Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Lokal użytkowy, Wschowa, ul. Przemysłowa

Lokal użytkowy na sprzedaż Wschowa (woj. Lubuskie), ul. Przemysłowa

Lokalizacja:

Wschowa, , ul. Przemysłowa

Powierzchnia:

409.85 m2

Cena:

348 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Lubuskie, Wschowa, ul. Przemysłowa
typ obiektu:
lokal użytkowy na sprzedaż
cena:
348 000 zł
powierzchnia:
409.85 m2
numer ogłoszenia:
PW000420
data dodania:
29-05-2019
data modyfikacji:
11-06-2019
jakość wypełnienia oferty:
58%

Szczegóły oferty


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Żeglarska 16

OGŁASZA PISEMNY NIEOGRANICZONY
PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
położonej we Wschowie przy ul. Przemysłowej 1,
dz. ewid. nr 1731/4 obr. 0001 Wschowa

⌁ Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 1731/4 o łącznej powierzchni 0,1138 ha, wchodząca w skład nieruchomości położonej we Wschowie (woj. lubuskie), dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1W/ Zobacz kontakt00017016/9 wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków i budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

⌁ Działka nr 1731/4 zabudowana jest trzema budynkami:
- socjalno-biurowym o pow. użytkowej 281,29 mÂ2 (oprócz tego na II kondygnacji budynku znajduje się strych o powierzchni nieużytkowej 63,57 m2, którego całkowita powierzchnia to 74,74 m2).
Przedmiotowy budynek pozostaje w zwartej zabudowie z budynkiem mieszkalnym, posadowionym na sąsiedniej działce nr 1731/3.
- magazynowo-warsztatowym o pow. użytkowej 36,83 mÂ2
- magazynowym o pow. użytkowej 15,33 mÂ2.
Na działce istnieje również wiata magazynowa oraz wydzielone ściankami
z betonowych bloczków - miejsce na gromadzenie odpadów.

⌁ Nieruchomość gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 05.12.2089 r. oraz właścicielem posadowionych na nim budynków i budowli. W decyzji Wojewody Leszczyńskiego z dnia 26.04.1995 r. znak: GGG.TN-7224/69/95 wydanej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 5.12.1990 r. prawa użytkowania wieczystego gruntu, cel oddania gruntu w użytkowanie wieczyste nie został określony (zob. załącznik nr 2).

⌁ Dla nieruchomości obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z treścią uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr XVI/165/16 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część zachodnia, obszar na którym położona jest nieruchomość zakwalifikowany jest jako tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej (oznaczenie w MPZP – 10P/U).

⌁ Zbywana nieruchomość znajduje się na terenie wyznaczonym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków pod numerem 2181 zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowa – decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31.01.1975 r. oraz z dnia 28.02.1975 r.
Wobec powyższego, do nieruchomości znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.). Ponadto, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości przysługiwać będzie Gminie Wschowa, przy czym ostatecznej oceny, czy i jakim podmiotom przysługuje prawa pierwokupu zbywanej nieruchomości dokonuje notariusz, przed którym strony zawierają umowę sprzedaży.

⌁ Na terenie nieruchomości prowadzona była działalność przemysłowa polegająca na klasycznej produkcji gazu, co wpłynęło na zanieczyszczenie środowiska gruntowo - wodnego. W 2015 roku wykonane zostały badania środowiska gruntowo-wodnego nieruchomości i stwierdzono występowanie zanieczyszczeń środowiskowych. Ponadto, w części północnej działki zidentyfikowano obecność zbiornika posmołowego. Rzeczywisty stan zanieczyszczeń na nieruchomości może okazać się inny niż wynikający z posiadanych przez Spółkę badań sozologicznych (wyniki ww. badań przestawione w „Raporcie z badań sozologicznych środowiska gruntowo-wodnego przeprowadzonych na terenie nieruchomości we Wschowie zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 1” zostały opracowane w oparciu o już nieobowiązujące w tym zakresie przepisy. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w tym przedmiocie jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395)).

Informujemy, iż w treści aktu notarialnego zostaną zawarte następujące oświadczenia:

⌁ „Strony oświadczą, że ustalona cena wyczerpuje wszelkie roszczenia z tytułu zawarcia przedmiotowej umowy i nie będą wysuwać względem siebie z tego tytułu żadnych innych roszczeń – w szczególności mogących powstać z tytułu ewentualnych przyszłych kosztów remediacji nieruchomości oraz rękojmi ustawowej dotyczącej użyteczności nieruchomości w związku z jej zanieczyszczeniem.
⌁ Nabywca przyjmuje do wiadomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń oraz zrzeka się w tym zakresie wszelkich ewentualnych roszczeń, iż z dniem 5 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395), a posiadane przez Zbywcę badania, tj. „Raport z badań sozologicznych środowiska gruntowo-wodnego przeprowadzonych na terenie nieruchomości we Wschowie zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 1” realizowane były przez Zbywcę przed wejściem w życie tego rozporządzenia.
⌁ Nabywca oświadcza, że znany jest mu dokładnie stan nieruchomości, w szczególności fakt istnienia zanieczyszczeń gruntów oraz wód gruntowych, spowodowanych prowadzoną w przeszłości w rejonie działalnością przemysłową, w szczególności, choć nie wyłącznie opisaną w „Raporcie
z badań sozologicznych środowiska gruntowo-wodnego przeprowadzonych na terenie nieruchomości we Wschowie zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 1” oraz oświadcza, że nie będzie żądał od Zbywcy przeprowadzenia dodatkowych badań stanu zanieczyszczeń nieruchomości.
⌁ Nabywca oświadcza, że nie będzie żądał od Zbywcy przeprowadzenia dodatkowych badań stanu środowiska gruntowo-wodnego nieruchomości ani też dodatkowych interpretacji posiadanych przez Zbywcę wyników badań.
⌁ Nabywca zrzeka się wszelkich roszczeń, jakie mogą mu przysługiwać względem Zbywcy, w tym z tytułu rękojmi ustawowej dotyczącej użyteczności nieruchomości, w związku z jej zanieczyszczeniem, przejmuje wyłączną odpowiedzialność za ewentualne zobowiązania w zakresie remediacji nieruchomości, niezależnie od tego czy są one znane mu na dzień złożenia niniejszego oświadczenia i czy są opisane w „Raporcie z badań sozologicznych środowiska gruntowo-wodnego przeprowadzonych na terenie nieruchomości we Wschowie zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 1” oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zbywcy z tytułu konieczności poniesienia ewentualnych przyszłych kosztów remediacji nieruchomości lub usunięcia innej niezidentyfikowanej infrastruktury pogazowniczej.
⌁ Nabywca akceptuje i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, że Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za niezidentyfikowane w trakcie wykonanych badań zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych oraz pozostałości innej podziemnej infrastruktury pogazowniczej.
⌁ Nabywca oświadcza, iż skorzystał z przysługującego mu prawa do zapoznania się z wynikami badań sozologicznych.
⌁ Nabywca akceptuje w pełni stan faktyczny i prawny nieruchomości oraz oświadcza, że w okresie pomiędzy zawarciem umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego, a wpisem strony kupującej do ewidencji gruntów i budynków przejmuje wszelką odpowiedzialność za nieruchomość i potencjalne roszczenia oraz zobowiązania prawne, jakie mogą powstać w tym okresie”.

⌁ Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 348.000,00 zł netto (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, a podatek od czynności cywilnoprawnych, zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.
⌁ Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w wyznaczonym terminie wadium.
⌁ Wadium w wysokości 17 500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) należy wnieść w pieniądzu na konto PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim nr Zobacz kontakt98 1240 629 Zobacz kontakt2 1111 0010 7093 9751. W tytule przelewu wskazać należy przedmiot przetargu (przykładowy opis: wadium za nieruchomość Wschowa, dz. nr 1731/4) w terminie do dnia 07.06.2019 r. Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto.
⌁ Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
⌁ Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
⌁ Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie im zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przelewem na wskazany przez każdego z nich rachunek bankowy, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
⌁ Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.
⌁ Brak wpłaty wadium w wymaganym terminie skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do przetargu.
⌁ Oferent ma prawo wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w  niniejszym ogłoszeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w niniejszym ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.

⌁ Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 11.06.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Żeglarska 16, I piętro, sala 101.
Zbywca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz zakończenia przetargu w każdym czasie bez wybierania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. Zbywca zastrzega sobie nadto prawo do unieważnienia przetargu.
⌁ Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie i na warunkach uzgodnionych ze Zbywcą (nie później niż 30 dni od dnia otwarcia ofert, chyba że termin związania ofertą zostanie przedłużony za zgodą stron). Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium. Wydanie nieruchomości Nabywcy nastąpi po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu całej ceny nabycia. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. W przypadku finansowania nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu bankowego, zapłata ceny może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Spółki.
W przypadku, jeśli kilku oferentów złoży oferty o równej wartości, przy czym oferty będą najwyższe, Zbywca poinformuje oferentów o trybie, w jakim będzie kontynuowany przetarg wraz z podaniem terminu i miejsca licytacji lub terminu i miejsca dostarczenia oferty.
W przypadku nieuiszczenia ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez Spółkę, Oferent traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
⌁ Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem, że podmioty i organy administracji do tego uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź umowy, nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwokupu, w przypadku gdy zachodzą ustawowe lub umowne przesłanki skorzystania z prawa pierwokupu.
Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości przysługiwać będzie Gminie Wschowa, przy czym ostatecznej oceny, czy i jakim podmiotom przysługuje prawa pierwokupu zbywanej nieruchomości dokonuje notariusz, przed którym strony zawierają umowę sprzedaży.
⌁ Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfikacją warunków sprzedaży należy złożyć do dnia 11.06.2019 r. do godz. 9:00 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości położonej we Wschowie przy ul. Przemysłowej 1, dz. ewid. nr 1731/4 obr. 0001 Wschowa – nie otwierać do dnia 09.11.2018 r. do godz. 10:00” w sekretariacie (I piętro) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim,, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Żeglarska 16, lub listownie na podany adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Żeglarska 16. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wielkopolskim. Niezłożenie oferty w wymaganej formie w zamkniętej kopercie będzie skutkowało nieprzyjęciem oferty.
⌁ Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą stron.
⌁ O wynikach przetargu, Oferenci zawiadomieni zostaną pisemnie, po jego zakończeniu.
⌁ Specyfikacja warunków sprzedaży (SWS) jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.psgaz.pl w zakładce Nieruchomości i majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim.
⌁ Informacje na temat nieruchomości, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu) pod nr telefonu (95) 736 56 49 lub (95) 736 56 79.
⌁ Przedmiot przetargu oraz dokumentację dotyczącą zbywanej nieruchomości można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z p. Anną Głębocką (tel. 95 736 56 49). Po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem Biura Ochrony Środowiska (tel. 75 772 24 43), istnieje również możliwość zapoznania się z treścią „Raportu z badań sozologicznych środowiska gruntowo-wodnego przeprowadzonych na terenie nieruchomości we Wschowie zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 1”, w siedzibie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wlkp. – Al. 11 Listopada 91K, Gorzów Wlkp., w godzinach od 08:00-14:00, za wyjątkiem dnia przetargu. Udostępniona dokumentacja sozologiczna stanowi własność Zbywcy i nie podlega kopiowaniu ani innej formie dalszego udostępniania. W trakcie udostępniania dokumentacji sozologicznej istnieje możliwość sporządzania własnych notatek.

Oceń ofertę


0


8 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

Nowa 5 dzielnica - lokale...
Sand Hotel ****
NY Residence, lokal usługowy

Nowa 5 dzielnica - lokale...

Kraków, Krowodrza, ul. Wrocławska 

Sand Hotel ****

Kołobrzeg, ul. Zdrojowa 

NY Residence, lokal usługowy

Kraków, Krowodrza, ul. Wrocławska 
Super oferta: / poprzednia następna

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Grzegorz Cymmerman Trader

Grzegorz Cymmerman Trader

02-776 Warszawa, Wasilkowskiego 1A lok. 10

telefon pokaż kontakt

Telefon: 607 111 400

Adres e-mail: grzegorz_cymmerman@op.pl

Strona www: www.trader.oferty.net

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);