Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Lokal użytkowy, Proboszczów

Lokal użytkowy na sprzedaż Proboszczów (woj. Dolnośląskie)

Lokalizacja:

Proboszczów, , ul.

Powierzchnia:

385.88 m2

Cena:

24 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Dolnośląskie, Proboszczów
typ obiektu:
lokal użytkowy na sprzedaż
cena:
24 000 zł
piętro:
parter
powierzchnia:
385.88 m2
numer ogłoszenia:
5881/3186/OOS
data dodania:
05-07-2018
data modyfikacji:
05-07-2018
jakość wypełnienia oferty:
47%

Szczegóły oferty

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotoryja

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2011 Nr 12, poz.59, z póź. zm.) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. nr 78 poz. 532)


ogłasza

sprzedaż w drodze negocjacji cenowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym działki 544/191, obręb Proboszczów, gmina Pielgrzymka o pow. 0,2123 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Złotoryja.


1.Negocjacje cenowe zostaną przeprowadzone w dniu 07.08.2018 r. o godz. 11:00 w świetlicy siedziby Nadleśnictwa Złotoryja ul. Staszica 18, 59-500 Złotoryja.

Położenie nieruchomości:

2.Dane o nieruchomości wg księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Złotoryi Wydział Ksiąg Wieczystych oraz wg danych ewidencyjnych gruntów i budynków :


Gmina: Pielgrzymka

Obr. ew.: Proboszczów

Nr działki: 544/191

Rodzaj Użytku: B

Pow. działki (ha): 0,2123

Numer KW dla działki: LE1Z / Zobacz kontakt00026639/3


3.Opis nieruchomości: Działka 544/191 położona jest w województwie dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim, w miejscowości Proboszczów, gmina Pielgrzymka i zabudowana jest budynkiem gospodarczym o pow. 385,88 mÂ2

Przedmiotowa działka nie ma dostępu do drogi publicznej. Dla działki zostanie ustanowiona służebność drogowa

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka działka 544/191 obręb Proboszczów, leży w obszarze oznaczonym jako tereny produkcji i obsługi gospodarki rolnej.

Uwagi: Sprzedaż podlega przepisom ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

5.Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

6.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) plus aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT

7.Uczestnikami negocjacji cenowej mogą być osoby fizyczne i prawne, które wniosły zaliczkę w sposób i w wysokości określonej w pkt.10 niniejszego ogłoszenia oraz złożyły zgłoszenie w sposób określony w pkt.9 niniejszego ogłoszenia.

8. Pisemne zgłoszenia udziału w negocjacji cenowej należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie do negocjacji cenowej na nieruchomość w Proboszczowie działka 544/191” w sekretariacie Nadleśnictwa: 59-500 Złotoryja, ul. Staszica do dnia 07.08.2018 r. do godz. 10:00. W przypadku zgłoszeń drogą pocztową decyduje data doręczenia zgłoszenia do sekretariatu nadleśnictwa

9.Zgłoszenie winno zawierać :

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres zgłaszającego;

b) numery PESEL, NIP i Regon zgłaszającego, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania,

c) numer rachunku bankowego zgłaszającego,

d) datę sporządzenia zgłoszenia;

e) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty; z tym zastrzeżeniem, że Nadleśnictwo dopuszcza jedynie przelew na rachunek Bankowy Nadleśnictwa,

f) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami negocjacji cenowej wynikającymi z ww. Rozporządzenia oraz niniejszego Ogłoszenia i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzonej negocjacji cenowej,

h) dowód wniesienia zaliczki.


Uwaga: na stronie: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_zlotoryja można pobrać druk zgłoszenia do wypełnienia.

10.Zaliczka pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży nieruchomości w kwocie 2400,00 (słownie: dwa tysiące czterysta zł) winna być wniesiona przelewem z rachunku bankowego wnoszącego zaliczkę na rachunek bankowy Nadleśnictwa lub w formie gwarancji bankowej w takim terminie, by do dnia negocjacji (07.08.2018) do godz. 10:00:

Co do pieniędzy - znalazły się na rachunku bankowym Nadleśnictwa BZ WBK S.A. 1 O/Złotoryja Zobacz kontakt35 1090209 Zobacz kontakt5 0000000548004494 (na przelewie należy zamieścić informację: „Zaliczka na negocjacje cenowe na nieruchomość w Proboszczowie działka 544/191”

co do gwarancji bankowej - znalazła się w sekretariacie Nadleśnictwa;

zaliczkę zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia negocjacji cenowej z zastrzeżeniem punktu 12; zaliczka wniesiona w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg (tj. nabywcy) zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku negocjacji, którą obowiązany jest on zapłacić, zaliczka wniesiona w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości

11.Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustala się najpóźniej na dzień poprzedzający podpisanie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, co oznacza, że do tego terminu pieniądze w formie przelewu muszą się znaleźć na rachunku bankowym Nadleśnictwa Złotoryja.

12.Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo „Złotoryja” może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesiona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Osoby uczestniczące w negocjacji cenowej w dniu 07-08-2018 r. winny posiadać celem okazania Komisji następujące dokumenty:

a) dowód osobisty,

b) aktualny odpis z KRS – dotyczy osób reprezentujących osoby prawne,

c) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

Kupujący ponosi wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, koszty wyceny, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.

Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku negocjacji stanowić będzie cenę netto nabycia nieruchomości.

Cena nieruchomości oraz koszty wyceny i ogłoszeń prasowych płatne jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

Negocjacja cenowa będzie ważna chociażby w terminie złożono tylko jedno zgłoszenie zawierające elementy wskazane w punkcie 9 niniejszego ogłoszenia.

Nadleśnictwo może odwołać negocjację cenową z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

Nadleśnictwu przysługuje prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez ustalenia nabywcy nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Nadleśnictwa Złotoryja ul. Staszica 18, 59-500 Złotoryja, tel. (076) 878 83 07 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00


Nadleśniczy
mgr inż. Jacek Kramarz


Złotoryja dnia 29.06.2018Kontakt:
Nadleśnictwo Złotoryja
tel: (076) 878 83 07
Zobacz kontaktjolanta.obuchowicz@wroclaw.lasy.gov.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: (076) 878 83 07
Adres email: Zobacz kontaktjolanta.obuchowicz@wroclaw.lasy.gov.pl

Oceń ofertę


0


23 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

telefon pokaż kontakt

Telefon: (076) 878 83 07

Adres e-mail: jolanta.obuchowicz@wroclaw.lasy.gov.pl

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy