Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Garaże, Bielawa

Garaże na wynajem Bielawa (woj. Dolnośląskie)

Lokalizacja:

Bielawa, , ul.

Powierzchnia:

23.40 m2

Cena:

200 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Dolnośląskie, Bielawa
typ obiektu:
garaż na wynajem
cena:
200 zł
powierzchnia:
23.40 m2
numer ogłoszenia:
lc-00001609
data dodania:
20-03-2021
data modyfikacji:
04-04-2021
jakość wypełnienia oferty:
86%

Szczegóły oferty


Załącznik do zarządzenia Nr 61/21
Burmistrza Miasta Bielawa
z dnia 17 marca 2021 r.
BURMISTRZ MIASTA BIELAWA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielawa
1. Garaż o powierzchni 23,40 m2, położony jest w rejonie ulicy Ludwika Waryńskiego 19 w Bielawie, nie posiada kanału ani instalacji elektrycznej.
Według danych ewidencji gruntów i budynków nieruchomość znajduje się na działce o numerze 694, obręb Nowa Bielawa, o powierzchni 690m2, ujawniona w księdze wieczystej SW1D/ Zobacz kontakt00030763/7, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.  Przetarg na oddanie garażu w najem na czas nieoznaczony, odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim, sala nr 15 na II piętrze, Bielawa, pl. Wolności 1.
3. Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego za najem lokalu wynosi 200,00zł netto (słownie złotych: dwieście 00/100).
4. Wadium w wysokości 100% wywoławczej stawki czynszu miesięcznego, należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Santander Bank Polska S.A.1 o/Bielawa Zobacz kontakt06 1090 2284 Zobacz kontakt0000 0001 1325 8019, nie później niż do dnia 16 kwietnia 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.
5. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% wywoławczej stawki czynszu, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium oraz w przypadku:
- osób fizycznych - dowodu tożsamości,
- osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru - aktualnego (do 3 miesięcy od daty wydania) wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
7. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnicy mogą składać bezpośrednio do Burmistrza Miasta Bielawa.
8. Ustalona w wyniku przetargu kwota czynszu, obciążona będzie podatkiem VAT w wysokości 23%.
9. W trakcie trwania umowy najmu lokalu, wysokość czynszu podlega waloryzacji corocznie i narastająco o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.
Zwaloryzowana wysokość czynszu będzie obowiązywała od miesiąca następującego po ogłoszeniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
10. Czynsz za najem lokalu płatny jest do 10 dnia każdego miesiąca.
11. Osoba, która wygrała przetarg zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie podpisania umowy najmu, które powinno nastąpić nie wcześniej niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
12. W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania umowy najmu, w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
13. Wadium wpłacane przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet należnego czynszu.
14. Wadia wpłacane przez pozostałych uczestników przetargu, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
15. Przetarg odbywa się zgodnie z Regulaminem ogłaszania i przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych, nieruchomości zabudowanych oraz budynków przeznaczonych na inne cele niż mieszkalne, lokali niemieszkalnych i innych obiektów stanowiących własność Gminy Bielawa oraz rokowań po drugim przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 252/12 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 28 września 2012 roku w sprawie regulaminu ogłaszania i przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości i lokali niemieszkalnych wchodzących w skład mienia Gminy Bielawa.
16. Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 24 marca 2021 roku, w godzinach od 9:00 do 9:30.
17. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w przetargu, zobowiązane są do zapoznania się z projektem umowy najmu, który udostępniony jest w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. z/s Bielawa, ul. 3 Maja 48 (pokój nr 3).
18. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Bielawie (pokój nr 3) tel. Zobacz kontakt74 833-42-53, Zobacz kontakt74 833-42-54, w. 18 oraz w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie (pokój nr 19) tel. Zobacz kontakt74 83-28-726.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 18 marca 2021 r.
Sporządziła: Agnieszka Mitura

Oceń ofertę


0


24 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

 

 

Super Oferta

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Płaza (woj. Małopolskie) 
Super oferta: / poprzednia następna

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna najmu

wybierz plik do pobrania
doc pdf

 

 

Deweloperzy

);