Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Lokal użytkowy, Wrocław, Stare Miasto, ul. Rynek

Lokal użytkowy na wynajem Wrocław (woj. Dolnośląskie), Stare Miasto, ul. Rynek

Lokalizacja:

Wrocław, Stare Miasto, ul. Rynek

Powierzchnia:

486.00 m2

Cena:

informacje w biurze sprzedaży

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Dolnośląskie, Wrocław, Stare Miasto, ul. Rynek
typ obiektu:
lokal użytkowy na wynajem
cena:
informacje w biurze sprzedaży
piętro:
2
ilość pięter w budynku:
4
powierzchnia:
486.00 m2
numer ogłoszenia:
9441/2089/OLW
data dodania:
09-10-2021
data modyfikacji:
16-11-2021
jakość wypełnienia oferty:
64%

Szczegóły oferty

KAMIENICA ZŁOTY PIES

Budynek zajmuje około 1800m2 powierzchni użytkowej, w tym nowoczesne w pełni klimatyzowane biura, które znajdują się na czterech piętrach nowoczesnej, komfortowej, w pełni funkcjonalnej powierzchni, z wieloma możliwościami aranżacyjnymi.

LOKALE BIUROWE NA WYNAJEM:

Przedmiotem wynajmu są powierzchnie biurowe na 2,3 i 4 piętrze. Razem ok. 460m2.

PIĘTRO 2 – powierzchnia 123m2
PIĘTRO 3 – powierzchnia 105m2
PIĘTRO 4 – powierzchnia 232,89m2


Przestrzenie typu Open Space pozwalają na postawienie ścianek działowych, a wysokie i panoramiczne okna dają dużo naturalnego światła przez cały dzień, co przekłada się na podwyższony komfort pracy.
Budynek wyposażony jest w windę z ograniczeniem dostępu na poszczególnych piętrach za pomocą karty. Główne wejście do budynku zabezpieczone jest domofonem.
Budynek jest chroniony przez ASCO, a na miejscu dostępni są pomocni ochroniarze obiektu.
Dla większego komfortu pracy budynek wyposażony jest w światłowody.
Na parterze budynku znajduje się strefa usługowa z kultową wrocławską kawiarnią. Pierwsze piętro i piwnice zajmuje Browar oraz restauracja, który oferują również osobom tu pracującym, fantastyczną, regionalną kuchnię oraz możliwość zamawiania posiłków w restauracji, bez opuszczania budynku, jak również możliwość skorzystania z bardzo dużej powierzchni restauracyjnej na szkolenia, konferencje, itp. która wyposażona została we wszelkie narzędzia niezbędne dla tego typu eventów.
Lokal w całości będzie dostępny od 02.10.2021r.

FINANSE:

CENA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWYCH WYNOSI : 13,90 Euro/m2 + VAT miesięcznie.

CZYNSZ ADMINISTRACYJNY WYNOSI: 19,50 PLN/m2

+ MEDIA PŁATNE NA CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH OSOBNO WG ZUŻYCIA

Istnieje możliwość wynajęcia osobno każdego piętra, również pod inne działalności gospodarcze typu: Joga Fitness Club, gabinety lekarskie, usługowe, medyczne, i inne (nieuciążliwe).

Wyżej wymienione ceny podlegają negocjacji.

Lokal w całości przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
Obiekt jest monitorowany 24h (ochrona i monitoring elektroniczny).LOKALIZACJA I BUDYNEK:

Kamie­ni­ca pod Zło­tym Psem jest czę­ścią wschod­niej pie­rzei wro­cław­skiego Rynku, dum­nie zaj­mu­jąc jego półÂ­nocno-wschodni narożÂ­nik. Odtwo­rzona w 1994 roku od pod­staw jedy­nie na zabyt­ko­wych piw­ni­cach, po bom­bar­do­wa­niu Festung Bre­slau w 1945 r.

Wła­śnie to narożne poło­że­nie u zbiegu ulicy Wita Stwo­sza, KuźÂ­ni­czej i Rynku spra­wia, że kamie­nica posiada dwa adresy – Rynek 41 i Wita Stwo­sza 1–2. Uwagę zwraca zarówno pre­sti­żowa loka­li­za­cja jak i wyko­rzy­sta­nie wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów zarówno w samych wnę­trzach jak i przy odtwa­rza­niu ele­wa­cji budynku.

Kamie­nica Pod Zło­tym Psem, to nie tylko biura w samym sercu Wro­cła­wia, ale także przy­jemne miej­sce do pracy.

Na par­te­rze budynku znaj­duje się strefa usłu­gowa z kul­tową wro­cław­ską kawiar­nią. Pierw­sze pię­tro i piw­nice zaj­muje bro­war Rze­mieśl­ni­czy Złoty Pies, który ofe­ruje odwie­dza­jąÂ­cym fan­ta­styczną, regio­nalną kuch­nię.

Zakoń­czony w 2015 roku, kom­plek­sowy remont obiektu, pozwo­lił odtwo­rzyć go w duchu naj­now­szych tren­dów powierzchni biu­ro­wych i usłu­go­wych we Wro­cła­wiu, jed­no­cze­śnie stwa­rza­jąc kame­ralne wnę­trza.

Budy­nek zaj­muje około 1800 m.kw. powierzchni użyt­ko­wej, w tym nowo­cze­sne, w pełni kli­ma­ty­zo­wane biura, które znaj­dują się na czte­rech pię­trach nowo­cze­snej, kom­for­to­wej, w pełni funk­cjo­nal­nej powierzchni, z wie­loma możÂ­li­wo­ściami aran­żacyj­nymi. Prze­strze­nie typu open space pozwa­lają na postawie­nie ścia­nek dzia­łowych, a wyso­kie i panoramiczne okna dają dużo natu­ralnego świa­tła przez cały dzień, co prze­kłada się na podwyżÂ­szony kom­fort pracy.

Budy­nek wypo­sa­żony jest w windę z ogra­ni­cze­niem dostępu na poszcze­gól­nych pię­trach za pomocą karty. Główne wej­ście do budynku zabez­pie­czone jest domo­fo­nem. Budynek jest chro­niony przez ASCO, a na miej­scu dostępni są pomocni ochro­nia­rze obiektu. Dla więk­szego kom­fortu pracy budy­nek wypo­sa­żony jest w świa­tło­wody.

Dodat­ko­wym atu­tem, jest możliwość zama­wia­nia posiłÂ­ków w restau­ra­cji bez opusz­cza­nia budynku, jak rów­nież możÂ­li­wość sko­rzy­sta­nia z bar­dzo dużej powierzchni restau­ra­cyj­nej na szko­le­nia, kon­fe­ren­cje itp., która wypo­sa­żona została we wszel­kie narzę­dzia nie­zbędne dla tego typu even­tów.

HISTORIA.
Kamienica Pod Złotym Psem (niem.: Haus Zum Goldenen Hund) została wybudowana w XIII wieku w stylu gotyckim. Miała wydłużony, nieregularny rzut. Od strony Rynku posiada rzeźbiarską fasadę o czterech osiach okiennych. Prostokątna kamieniarka okienna o masywnych zwornikach została ozdobiona puttami oraz zwieńczona naczółkami na przemian trójkątnymi i półkolistymi. Narożniki budynku zasygnalizowano boniami, a elewacje zostały dodatkowo podzielone płaskimi gzymsami. Bogaty szczyt zdobiony jest w górnej partii kompozytowymi pilastrami, gzymsami, obeliskami i wazonami. Jednym z architektów kamienicy był Jan Jerzy Kalckbrenner – autor również trzech innych kamienic we wrocław rynkowych.

Po raz pierwszy kamienica udokumentowana została na planie Wrocławia autorstwa Weyhnera i Vberusa z 1562, później także na na planie Hogenbergera z 1713. W tym samym roku przybrała barokową formę według projektu architekta Jana Jerzego Kalckbrennera. W 1730 kamienicę wzbogacono o portal z kolumnami i godłem „Złotego Psa”. Kolejne remonty kamienica przeszła w latach 1772 i 1881 (przebudowa wykusza powiększonego do II piętra); w tej formie kamienica przetrwała do II wojny światowej. Podczas oblężenia Wrocławia w 1945 poważnie uszkodzona, została w następnych latach rozebrana, zachowały się tylko piwnice i jeden portal. W 1994 od podstaw zbudowano na podstawie zachowanych planów i fotografii budynek rekonstruujący zewnętrzne formy dawnej kamienicy, zrealizowany we współczesnej konstrukcji żelbetowej.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami pod numerem + Zobacz kontakt48 799 350 796 lub napisz nam maila poprzez formularz kontaktowy dostępny w ogłoszeniu.

Kredyt hipoteczny z Nowodworski Estates.

W NE posiadamy własny Dział Finansowania Nieruchomości. Współpracujemy z 25 największymi bankami, spośród których najlepszą ofertę pomogą Ci wybrać nasi eksperci. U nas możesz liczyć na najniższą marżę, kompleksowe objaśnienie zasad przyznawania kredytu, przeprowadzenie krok po kroku przez całą procedurę kredytową i załatwienie wszystkich formalności w jednym miejscu.

Już dziś zapytaj o szczegóły opiekuna oferty i weź najlepszy kredyt na rynku.


DAS HAUS " ZUM GOLDENEN HUND"
Rynek 41
Wrocław, Polen

Heute

Das Haus ‚Zum Goldenen Hund‘ befindet sich im Ostteil des altern Marktes in Wrocław, und steht stolz in seiner nordĂśstlichen Ecke.
Nach der ZerstÜrung der Festung Breslau im Jahre 1945, von Grund auf im Jahre 1994 wiederhergestellt, mit nur den historischen Kellerräumen erhalten.
Die Lage in der Ecke, wo die Straßen Wita Stwosza, Kuźnicza und der Markt sich verbinden, gibt diesem Haus zwei Adressen – Rynek 41 sowie Wita Stwosza 1-2.
Verlockend ist einmal die Prestigelage sowie der Einsatz hochqualitativer Materialien, sowohl bei den Interieurs als auch in Bezug auf die Hausfassade.
Das Haus ‚Zum Goldenen Hund‘ bedeutet nicht nur BĂźros im Herzen von Wrocław, aber auch einen netten Ort der Arbeit und der Entspannung.
Im Erdgeschoss befindet sich der Dienstleistungsbereich, mit dem kultigen Cafe Breslaus. Im 1. OG und in den Kellerräumen befindet sich die Kleinbrauerei Złoty Pies, die den Gästen auch fantastische regionale KĂźche anbietet.
Die im Jahre 2015 abgeschlossene, vollumfängliche Sanierung des Objekts sah die Verarbeitung im Stile der modernsten Trends bei BĂźro- und Dienstleistungsinterieurs in Wrocław, wobei gemĂźtliche Interieurs entstanden sind.
Das Haus bietet ca. 1800 qm Nutzfläche an, darunter befinden sich hochmoderne, klimatisierte Bßros, die sich ßber vier Stockwerke mit modernen, komfortablen und sehr funktionell arrangierten Flächen mit diversen ArrangierungsmÜglichkeiten erstrecken.
Open Space-Flächen ermÜglichen die Aufstellung von Trennwänden, und die hohen Panoramafenster sichern viel natßrliches Licht ßber den ganzen Tag, was zum erhÜhten Arbeitskomfort beiträgt.
Das Gebäude verfßgt ßber einen Aufzug mit Zugangskontrolle auf jedem Stockwerk ßber Karte. Der Haupteingang ist mit einer Tßrsprechanlage gesichert.
Das Gebäude ist von ASCO geschßtzt, es befindet sich vor Ort hilfsbereites Sicherheitspersonal des Gebäudes.
Fßr den erhÜhten Arbeitskomfort ist das Gebäude mit LWL ausgestattet.
Einen weiteren Vorteil stellt die Möglichkeit der Bestellung der Mahlzeiten im Restaurant, ohne dass das Gebäude verlassen werden muss, sowie die Möglichkeit der Inanspruchnahme der großen Restaurantflächen bei Schulungen, Konferenzen, usw., die mit allen bei solchen Veranstaltungen erforderlichen Werkzeugen ausgestattet wurde.

Geschichte

Das Haus ‚Zum Goldenen Hund‘ wurde im 13. Jahrhundert im gotischen Stil erbaut. Sie hatte eine unregelmäßige, verlängerte Form. Von der Seite des Marktes aus hat sie eine künstlerisch gestaltete Skulpturfassade mit vier Fensterachsen. Das rechteckige Steinwerk der Fenster, mit massiven Schlusssteinen, wurde mit Putti verziert, sowie mit abwechselnd dreieckigen und halbkreisförmigen Fenstergiebeln abgeschlossen. Die Ecken des Baus sind mit einen Bossenwerk ausgeprägt, und die Fassaden wurden zusätzlich mit flachen Gesimsen unterteilt. Der reiche Hausgiebel ist im Oberteil mit zusammen gestellten Pilastern, Gesimsen, Obelisken und Vasen verziert. Johann Georg Kalckbrenner war einer der Architekten des Hauses – wobei er auch drei andere Häuser des Breslauer Marktes gestaltete.

Das Haus ist zuerst in der Karte von Breslau von Weyhner und Vberus aus dem Jahre 1562, danach in der Karte von Hogenberger aus dem Jahre 1713. Im gleichen Jahr erhielt es die barocke Form nach dem Entwurf des Architekten Johann Georg Kalckbrenner. Im Jahre 1730 wurde das Haus mit dem Portaleingang sowie das Zeichen des ‚Goldenen Hundes‘ verziert. Weitere Sanierungen des Hauses fanden in den Jahren 1772 und 1881 statt (Umbau des Erkerfensters, das bis zum 2. Stockwerk reichte); in dieser Form blieb das Haus bis zum 2. Weltkrieg erhalten. Bei der Belagerung von Breslau im Jahre 1945. wurde sie stark beschädigt; in den darauf folgenden Jahren wurde sie abgerissen, mit nur den Kellerräumen und einem Portal erhalten. Im Jahre 1994. wurde das Gebäude, das die externen Formen des ehemaligen Hauses auf Grundlage von erhaltenen Plänen und Fotografien mit zeitgemäßer Wehrbetontechnologie wieder aufgebaut.Kontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt799 350 793
Adres email: Zobacz kontaktkontakt@nowodworskiestates.pl
Numer licencji pośrednika: 19641

Oceń ofertę


0


30 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

 

 

Super Oferta

Super oferta: / poprzednia następna

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna najmu

wybierz plik do pobrania
doc pdf

 

 

Deweloperzy

);