Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Działki, Kraśnik

Działki na sprzedaż Kraśnik (woj. Lubelskie)

Lokalizacja:

Kraśnik, , ul.

Powierzchnia:

72946 m2

Cena:

2 278 389 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Lubelskie, Kraśnik
typ obiektu:
działka na sprzedaż
cena:
2 278 389 zł
powierzchnia:
72946 m2
numer ogłoszenia:
15339/3186/OGS
data dodania:
17-05-2017
data modyfikacji:
14-06-2017
jakość wypełnienia oferty:
86%

Szczegóły oferty

Zarząd
Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt
spółki z o.o. w Bydgoszczy

ogłasza aukcję (przetarg ustny) na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, zwanej dalej „nieruchomościąâ€, stanowiącej własność Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółki z o.o. w Bydgoszczy, zwanej dalej „Spółkąâ€, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 231/8 o powierzchni 7,2946 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 19 – Ośrodek Wyżnica, gmina Kraśnik, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1K/ Zobacz kontakt00040705/4.
Nieruchomość jest zabudowana sześcioma budynkami niemieszkalnymi. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie: sieć elektroenergetyczna, gazowa, wodociąg, kanalizacja sanitarna lokalna.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik. Przedmiotowa nieruchomość położona jest częściowo w terenach urządzenia produkcji i obsługi rolnictwa o symbolu RPU, częściowo w terenach usług turystycznych o symbolu UT.

Cena wywoławcza – 2.278.389 zł
Wadium – 227.000 zł
Postąpienie – 22.000 zł

Aukcja odbędzie się w dniu 01.06.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy (świetlica) 85-868 Bydgoszcz, ul. Zamczysko 9a.

Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać osobiście lub telefonicznie u Pana Mariusza Wykrzykowskiego pod nr tel. Zobacz kontakt602 254 549.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie z Panem Mariuszem Wykrzykowskim, tel. Zobacz kontakt602 254 549.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Spółki nr Zobacz kontakt98 1240 647 Zobacz kontakt8 1111 0000 4948 9798 z dopiskiem „wadium – przetarg 01.06.2017 działka nr 231/8”, najpóźniej do dnia 31.05.2017r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy podany w niniejszym ogłoszeniu. Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który aukcję wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Spółka zatrzymuje wadium, jeżeli: wpłacający wadium zrezygnuje z uczestniczenia w aukcji, żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, albo uczestnik aukcji, którego oferta została wybrana uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, albo zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika aukcji. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bez oprocentowania w terminie do 3 dni po odwołaniu albo zamknięciu aukcji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest, poza zapłaceniem w terminie wadium, przed rozpoczęciem licytacji przedłożenie: 1) oświadczenia, że oferent akceptuje warunki przetargu, zapoznał się z sytuacją prawną i stanem faktycznym przedmiotu przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń, 2) dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotu gospodarczego aktualnego odpisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie później niż na 3 miesiące przed datą aukcji), 3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, 4) oświadczenia, czy uczestnik aukcji występuje w imieniu współmałżonka (dotyczy osób fizycznych pozostających w ustawowej współwłasności małżeńskiej).

Aukcję przeprowadza się w formie licytacji. Po wywołaniu ceny, zgłoszeniu ceny wywoławczej przez uczestnika przetargu, uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny (włączając w to cenę wywoławczą), dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy aukcji, z tym że postąpienie nie może wynosić wartości mniejszej niż ustalona dla aukcji, może ona stanowić jedynie krotność ceny ustalonej dla aukcji. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie dokonuje przybicia ogłaszając imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała i której oferta została przyjęta przez Spółkę. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od terminu aukcji.

Podana kwota stanowi wartość netto. Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Cena nabycia nieruchomości powinna zostać zapłacona przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości przed zawarciem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności nieruchomości podany zostanie oferentowi, który wygrał aukcję w ciągu 14 dni od zakończenia aukcji. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.

Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania aukcji i zmiany warunków aukcji, przed upływem terminu aukcji.Kontakt:
Mariusz Wykrzykowski
tel: Zobacz kontakt602 254 549

Zobacz kontaktmarzena.bykowska@shiuz.com


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt602 254 549

Adres email: Zobacz kontaktmarzena.bykowska@shiuz.com

Oceń ofertę


0


126 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

START CITY
Nowa 5 dzielnica - lokale...
Sand Hotel ****
NY Residence, lokal usługowy

START CITY

Kraków, Bieżanów-Prokocim, ul.... 

Nowa 5 dzielnica - lokale...

Kraków, Krowodrza, ul. Wrocławska 

Sand Hotel ****

Kołobrzeg, ul. Zdrojowa 

NY Residence, lokal usługowy

Kraków, Krowodrza, ul. Wrocławska 
Super oferta: / poprzednia następna

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

telefon pokaż kontakt

Telefon: 602 254 549

Adres e-mail: marzena.bykowska@shiuz.com

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);