Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Lokal użytkowy, Ścinawa, ul. Królowej Jadwigi

Lokal użytkowy na sprzedaż Ścinawa (woj. Dolnośląskie), ul. Królowej Jadwigi

Lokalizacja:

Ścinawa, , ul. Królowej Jadwigi

Powierzchnia:

277.40 m2

Cena:

422 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Dolnośląskie, Ścinawa, ul. Królowej Jadwigi
typ obiektu:
lokal użytkowy na sprzedaż
cena:
422 000 zł
piętro:
1
powierzchnia:
277.40 m2
numer ogłoszenia:
4584/3186/OOS
data dodania:
17-11-2016
data modyfikacji:
17-11-2016
jakość wypełnienia oferty:
58%

Szczegóły oferty

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków, lokalu użytkowego i budowli po byłym Posterunku Energetycznym, położonej w miejscowości Ścinawa przy ul. Królowej Jadwigi.

Przedmiotem przetargu jest:
- zbycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu: nr 369/5, nr 369/6, nr 369/7, nr 369/14 wraz z prawem własności budynków i budowli,
- ustanowienie odrębnej własności i zbycie lokalu użytkowego nr 1a wraz z udziałem wynoszącym 456/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 369/8 i częściach wspólnych budynku zlokalizowanego na tej działce.

(tabele w zdjęciach)


1. Prowadzącym przetarg jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59 - 220 Legnica.
2. Przetarg przeprowadzony zostanie w formie nieograniczonego przetargu pisemnego i odbędzie się dnia 09.12.2016r. o godzinie 09:00 w siedzibie Oddziału Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, przy ul. Partyzantów 21 w Legnicy. Przy otwarciu ofert mogą być obecni wyłącznie członkowie Komisji Przetargowej.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości, do dnia 06.12.2016r.
Za datę spełnienia warunku wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego. Złożenie wadium po wyżej wyznaczonym terminie wyklucza Oferenta. Złożenie wadium oznacza przyjęcie warunków postępowania przetargowego.
4. Wadium wnosi się przelewem na konto: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, mBank nr Zobacz kontakt27 1140 107 Zobacz kontakt8 0000 4077 3100 2001, z adnotacją: „wadium do przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie - PE”.
5. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie wygrają przetargu, zostanie zwrócone przelewem nie później niż 7 dni roboczych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (zatwierdzeniu protokołu).
6. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.
7. Wadium przepada na rzecz spółki prowadzącej przetarg, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
8. Składana oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, nr PESEL (oraz nr NIP Oferenta, jeśli posiada), adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta, telefon kontaktowy,

b) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis Oferenta, w przypadku osoby prawnej podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli,
c) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
d) oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie czynnym podatnikiem VAT (dotyczy osób prawnych lub fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
e) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
f) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
g) oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie) i sposób zapłaty,
h) dowód wpłaty wadium,
i) w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
9. Przystępujący do przetargu cudzoziemiec w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1380 z późn.zm.), zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej, wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
10. W Przetargu, jako Oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) członkowie Zarządu TAURON Dystrybucja S.A.,
b) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem Przetargu,
c) małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 10a) i 10b),
d) osoby, które pozostają ze Sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności Sprzedającego.
11. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.
13. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).
14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
15. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.
16. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy,ul. Partyzantów 21, 59 - 220 Legnica, podać nazwę i adres Oferenta oraz oznaczyć: „Nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie – PE. Nie otwierać przed 09.12.2016r. godz. 09:00”.
17. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
18. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
19. Oferty należy składać do dnia 08.12.2016r. do godz. 15:00 w kancelarii (pokój nr 3), mieszczącej się w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica.
20. Przy otwarciu ofert mogą być obecni wyłącznie członkowie Komisji Przetargowej.
21. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
22. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje wobec sprzedającego żadne roszczenie finansowe i prawne.
23. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja Przetargowa kontynuuje przetarg w formie aukcji. Komisja Przetargowa zawiadomi Oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie aukcji.
24. O wyniku przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu (zatwierdzenia protokołu). Nabywca otrzyma informację o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Umowa sprzedaży zostanie zawarta kancelarii notarialnej wskazanej przez prowadzącego przetarg.
25. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
26. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
27. Nabywca nieruchomości, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium.
28. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia, w dniu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
29. Korzyści i ciężary z przedmiotu umowy przechodzą na Nabywcę z dniem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
30. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
31. Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze od godz.: 8:00 do 14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja S.A., pod numerem telefonu: (76) 88 99 581 lub Zobacz kontakt667-696-903.
32. Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela w dni robocze od godz.: 8:00 do 14:00: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, Wydział Organizacji i Administracji, tel. Zobacz kontakt667-696-903.
33. W przypadku uzyskania w postępowaniu przetargowym ceny wyższej niż równowartość 500 000 EUR w złotych, sprzedaż nieruchomości następuje pod warunkiem uzyskania zgody właściwego organu korporacyjnego TAURON Dystrybucja S.A. na rozporządzanie przedmiotową nieruchomością.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Legnicy
ul. Partyzantów 21
59-220 Legnica

Infolinia: + Zobacz kontakt48 32 606 0 616
Zobacz kontaktinfo@tauron-dystrybucja.pl
TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: Zobacz kontakt0000073321,
NIP Zobacz kontakt6110202860, REGON: Zobacz kontakt230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): Zobacz kontakt511 925 759,22 zł
www.tauron-dystrybucja.plKontakt:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
tel: Zobacz kontakt667-696-903
Zobacz kontaktstanislaw.zablotny@tauron-dystrybucja.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt667-696-903
Adres email: Zobacz kontaktstanislaw.zablotny@tauron-dystrybucja.pl

Oceń ofertę


0


418 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

NY Residence, lokal usługowy
Sand Hotel ****
Nowa 5 dzielnica - lokale...

NY Residence, lokal usługowy

Kraków, Krowodrza, ul. Wrocławska 

Sand Hotel ****

Kołobrzeg, ul. Zdrojowa 

Nowa 5 dzielnica - lokale...

Kraków, Krowodrza, ul. Wrocławska 
Super oferta: / poprzednia następna

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

telefon pokaż kontakt

Telefon: 667-696-903

Adres e-mail: stanislaw.zablotny@tauron-dystrybucja.pl

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);