Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Lokal użytkowy, Zgierz

Lokal użytkowy na sprzedaż Zgierz (woj. Łódzkie)

Lokalizacja:

Zgierz, , ul.

Powierzchnia:

688.00 m2

Cena:

310 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Łódzkie, Zgierz
typ obiektu:
lokal użytkowy na sprzedaż
cena:
310 000 zł
piętro:
1
powierzchnia:
688.00 m2
numer ogłoszenia:
3616/3186/OOS
data dodania:
13-02-2016
data modyfikacji:
04-03-2016
jakość wypełnienia oferty:
52%

Szczegóły oferty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777) oraz § 6 ust. 1 i 4, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA
zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2016 roku o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się:

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83n, oznaczonej nr ewid. 274/25 wraz z udziałem w wysokości 16/1000 w prawie własności działek stanowiących drogi dojazdowe oznaczonych nr ewid. 274/14, 274/22, 274/27, 274/29, 274/36, 274/49, 274/51, położonych w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83h oraz ul. Ciosnowskiej 74d, 74i
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:
KW Nr LD1G/ Zobacz kontakt00062804/6 - prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu, dz. I. Zgierz, obręb ewid. 102003_1.0113, działki numer 274/25 ul. Piątkowska 83N, 274/61 ul. Piątkowska 83A, BI - inne tereny zabudowane, obszar 1,0519 HA; dz. II właściciel Gmina Miasto Zgierz; dz. III ograniczone prawa rzeczowe: na nieruchomości stanowiącej działki nr 274/19, 274/20, 274/21 i 274/25 - objęte niniejszą księgą wieczystą - ustanowiono odpłatną na czas nieokreślony służebność przesyłu - na rzecz PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie - polegającą na prawie korzystania z powyższych działek w granicach wskazanych na załączniku graficznym do zarządzenia Nr 273/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 17 października 2011 roku, to jest w pasie gruntu o szerokości 1 m (jednego metra) (0,5 ((pół)) metra z każdej strony kabla) wzdłuż przebiegu linii kablowych - w celu dostępu do istniejącej sieci elektroenergetycznej i wykonywania czynności związanych w szczególności z eksploatacją, modernizacją (w tym wymianą, przebudową i rozbudową), kontrolą, przeglądami, konserwacją, usuwaniem powstałych awarii oraz ewentualną likwidacją i demontażem przedmiotowej infrastruktury, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu poprzedniego; nieruchomości współobciążone wpisane w KW Nr LD1G/ Zobacz kontakt00100162/2, KW Nr LD1G/ Zobacz kontakt00100635/9, KW Nr LD1G/ Zobacz kontakt00101472/5, w związku z przeniesieniem działek nr ewid. 274/19, nr ewid. 274/60 (powstałej z podziału działki nr ewid. 274/21), nr ewid. 274/20; dz. IV wpisów brak.
KW Nr LD1G/ Zobacz kontakt00070636/6 - prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu, dz. I Zgierz, obręb ewid. 113, działki drogi numer 274/14, 274/22, 274/27, 274/29, 274/36, 274/49, 274/51, obszar 1,1588 ha, położenie ul. Piątkowska nr 83 H, K, ul. Ciosnowska nr 74 I, D; dz. II współwłaściciele: Gmina Miasto Zgierz w udziale Zobacz kontakt1045200/4020000; dz. III zawiera wpisy, które nie dotyczą udziału stanowiącego własność Gminy Miasto Zgierz; dz. IV zawiera wpisy, które nie dotyczą udziału stanowiącego własność Gminy Miasto Zgierz.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów:
działka nr 274/25, ul. Piątkowska 83n, pow. 0,1582 ha, jednostka rejestrowa G732, obręb 113, właściciel Gmina Miasto Zgierz, KW Nr LD1G/ Zobacz kontakt00062804/6

działka nr 274/14, ul. Piątkowska 83h, pow. 0,5355 ha; nr 274/22, ul. Ciosnowska 74i, pow. 0,1207 ha; nr 274/27, ul. Piątkowska 83h, pow. 0,2217 ha; nr 274/29, ul. Piątkowska 83h, pow. 0,1154 ha; nr 274/36, ul. Ciosnowska 74d, pow. 0,1404 ha; nr 274/49, ul. Piątkowska 83h, pow. 0,0118 ha; nr 274/51, ul. Piątkowska 83h,
pow. 0,0133 ha, jednostka rejestrowa G661, współwłaściciel Gmina Miasto Zgierz udział 260/1000, KW Nr LD1G/ Zobacz kontakt00070636/6


Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania oraz przeznaczenie wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość oznaczona nr ewid. 274/25 o pow. 1582 m2 posiada dość regularny kształt prostokąta, jest zabudowana dawnym budynkiem koszarowym, oznaczonym starym numerem ewidencyjnym 15, wybudowanym w 1941 r. Jest to budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, ze stropodachem konstrukcji drewnianej, krytym papą asfaltową na lepiku, o pow. ogólnej 688,0 m2, pow. użytkowej 548,0 m2, kubaturze 3038,0 m3. Na podłogach posadzki betonowe lub deski drewniane częściowo zdemontowane, stolarka okienna drewniana starego typu, wrota drzwiowe starego typu. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana starego typu lub otwory drzwiowe zasłonięte płytami. Budynek otynkowany, posiada częściową instalację (rury) od centralnego ogrzewania, brak funkcjonujących mediów w postaci energii elektrycznej, oświetleniowej, wody lub ogrzewania. Fragment istniejącej na gruncie zabudowy wykracza poza północną granicę działki. Budynek jest w złym stanie technicznym.
Dla ww. budynku brak jest jakiejkolwiek dokumentacji (opis budynku i dane liczbowe pochodzą z operatu szacunkowego wykonanego dla sprzedawanej nieruchomości).
Na nieruchomości znajduje się też infrastruktura techniczna obsługująca w przeszłości obiekty jednostki wojskowej, kilka drzew. Teren nieruchomości jest nieogrodzony, od strony wschodniej i południowej znajduje się ogrodzenie wykonane z prefabrykowanych elementów żelbetowych przez właścicieli nieruchomości sąsiedniej, od frontu wzdłuż granicy wschodniej działka porośnięta jest pojedynczymi drzewami. Nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz spółki PGE Dystrybucja S.A. polegającą na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 1 m (0,5 m z każdej strony kabla) wzdłuż przebiegającej sieci elektroenergetycznej dla potrzeb dostępu i jej obsługi. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się obiekty stanowiące kompleks dawnej jednostki wojskowej, zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz linia kolejowa. Nieruchomość ma możliwość uzbrojenia we wszystkie media instalacyjne znajdujące się na tym terenie, tj. w: energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną, instalację teleinformatyczną, przy czym warunki przyłączeniowe należy uprzednio uzgodnić z gestorami sieci.
Dostęp do dróg publicznych ul. Piątkowskiej i ul. Ciosnowskiej będzie zapewniony przez sprzedawany wraz z działką nr ewid. 274/25 udział w wysokości 16/1000 w prawie własności działek, stanowiących drogi dojazdowe, oznaczonych nr ewid.: 274/14, 274/22, 274/27, 274/29, 274/36, 274/49, 274/51 o łącznej powierzchni 11588 m2.
Są to drogi o szerokości od 8 m do 14 m, o nawierzchni w części utwardzonej, w części asfaltowej. Na działce nr ewid. 274/22 znajdują się trzy części budynków w bardzo złym oraz złym stanie technicznym o pow. zabudowy na tej działce odpowiednio 139 m2, 6 m2, 8 m2, połączone z głównymi częściami tych budynków, które są zlokalizowane na innych działkach. Posadowiony na działce nr ewid. 274/20 budynek znajdujący się również na działce nr ewid. 274/22 na chwilę obecną uniemożliwia swobodne korzystanie z tej części ciągu komunikacyjnego.

Nieruchomość położona jest na terenie dawnej jednostki wojskowej, ograniczonym od wschodu ulicą Piątkowską, od północy ulicą Boczną, od zachodu ulicą Ciosnowską, a od południa torami kolejowymi linii Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno. Ulica Piątkowska jest drogę wylotową ze Zgierza w kierunku północnym, łączącą Zgierz z Piątkiem, Kutnem i Płockiem, jest to jednocześnie droga wojewódzka nr 702, stanowiąca również dojazd do autostrady A-2, przebiegającej w odległości ok. 8,0 km od Zgierza.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych w obrębie ulic: Piątkowskiej, Bocznej, Ciosnowskiej, zatwierdzonego uchwałą nr LII/470/10 RMZ z dnia 26 sierpnia 2010 r. nieruchomość oznaczona nr ewid. 274/25 objęta jest jednostką oznaczoną symbolem 1U o przeznaczeniu pod usługi, wraz z obiektami, budowlami i urządzeniami towarzyszącymi: obiektami małej architektury, zielenią urządzoną.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla rejonu ulicy Piątkowskiej zatwierdzonego uchwałą Nr XLVI/507/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 10 października 2002 r. działki nr ewid. 274/14, 274/22, 274/27, 274/29, 274/36, 274/49, 274/51 objęte są jednostką oznaczoną symbolem 26 KW, o przeznaczeniu pod drogę wewnętrzną.

I przetarg odbył się w dniu 16 września 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
II przetarg odbył się w dniu 5 listopada 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena nieruchomości oznaczonej nr ewid. 274/25 wynosi 298.500,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych). Cena udziału w działkach oznaczonych nr ewid. 274/14, 274/22, 274/27, 274/29, 274/36, 274/49, 274/51, stanowiących drogi wewnętrzne, wynosi 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych).

Łączna cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałami w działkach stanowiących drogi wewnętrzne wynosi 310.000,00 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych). Wadium wynosi 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych).

Warunki przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w wyżej określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz Nr Zobacz kontakt748783000 Zobacz kontakt40017230320000108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 8 stycznia 2016 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego - z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu. Podmioty zagraniczne przystępujące do przetargu obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 z późn. zm.).
2. Uczestnicy przetargu winni zapoznać się:
2.1 ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,
2.2 z uwarunkowaniami możliwości zagospodarowania – szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza pok. 225, tel. Zobacz kontakt42/714 31 91.
3. Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu (przy braku innej dyspozycji) na konto, z którego należność została przelana.
4. Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w wyniku przetargu został wyłoniony jako nabywca nieruchomości od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
6. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialnej umowy sprzedaży oraz wszelkich wpisów, opłat sądowych.
7. Gmina Miasto Zgierz odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym bez jakichkolwiek roszczeń. Wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości do zamierzonej formy użytkowania, jak również wznowieniem i okazaniem geodezyjnych granic nieruchomości oraz uregulowaniem stosunków sąsiedzkich ponosi nabywca.
9. Nabywca nieruchomości w trakcie realizacji na niej inwestycji zobowiązany będzie do spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez stosowny organ na wniosek nabywcy.
10. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości naliczanego przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Zgierza oraz dbania o stan sanitarny działki, jak i jej otoczenia.
11. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć do Prezydenta Miasta Zgierza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Skargę należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgierza, pok. 001.
12. Organizator przetargu zobowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ww. umowa zostanie zawarta nie później niż 35 dnia licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po dokonaniu wpłaty przez nabywcę.
13. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, bez okazania granic.
14. Prezydentowi Miasta Zgierza przysługuje prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.
15. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza pok. 02A, tel. Zobacz kontakt42/714 31 84.
16. Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgierza, na stronie internetowej pod adresem: www.umz.zgierz.pl (przetargi i konkursy/sprzedaż nieruchomości), na stronie podmiotowej BIP oraz w dzienniku „monitorurzędowy.pl” na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl.Kontakt:
Urząd Miasta Zgierz
tel: (42) 714 31 85 lub (42) 714 31 87
Zobacz kontaktiwieczorek@umz.zgierz.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: (42) 714 31 85 lub (42) 714 31 87
Adres email: Zobacz kontaktiwieczorek@umz.zgierz.pl

Oceń ofertę


0


200 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

Sand Hotel ****
Osiedle pod Pomnikiem

Sand Hotel ****

Kołobrzeg, ul. Zdrojowa 

Osiedle pod Pomnikiem

Wieliczka, ul. Winnicka 
Super oferta: / poprzednia następna

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

telefon pokaż kontakt

Telefon: (42) 714 31 85 lub (42) 714 31 8

Adres e-mail: iwieczorek@umz.zgierz.pl

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);