż Lublin (woj. Lubelskie), ul. Lubomelska

Lokalizacja:

Lublin, , ul. Lubomelska

Powierzchnia:

1703.65 m2

Cena:

4 300 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Lubelskie, Lublin, ul. Lubomelska
typ obiektu:
lokal użytkowy na sprzedaż
cena:
4 300 000 zł
piętro:
5
powierzchnia:
1703.65 m2
numer ogłoszenia:
4372/3186/OOS
data dodania:
01-10-2016
data modyfikacji:
19-10-2016
jakość wypełnienia oferty:
58%

Szczegóły oferty

Bank Pekao S.A. podaje do publicznej wiadomości informację
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Lublin ul. Lubomelska 1-3 – na którą składa się udział wynoszący Zobacz kontakt1704/12064 części we współwłasności nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 5/4 i 5/5 o łącznej powierzchni 2.730 mÂ2 oraz budynku biurowym posadowionym na działce 5/4 (pomieszczenia zlokalizowane na IV i V piętrze oraz w piwnicy).
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LU1I/ Zobacz kontakt00109553/3 i LU1I/ Zobacz kontakt00121072/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.300.000 PLN netto (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych netto). Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania podatkiem VAT, po złożeniu organom podatkowym oświadczenia przez Strony.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 430.000 PLN.
Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na rachunek Centrali Banku Pekao S.A., nr konta Zobacz kontakt13 1240 003 Zobacz kontakt0 1111 1111 1111 1111 ze wskazaniem adresu nieruchomości, której wadium dotyczy.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Lublinie, tel. Zobacz kontakt601 368 924, Zobacz kontakt603 644 694.
Oferta powinna zawierać:
1. datę,
2. imię i nazwisko oferenta / nazwę oferenta
a) w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim prosimy o złożenie oferty wspólnej lub załączenie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości, a w przypadku posiadania rozdzielności majątkowej lub dokonywania zakupu do majątku osobistego złożenie oświadczenia w tym zakresie,
b) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - nazwę, pod którą oferent prowadzi działalność oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) w przypadku osób prawnych - aktualny odpis z właściwego rejestru (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania oferty),
d) w przypadkach określonych w pkt. b) i c) - zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków, zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ZUS,
3. adres zamieszkania lub siedzibę (nr telefonu, ewentualnie adres do korespondencji i adres email),
4. w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną - numer dowodu osobistego i nr PESEL,
5. w przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę - numer Regon lub NIP,
6. oferowaną cenę w PLN netto, a w przypadku zamiaru skorzystania z opcji opodatkowania podatkiem VAT – złożenie oświadczenia w tym zakresie,
7. dowód dokonania wpłaty wadium,
8. adres nieruchomości,
9. termin i sposób zapłaty ceny w przypadku przyjęcia oferty, z zastrzeżeniem, że maksymalny termin zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wynosi 60 dni od dnia poinformowania oferenta o wyborze jego oferty; zapłata będzie dokonana w tym samym terminie,
10. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości,
11. wskazanie banku i numeru rachunku, na który zostanie zwrócone wadium w przypadku odrzucenia oferty,
12. oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez okres 90 dni od daty złożenia oferty oraz o zapoznaniu się z warunkami Regulaminu Pisemnego Przetargu Nieograniczonego,
13. w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną prosimy o złożenie oświadczenia, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu.
Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Pisemny przetarg nieograniczony – wpisać dokładny adres nieruchomości” w Banku Pekao S.A. w Warszawie (02-091) przy ul. Żwirki i Wigury 31, Budynek D, VIII piętro pok. nr D0819, w terminie do dnia 11 października 2016r. do godz. 16.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2016r.
O złożeniu oferty w terminie decyduje data jej doręczenia. Oferty nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
Regulamin Przetargu dostępny jest w siedzibie Centrali Banku Pekao S.A. (adres jak wyżej). Osoby zainteresowane otrzymaniem Regulaminu Przetargu prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielami Banku wskazanymi w ogłoszeniu.
Bank zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty i prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami lub uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty bez podania przyczyny.
O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego.
Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164, z późn. zm.).Kontakt:
Bank Pekao S.A.
tel: Zobacz kontakt601 368 924

Zobacz kontaktkinga.brzezinska@pekao.com.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt601 368 924

Adres email: Zobacz kontaktkinga.brzezinska@pekao.com.pl

Oceń ofertę


0


26 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

START CITY
NY Residence, lokal usługowy
Sand Hotel ****
Nowa 5 dzielnica - lokale...

START CITY

Kraków, Bieżanów-Prokocim, ul.... 

NY Residence, lokal usługowy

Kraków, Krowodrza, ul. Wrocławska 

Sand Hotel ****

Kołobrzeg, ul. Zdrojowa 

Nowa 5 dzielnica - lokale...

Kraków, Krowodrza, ul. Wrocławska 
Super oferta: / poprzednia następna

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

telefon pokaż kontakt

Telefon: 601 368 924

Adres e-mail: kinga.brzezinska@pekao.com.pl

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);