Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Lokal użytkowy, Grybów

Lokal użytkowy na sprzedaż Grybów (woj. Małopolskie)

Lokalizacja:

Grybów, , ul.

Powierzchnia:

1362.00 m2

Cena:

2 300 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Małopolskie, Grybów
typ obiektu:
lokal użytkowy na sprzedaż
cena:
2 300 000 zł
piętro:
2
powierzchnia:
1362.00 m2
numer ogłoszenia:
7516/3186/OOS
data dodania:
12-05-2020
data modyfikacji:
10-07-2020
jakość wypełnienia oferty:
52%

Szczegóły oferty

Zarząd Powiatu NowosądeckiegoKomunikat Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

o odwołaniu przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewid. 1

miasta Grybów, oznaczonej jako działki ewid. 516 i 690/2Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65, z późn.zm.) - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego odwołuje wyznaczony na dzień 17 lipca 2020r. na godz. 10.00 przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewid. 1 miasta Grybów, oznaczonej jako działki ewid. nr 516 o pow. 0,2063ha i nr 690/2 o pow. 0,0100ha, obj. księgą wieczystą nr NS1G/ Zobacz kontakt00045023/6, stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego.Przetarg zostaje odwołany z uwagi na ważny powód - wniosek Miasta Grybowa o nabycie przedmiotowej nieruchomości w trybie bezprzetargowym.Informacja o odwołaniu przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grybowie na stronie internetowej Starostwa www.bip.nowosadecki.pl oraz w prasie internetowej MonitorUrzedowy.pl.


Nowy Sącz, dnia 9 lipca 2020r.


Przewodniczący Zarządu

Marek KwiatkowskiZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

o g ł a s z a

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność

Powiatu Nowosądeckiego położonej w obrębie ewid. 1 miasta Grybów.


Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w obrębie ewid. 1 miasta Grybów oznaczona jako działki ewidencyjne: nr 516 o pow. 0,2063 ha i nr 690/2 o pow. 0,0100 ha, objęta księgą wieczystą Nr NS1G/ Zobacz kontakt00045023/6 – stanowiąca własność Powiatu Nowosądeckiego.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w centrum miasta Grybowa przy Rynku Nr 4, z dostępem do drogi publicznej. Działka ewid. nr 516 zabudowana jest budynkiem byłej szkoły, wolnostojącym, murowanym, o 3 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej o powierzchni użytkowej 1.362 m2, boiskiem sportowym, murem oporowym i infrastrukturą towarzyszącą. Działka ewid. nr 690/2 stanowi część boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej. Na nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacji sanitarnej.

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa zatwierdzonym uchwałą Nr XXXI/134/2005 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28.01.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 8.04.2005 r., Nr 188, poz. 1241), zmienionym uchwałą Nr XXIX/175/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26.04.2013 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 8.05.2013 r., poz. 3387) - działki nr 516 i 690/2 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem UPK/kz - teren usług publicznych o charakterze użyteczności publicznej, w tym usług publicznych związanych z usługami oświaty oraz usług komercyjnych i rzemiosła z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, położone w całości w terenach historycznego układu urbanistycznego miasta Grybowa w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego. Przedmiotowa nieruchomość nie jest wpisana do Rejestru Zabytków, natomiast jest objęta Wojewódzką Ewidencją Zabytków.

Działki ewid. 516 i 690/2 znajdują się w objętym i wyznaczonym obszarze zdegradowym i obszarze rewitalizacji Miasta Grybów, ustanowionym uchwałą Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 4 sierpnia 2016r. Nr XXV/116/2016 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 8.08.2016r. poz. 5117 ze zm.)Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Część działki ewid. nr 516 o pow. 6 m2 zajęta jest przez szafę telekomunikacyjną ONU operatora komunikacyjnego w bezumownym korzystaniu Orange Polska S.A.

Na dachu budynku szkoły zlokalizowane jest urządzenie telekomunikacyjne w bezumownym korzystaniu prywatnego przedsiębiorcy.

Nabywca nieruchomości może zawrzeć nowe umowy dotyczące korzystania z nieruchomości na nowych warunkach.

W stosunku do działki ewid. nr 516 właściciele sąsiedniej działki ewid. nr 524 zwrócili się do Powiatu Nowosądeckiego o ustanowienie służebności gruntowej dojazdu do istniejącego garażu od strony zaplecza szkoły, w drodze umowy cywilno – prawnej. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego odmówił ustanowienia przedmiotowej służebności.Cena wywoławcza nieruchomości:

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwałą nr 290/2019 z dnia 21 sierpnia 2019r. wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości i ustalił cenę wywoławczą w wysokości 2.300.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020, poz. 106, z późn.zm.)Zasady zapłaty i wydania nieruchomości:

Umowa sprzedaży zostanie zawarta po zakończeniu postępowania przetargowego i zapłacie całości ceny.Wadium:

Wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 13 lipca 2020r. na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Nr Zobacz kontakt64 1050 016 Zobacz kontakt1 6745 7777 7777 7777. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto. Dowód wpłaty wadium winien określać numer i położenie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 13 lipca 2020r. do godz. 12:00 w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 113 /parter/ w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż działki nr 516 i nr 690/2 w Grybowie przy Rynku Nr 4”.Termin i miejsce przetargu: Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów dnia 17 lipca 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 207 /I piętro/.Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę;
datę sporządzenia oferty;

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- kopię dowodu wniesienia wadium.

Wzór oferty umieszczony jest na stronie Starostwa www.bip.nowosadecki.plDodatkowe opłaty:

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Dodatkowe informacje:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium i złożenie oferty w wyznaczonym terminie. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i nieruchomości udziela Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami, tel. (18) 41-41-856 lub (18) 41 41 857 w godz. od 8:00 do 15:00. Istnieje możliwość oględzin obiektu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Przewodniczący Zarządu

Marek Kwiatkowski


Nowy Sącz, dnia 8 maja 2020r.
Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
tel: (18) 41 41 866
Zobacz kontaktko@starostwo.nowy-sacz.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: (18) 41 41 866
Adres email: Zobacz kontaktko@starostwo.nowy-sacz.pl

Oceń ofertę


0


601 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

Inwestycja Citi Yes
Lokal użytkowy

Inwestycja Citi Yes

Kraków, Czyżyny, ul. Nowohucka 

Lokal użytkowy

Węgrzce, ul. Warszawska 
Super oferta: / poprzednia następna

 

 

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);