Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Lokal użytkowy, Kazimierz Dolny

Lokal użytkowy na sprzedaż Kazimierz Dolny (woj. Lubelskie)

Lokalizacja:

Kazimierz Dolny, , ul.

Powierzchnia:

1520.00 m2

Cena:

1 746 451 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Lubelskie, Kazimierz Dolny
typ obiektu:
lokal użytkowy na sprzedaż
cena:
1 746 451 zł
powierzchnia:
1520.00 m2
numer ogłoszenia:
lc-00000660
data dodania:
18-03-2020
data modyfikacji:
23-05-2020
jakość wypełnienia oferty:
52%

Szczegóły oferty


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
i
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa,
Region Karpacki
ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów

OGŁASZA
III PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA
SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W KAZIMIERZU DOLNYM PRZY
UL. CZERNIAWY 21 STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT WSPÓŁWŁASNOŚCI PO ½ UDZIAŁU DLA Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NIERUCHOMOŚCI
I. Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Kazimierzu Dolnym, przy ul. Czerniawy 21. W skład nieruchomości wchodzi:
1. prawo własności gruntu oznaczonego, jako działka nr 1413 o powierzchni 0,1524 ha;
2. prawo własności, posadowionego na ww. gruncie budynku konferencyjno – wypoczynkowego o pow. użytkowej 335,68 m2 i pow. komunikacji 70,23 m2 oraz budynku garażowego z zadaszonym tarasem użytkowym o pow. użytkowej. 172,8 m2 (ewidencja gruntów wykazuje budynek garażu z zadaszonym tarasem jako odrębne budynki);
3. wyposażenie nieruchomości.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/ Zobacz kontakt00034789/6 przez Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
II. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z wyposażeniem budynków i budowli wynosi 1.746 451,20 zł netto (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 20/100), w tym:
1. Cena wywoławcza ½ udziału w nieruchomości dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. wynosi:
•  855.206,10 zł netto (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześć złotych 10/100), w kwocie tej zawarta jest wartość wyposażenia w wysokości: 15 300,00 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy trzysta złotych 00/100);
2. Cena wywoławcza ½ udziału w nieruchomości dla PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o. wynosi:
• 891.245,10 zł netto (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 10/100), w kwocie tej zawarta jest wartość wyposażenia w wysokości: 56 295,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).
Transakcja sprzedaży nieruchomości (bez wyposażenia) podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10 ustawy o VAT oraz z art.43 ust.1 pkt.10a w związku z art.43 ust 7a ustawy o VAT. Strony transakcji sprzedaży nieruchomości (bez wyposażenia) mogą zrezygnować ze zwolnienia z podatku VAT i wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami określonymi w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług.
III. Transakcja sprzedaży wyposażenia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w kwocie 15 300,00 zł netto podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 23%, kwota podatku VAT 3.519,00 zł, kwota sprzedaży brutto 18 819,00 zł oraz wyposażenia PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w kwocie 56 295,00 zł netto podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 23%, kwota podatku VAT 12.947,85 zł, kwota sprzedaży brutto 69 242,85 zł.
IV. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie dwóch wadiów przed upływem terminu składania ofert:
• wadium dla udziałów Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. w wysokości 42 800,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych 00/100), należy wpłacić na konto Banku Pekao SA: Zobacz kontakt84 1240 629 Zobacz kontakt2 1111 0010 5500 2515,
• wadium dla udziałów PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o. w wysokości 44 600,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych 00/100), należy wpłacić na konto Banku Bank Handlowy 29  Zobacz kontakt10301508 0 Zobacz kontakt000 0005 0282 9408,
w tytule przelewu wskazać należy przedmiot przetargu (przykładowy opis: wadium-nieruchomość Kazimierz Dolny, ul. Czerniawy 21) w terminie do dnia 21 kwietnia 2020 r.
V. Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfikacją warunków sprzedaży (SWS) należy złożyć do dnia 23.04.2020 r. do godz. 10:00 (dzień zamknięcia przetargu) w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na zakup prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Kazimierzu Dolnym ul. Czerniawy 21 - nie otwierać do dnia 23.04.2019 r. do godz. 11:00” w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, Lublin. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału ZG w Lublinie. Niezłożenie oferty w wymaganej formie, w zamkniętej kopercie bez możliwości uprzedniego zapoznania się z jej treścią będzie skutkowało unieważnieniem oferty.
VI. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.04.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, Lublin, budynek biurowy sala nr 218. Zbywający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz odwołania przetargu, jak również unieważnienia przetargu lub jego wyniku bez podania przyczyny.
Otwarcie ofert jest jawne.
VII. Oferenci o wyniku przetargu zostaną powiadomieni na piśmie – powiadomienie o wyniku przetargu zostanie wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium. Wydanie nieruchomości Nabywcy nastąpi po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu Zbywającym ceny nabycia za udziały oraz wyposażenie nieruchomości.
VIII. Niniejsze ogłoszenie oraz Specyfikacja Warunków Sprzedaży (SWS) opublikowana jest na stronie internetowej:
• Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o.: www.psgaz.pl w zakładce Nieruchomości i majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie;
• portalu korporacyjnym PGNiG http://nieruchomosci.pgnig.pl/; http://pgnig.pl/przetargi-pgnig
IX. Informacji na temat przedmiotu przetargu, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu udzielać będzie, PSG: Pani Katarzyna Kobyłka 81 445 21 53; Pan Marek Stanicki 81 44 5 22 68; Pan Paweł Krokowski Zobacz kontakt81 445 22 87 oraz PGNiG OD: Pani Kinga Kajmowicz Zobacz kontakt22 106 96 37; Pan Jarosław Olszewski 22 106 95 05 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 (z wyjątkiem dnia przetargu).
X. Wizji nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu z Panem Andrzejem Jewulskim, nr tel.: 665 612 629 (PSG) oraz z Panem Jarosławem Olszewskim nr tel.: Zobacz kontakt22 106 95 05 (PGNiG OD).

Oceń ofertę


0


17 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

Lokal użytkowy

Lokal użytkowy

Węgrzce, ul. Warszawska 
Super oferta: / poprzednia następna

 

 

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);