Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Działki, Żyrzyn

Działki na sprzedaż Żyrzyn (woj. Lubelskie)

Lokalizacja:

Żyrzyn, , ul.

Powierzchnia:

1200 m2

Cena:

42 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Lubelskie, Żyrzyn
typ obiektu:
działka na sprzedaż
cena:
42 000 zł
powierzchnia:
1200 m2
numer ogłoszenia:
18605/3186/OGS
data dodania:
17-03-2018
data modyfikacji:
20-04-2018
jakość wypełnienia oferty:
86%

Szczegóły oferty

ZN.6840.1.8.2018.AGKA

ZARZĄD POWIATU PUŁAWSKIEGO


działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), w wykonaniu Uchwały Nr XXIX/232/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz Uchwały 639/2018 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 671/11 o pow. 0,1200 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, ogłasza:I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 671/11 o pow. 0,1200 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych jest urządzona księga wieczysta Nr LU1P/ Zobacz kontakt00074980/7. Działy: III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA oraz IV – HIPOTEKA – powołanej księgi wieczystej wpisów nie zawierają.I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość składa się z jednej działki o powierzchni 0,1200 ha i kształcie zbliżonym do prostokąta o boku przyległym do drogi wewnętrznej na długości ok. 25m posiada. Przedmiotowa działka w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest symbolami RIIIa oraz R IIIb – grunty orne.

Działka jest niezabudowana, znajduje się w pobliżu ul. Tysiąclecia (droga o nawierzchni asfaltowej). Dojazd do nieruchomości z asfaltowej drogi gminnej odbywa się drogą wewnętrzną (dz. 671/15) nieutwardzoną.

Nieruchomość nie posiada dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej – linia energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, linia telefoniczna, sieć gazowa znajdują się w znacznej odległości. W sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe siedliskowe i jednorodzinne, działki z zabudową jednorodzinną i siedliskową oraz niezabudowane działki wykorzystywane rolniczo. Nieruchomość jest nieogrodzona i niezagospodarowana.

Działka znajduje się w peryferyjnej części miejscowości Żyrzyn. Odległość do urzędu gminy, ośrodka zdrowia, banku wynosi ok. 2,8 km. W odległości ok. 450 m znajduje się supermarket, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przystanek MPK, szkoła znajduje się w odległości ok. 850 m.2. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn dla określonych terenów – I etap zatwierdzonego uchwałą Nr X1/75/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 marca 2016 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2016 r. poz. 1618 z dnia 20 kwietnia 2016 r., działka o nr ewidencyjnym 671/11 położona w obrębie miejscowości Żyrzyn leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1RM – teren zabudowy zagrodowej,

Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa.

Dopuszcza się lokalizację usług o uciążliwości nie przekraczającej granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz infrastruktury towarzyszącej takiej jak: infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura. Usługi winny mieścić się w wydzielonych częściach budynku mieszkalnego (max 30% powierzchni użytkowej budynku).

1. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu – ustala się:

a) min wielkość działki 1200 m2,

b) dla nowo wydzielonych działek min szerokość frontu posesji - 18 m,

c) zabudowę wolnostojącą,

d) max wskaźnik intensywności zabudowy - 0,4,

e) min powierzchnię biologicznie czynną - 50%,

f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - 7,5 m od krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej, 10 m od osi projektowanej drogi gminnej i 10 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej.

2. parametry zabudowy mieszkalnej:

a) maksymalna wysokość 9,0 m, mierzona od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia budynku,

b) poziom parteru na wysokości max 1,0 m, od poziomu terenu,

c) kształt dachu - dwu lub wielospadowy o spadkach 300 – 450 i symetrycznym nachyleniu głównych połaci,

d) max liczba kondygnacji – podpiwniczenie, parter + poddasze użytkowe w spadzistym dachu,

3. parametry budynków gospodarczych:

a) wysokość zabudowy maksymalna 8,0 m mierzona jak dla budynków mieszkalnych,

b) kształt dachu - dwu lub wielospadowy o spadkach 20 0 – 450 i symetrycznym nachyleniu głównych połaci,

c) liczba kondygnacji – jedna nadziemna.

4. Dostępność drogowa z drogi gminnej Nr 107455L kl. lokalnej znajdującej się poza granicami opracowania, ujętej w MPZP Gminy Żyrzyn uchwalonym uchwałą Nr X Zobacz kontakt111/69/2003 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29.12.2003 r., oraz od drogi gminnej dojazdowej oznaczonej symbolem 3KDG na rysunku planu; dopuszcza się wyznaczenie dróg wewnętrznych w miarę potrzeb.

5. Parkingi zbilansowane dla potrzeb użytkowników zgodnie z § 11 ust. 5 Planu.

6. Wyklucza się ogrodzenia z betonowych przęseł prefabrykowanych.

Cały teren położony jest w stree „K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu.UWAGA: Mając na względzie przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn, tj. „1RM – teren zabudowy zagrodowej”, zabudowa przedmiotowej nieruchomości będzie możliwa wyłącznie przez podmiot będący posiadaczem gospodarstwa rolnego.II. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM I POSTĄPIENIA

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 42 000 zł netto (słownie: czterdzieści dwa tysiące 00/100 złotych).

Cena nieruchomości ustalona została na podstawie jej wartości, zgodnie z art. 67 ust. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu, powiększoną o obowiązującą w dacie sprzedaży stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

3. Wadium w pieniądzu PLN wynosi 4 200 zł (słownie: cztery tysiące dwieście 00/100 złotych)

Wadium należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19, nr rachunku PKO BP S.A. Zobacz kontakt62 1020 321 Zobacz kontakt9 0000 9102 0012 1392 w ten sposób, aby uznanie rachunku (wpłaty środków na rachunek Starostwa Powiatowego) nastąpiło do dnia 13 kwietnia 2018 r. W tytule należy wskazać nr działki, której wadium dotyczy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ustalonej ceny w dniu podpisania aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Sprzedającego.

Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby, winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.

4. Wysokość jednego postąpienia ustalana jest przez uczestników przetargu i wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.III. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w Sali Nr 102.

2. Przetarg poprowadzi Komisja powołana uchwałą Zarządu Powiatu Puławskiego.IV. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU

1. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna z przyznaną zdolnością prawną.

2. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

3. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, winna ona złożyć oświadczenie, co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny/osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.

4. W przypadku, o którym mowa w punkcie IV.3:

a) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

- stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo w przypadku stawiennictwa jednego z małżonków:

- gdy stroną umowy mają być oboje małżonkowie – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do działania w imieniu drugiego małżonka,

- gdy stroną umowy ma być jeden ze współmałżonków, przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie aktu notarialnego i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy,

b) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:

- wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo

- odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo

- pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

5. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest konsorcjum, holding lub grupa podmiotów gospodarczych nie będących osobą prawną w rozumieniu przepisów prawa polskiego, to wówczas za uczestnika przetargu będzie się uważać osobę wskazaną przez pozostałych członków konsorcjum, holdingu lub grupy podmiotów gospodarczych stosownymi pełnomocnictwami i wpłacającą w imieniu wszystkich wadium.

6. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.

7. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

8. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) winien w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą, przedstawić komisji przetargowej stosowną zgodę na nabycie lub promesę. Ponadto cudzoziemiec zobowiązany ww. ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości pod rygorem utraty wadium.

9. Przed przystąpieniem do przetargu, Komisji przetargowej należy przedstawić:

- dowód wpłacenia wadium,

- dowód osobisty,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,

- w przypadku małżonków oświadczenia z pkt IV.3 oraz stosowne dokumenty z pkt. IV. 4;

- w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej stosowne dokumenty z pkt. IV. 6,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej stosowne dokumenty z pkt. IV. 7,

- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa,

- cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) stosowne dokumenty z pkt. IV. 8,

- osoby, przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – na podstawie art. 23 ust. 1 pkt.1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), że zapoznały się z pełną wersją ogłoszenia o przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz że nie wnoszą tytułem ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu – żadnych zastrzeżeń. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

10. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

11. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.V. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA

1. Zarząd Powiatu Puławskiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.

2. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości, osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, w ten sposób, aby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy nastąpiło uznanie rachunku (wpływ środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Puławach).

3. O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

4. Koszty notarialne i sądowe ponosi w całości Nabywca nieruchomości, w tym koszt wypisu aktu notarialnego dla Sprzedającego.

5. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

6. Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z poźn. zm.) w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Nieruchomość zbywana będzie w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

7. Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzenia przetargu.Szczegółowych informacji udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886 – 11 – 62.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.Puławy, dnia 12 marca 2018 r.Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Puławach
tel: (81) 886–11–62
Zobacz kontaktstarostwo@pulawy.powiat.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: (81) 886–11–62
Adres email: Zobacz kontaktstarostwo@pulawy.powiat.pl

Oceń ofertę


0


1029 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

Nowa 5 dzielnica - lokale...
Sand Hotel ****
START CITY
NY Residence, lokal usługowy

Nowa 5 dzielnica - lokale...

Kraków, Krowodrza, ul. Wrocławska 

Sand Hotel ****

Kołobrzeg, ul. Zdrojowa 

START CITY

Kraków, Bieżanów-Prokocim, ul.... 

NY Residence, lokal usługowy

Kraków, Krowodrza, ul. Wrocławska 
Super oferta: / poprzednia następna

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

telefon pokaż kontakt

Telefon: (81) 886–11–62

Adres e-mail: starostwo@pulawy.powiat.pl

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);