Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Lokal użytkowy, Rzeszów

Lokal użytkowy na sprzedaż Rzeszów (woj. Podkarpackie)

Lokalizacja:

Rzeszów, , ul.

Powierzchnia:

2889.86 m2

Cena:

20 000 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Podkarpackie, Rzeszów
typ obiektu:
lokal użytkowy na sprzedaż
cena:
20 000 000 zł
piętro:
4
powierzchnia:
2889.86 m2
numer ogłoszenia:
8266/3186/OOS
data dodania:
16-06-2021
data modyfikacji:
16-06-2021
jakość wypełnienia oferty:
52%

Szczegóły oferty

Syndyk masy upadłości „Hotele Prezydenckie” Sp. z o.o. w Rzeszowie w upadłości

likwidacyjnej 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 48 ogłasza przetarg na sprzedaż

przedsiębiorstwa upadłegoI. Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo „Hotele Prezydenckie” Sp. z o.o. w Rzeszowie w upadłości likwidacyjnej 35-309 Rzeszów ul. Podwisłocze 48, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Zobacz kontakt0000128806.

2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa własna),

2) nieruchomość położona w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 48, składająca się z prawa wieczystego użytkowania działek o numerach: 1072/113 o powierzchni 0,2612 ha, 1072/118 o powierzchni 0,2271 ha; wraz z prawem własności budynków i budowli w tym: budynku Centrum Hotelowo-Konferencyjne „Hotel Prezydencki” o powierzchni zabudowy 1 769,96 m2 i budynku Zespół Hotelowo-Usługowy o powierzchni zabudowy 1 120 m2; dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr RZ1Z/ Zobacz kontakt00079810/1, RZ1Z/ Zobacz kontakt00080117/3.

3) ruchomości, w tym:

a) urządzenia i wyposażenie,

b) zapasy rozumiane jako materiały i towary,

4) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz ruchomości,

5) koncesje, licencje, zezwolenia,

6) wartości niematerialne i prawne.

- składniki przedmiotu przetargu szczegółowo opisane w zweryfikowanym operacie szacunkowym obejmującym nieruchomości i ruchomości przedsiębiorstwa z dnia 27.04.2016 r.

3. W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą rzeczy i prawa nie opisane w punkcie I.2., a w szczególności:

1) środki pieniężne, w tym zwłaszcza w kasach i na rachunkach bankowych,

2) wierzytelności, w tym zwłaszcza należności i roszczenia,

3) nadpłacone podatki i opłaty,

4) księgi i dokumenty nie związane z przedsiębiorstwem w ruchu „Hotele Prezydenckie” Sp. z o.o. w Rzeszowie w upadłości likwidacyjnej.II. Cena wywoławcza:

1. Cena wywoławcza netto wynosi 20.000.000,00 złotych (dwadzieścia milionów złotych 00/100) z zastrzeżeniem punktu II.2.

2. Cena wywoławcza z punktu II.1. nie obejmuje:

1) ceny zapasów, o której mowa w punkcie I.2. ppkt 3) lit. b), która ustalona będzie na dzień sprzedaży, według wartości księgowej,

2) ceny nakładów inwestycyjnych, przez które rozumie się kwoty wydatkowane przez syndyka na zakup ruchomości, praw majątkowych, na ulepszenia, modernizację i zakupy inwestycyjne przedsiębiorstwa oraz zaliczki na poczet dostaw, dokonane po dniu 27.04.2016 r. do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa.

Kwota nakładów inwestycyjnych ustalona będzie na dzień sprzedaży według kwot ich poniesienia.

3. Ceny zapasów i nakładów inwestycyjnych określone w punkcie II.2. ppkt 1) i 2) będą doliczone do zaoferowanej przez oferenta ceny.III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z napisem: „PRZETARG „HOTELE PREZYDENCKIE” SP. Z O. O. W RZESZOWIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ”, sygn. akt V GUp 12/14 - NIE OTWIERAĆ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2021 r. do godz. 15.00 na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Wydziału V Gospodarczego, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej określonej w punkcie II.1., tj. kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) na rachunek bankowy „Hotele Prezydenckie” Sp. z o.o. w Rzeszowie w upadłości likwidacyjnej numer: Zobacz kontakt07 1930 1392 Zobacz kontakt2001 0002 3256 0002 w terminie do dnia 24 września 2021 r. – liczy się data uznania rachunku bankowego.IV. Przy rozstrzyganiu przetargu pod uwagę będą brane oferty, które będą zawierać:

1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel lub firmę oferenta, jego siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru.

2. Oferowaną cenę netto, nie niższą niż cena wywoławcza określona w punkcie II.1., która powinna być podana liczbowo i słownie.

3. Zobowiązanie oferenta do zapłaty, oprócz ceny zaoferowanej zgodnie z punktem IV.2. ceny za zapasy i nakłady inwestycyjne, o których mowa w punkcie II.2. ppkt 1) i 2).

4. Zobowiązanie oferenta do wykonania czynności prawnych i faktycznych wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa, a w szczególności:

1) przejęcia i wykonania zobowiązań syndyka wynikających z:

a) umów handlowych, w szczególności takich jak: o współpracy, sprzedaży, zamówień, rezerwacji, potwierdzonych cenników, potwierdzonych cen przyjętych przez syndyka do realizacji do dnia podpisania umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, zgodnie ze wszystkimi warunkami tych umów,

b) pozostałych umów, a w szczególności: o reklamę, o sponsoring, z dostawcami i sprzedawcami gazu, energii elektrycznej, wody i odbioru ścieków, usług komunalnych, usług telekomunikacyjnych, najmu, zakupu surowców, o roboty budowlane, inwestycyjnych, o dostawę urządzeń, innych mających na celu zakupy materiałów, surowców, towarów, maszyn, innych ruchomości oraz praw majątkowych.

5. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z:

a) przedmiotem przetargu, w tym z jego stanem prawnym i technicznym i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

b) warunkami przetargu.

6. Dowód uiszczenia wadium.

7. W przypadku osób prawnych – uchwałę odpowiednich organów zezwalającą na zakup przedsiębiorstwa, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z odpowiednią umową lub statutem.

8. W przypadku oferentów zagranicznych – zgodę lub promesę zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jeżeli jest ona wymagana.V. Pozostałe warunki:

1. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza określona w punkcie II.1. i która spełnia wszystkie warunki przetargu.

2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza.

3. Oferent zobowiązany będzie do zapłaty ceny sprzedaży składającej się z:

1) zaoferowanej ceny, o której mowa w punkcie IV.2.,

2) ceny za zapasy, o której mowa w punkcie II.2. ppkt 1),

3) ceny za nakłady inwestycyjne, o której mowa w punkcie II.2. ppkt 2),

- w takim terminie, aby rachunek bankowy syndyka uznany był ceną sprzedaży opisaną w ppkt 1)-3), najpóźniej w przeddzień podpisania umowy sprzedaży.

4. Oferent zobowiązany będzie do zapłaty podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, innych podatków, opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, według stawek i w wysokości obowiązujących w dniu podpisania umowy.

5. Oferent zobowiązany będzie do wykonania czynności prawnych i faktycznych, o których mowa w punkcie IV.4. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie dojdzie do wykonania którejkolwiek z czynności, o których mowa w punkcie IV.4. ppkt 1) lit. a) i b) oferent zobowiązany będzie do ich wykonania na zlecenie syndyka – zgodnie ze wszystkimi warunkami jakie były przyjęte przez syndyka, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,002 % wartości ceny sprzedaży przedsiębiorstwa za każdy dzień opóźnienia oraz zapłaty odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

6. Oferent staje się stroną (pracodawcą) w umowach o pracę pracowników, na podstawie art. 231 Kodeksu pracy.

7. Na nabywcę przedsiębiorstwa przechodzą wszelkie koncesje, zezwolenia, licencje i ulgi, które zostały udzielone spółce „Hotele Prezydenckie” Sp. z o.o. w Rzeszowie w upadłości likwidacyjnej, chyba że ustawa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej – stosownie do art. 317 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego.

8. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia oferty - bez odsetek. Wadium oferenta, który nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a nie zapłaci ceny w terminie, odmówi zawarcia umowy sprzedaży lub nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta - przepada na rzecz spółki „Hotele Prezydenckie” Sp. z o.o. w Rzeszowie w upadłości likwidacyjnej.

9. W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej ceny, syndyk zastrzega sobie prawo do kontynuowania wyboru nabywcy w formie aukcji ustnej pomiędzy oferentami na następujących warunkach:

1) osoby przybyłe na przetarg w imieniu oferenta powinny posiadać stosowne pisemne pełnomocnictwo do udziału w aukcji ustnej,

2) aukcję rozpoczyna syndyk (lub osoba przez niego upoważniona) od podania ceny wywoławczej równej najwyższej cenie zaoferowanej w ofercie pisemnej; uczestnicy przetargu oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż kwota postąpienia wynosząca 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych),

3) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny oferent złożył ofertę korzystniejszą,

4) wybrana zostanie oferta tego oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, którą po dwukrotnym powtórzeniu przez syndyka nikt z oferentów nie podwyższył – trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem,

5) w przypadku gdy żaden z oferentów nie stawił się na przetarg lub osoba/osoby uczestniczące w przetargu w imieniu oferenta nie ma/mają stosownego pełnomocnictwa do udziału w aukcji ustnej, syndyk dokona swobodnego wyboru oferty.

10. Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

11. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu do czasu otwarcia ofert bez podania przyczyn.

12. Wyboru oferty dokona syndyk; wybór ten stanie się prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez sędziego komisarza.

13. Odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie nie powoduje naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.

14. Osoba przeprowadzająca badanie dokumentacji przedsiębiorstwa zobowiązana jest do podpisania „Zobowiązania do zachowania poufności” i korzystania z przedkładanych dokumentów zgodnie z przeznaczeniem oraz do ich chronienia przed przypadkowym zniszczeniem.

15. Kopie prezentowanych dokumentów mogą być udostępnione, jeżeli dotyczy to dokumentów lub danych znanych publicznie lub nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa.

16. Syndyk ma prawo do nieudzielenia informacji jeżeli stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.

17. Wszelkie informacje udostępniane osobom przeprowadzającym badanie - będą ujawniane wyłącznie w celu podjęcia decyzji związanej z ewentualnym złożeniem oferty zakupu.

18. Językiem przetargu jest język polski.

19. W sprawach nieuregulowanych warunkami przetargu stosuje się przepisy polskiego Prawa upadłościowego i naprawczego oraz polskiego kodeksu cywilnego.

20. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Syndyk Marek Leszczak tel. Zobacz kontakt604 997 493.VI. Otwarcie, rozpoznanie, wybór i zatwierdzenie ofert nastąpi w dniu 28 września 2021 r. o godz. 14.00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy ul. Kustronia 4, sala nr 29.Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operaty szacunkowe) są do wglądu w Biurze Syndyka oraz w aktach sprawy V GUp 12/14 w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. J. Kustronia 4 (pokój 1.62).

Kontakt:
Syndyk Marek Leszczak
tel: Zobacz kontakt604 997 493
Zobacz kontaktmarek_leszczak@wp.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt604 997 493
Adres email: Zobacz kontaktmarek_leszczak@wp.pl

Oceń ofertę


0


62 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

 

 

Super Oferta

Super oferta: / poprzednia następna

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

 

 

Deweloperzy

);