Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Działki, Wrocław

Działki na sprzedaż Wrocław (woj. Dolnośląskie)

Lokalizacja:

Wrocław, , ul.

Powierzchnia:

30574 m2

Cena:

5 700 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Dolnośląskie, Wrocław
typ obiektu:
działka na sprzedaż
cena:
5 700 000 zł
powierzchnia:
30574 m2
numer ogłoszenia:
68/6453/OGS
data dodania:
01-06-2021
data modyfikacji:
03-07-2021
jakość wypełnienia oferty:
86%

Szczegóły oferty

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ<br><br>Do sprzedania grunt budowlany o powierzchni 30 575 m2 w podwrocławskiej miejscowości Racławice Wielkie w gminie Kobierzyce. <br><br>Oferowana Nieruchomość położona jest w odległości ok 20 od ścisłego Centrum Wrocławia. <br><br>Dzięki bliskości Autostradowej Obwodnicy Wrocławia(ok 2 km do wjazdu na AOWU) prezentowana nieruchomość jest doskonałym wyborem inwestycyjnym , ponieważ wspomniana lokalizacja pozwala na dojazd do w praktyce większości części Wrocławia w czasie krótszym niż 30 minut.&nbsp;<br><br>Dodatkowe atutu komunikacyjne przedmiotowej nieruchomości&nbsp; to położenie w odległości ok 400 metrów od przystanku komunikacji gminnej (linie 853 i 882) pozwalającej na dojazd na wrocławskie Krzyki w czasie ok 30 minut.&nbsp;<br><br>Oferowana nieruchomość kształtem zbliżona jest do prostokąta o przybliżonych wymiarach 225 m szerokości i 145 m długości. Grunt położony przy drodze asfaltowej zorientowany w kierunku północnym od drogi.&nbsp;<br><br>Nieruchomość objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego który na jej obszarze umożliwia zabudowę wielorodzinną oraz jednorodzinną.&nbsp;<br><br>Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1M ustala się następujące<br>przeznaczenie:<br>1)zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub jednorodzinna;<br><br>2)usługi z zakresu: handlu detalicznego - obiekty handlowe o łącznej powierzchni sprzedaży do<br>400m2 w liniach rozgraniczających terenu, gastronomii, finansów, obsługi firm i klienta, zdrowia<br>i opieki społecznej, niepublicznych usług oświaty, wypoczynku oraz sportu i rekreacji;<br><br>3)sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.<br><br>2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązują następujące ustalenia:<br><br>1)w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym,<br>dopuszcza się lokalizowanie usług w lokalach użytkowych budynku mieszkalnego,<br>w pomieszczeniach dobudowanych oraz w budynkach wolnostojących;<br><br>2)w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej w układzie szeregowym, dopuszcza się<br>lokalizowanie usług w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego;<br><br>3)obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem,<br>wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego<br>poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy<br>wprowadza on na swoją działkę działalność usługową.<br><br>3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania<br>zabudowy:<br><br>1)nieprzekraczalne linie zabudowy, dla zabudowy kubaturowej, jak na rysunku planu w odległości:<br>a) 10 m od linii rozgraniczającej z drogą 1KDL (droga powiatowa Nr 1959D – ul. Żernicka),<br>b) 8 m od linii rozgraniczającej z drogą 2KDL,<br>c) 6 m od linii rozgraniczającej teren od wschodu,<br>d) 20 m od linii rozgraniczającej teren od południowego-wschodu z terenami oznaczonymi symbolami<br>1R i 2R (orientacyjny przebieg drogi S5),<br>e) zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz warunkami technicznymi od linii rozgraniczającej drogi<br>wewnętrzne;<br><br>2)liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych nie może przekraczać<br>czterech;<br><br>3)liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie może przekraczać<br>trzech, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;<br><br>4)liczba kondygnacji nadziemnych budynków usługowych nie może przekraczać dwóch;<br><br>5)dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych;<br>Id: QSYMO-RNYNQ-BNVEI-ULAIJ-TYLER. Podpisany Strona 8<br><br>6)nie określa się wymagań w zakresie form dachów i pokryć dachowych;<br><br>7)wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych mierzona od poziomu terenu do najwyższego<br>punktu dachu, nie może przekraczać 12 m;<br><br>8)wysokość budynków gospodarczych i garaży wolnostojących, mierzona od poziomu terenu do<br>najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;<br><br>9)ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych,<br>z wyłączeniem słupków, podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm oraz obudowy śmietników,<br>urządzeń technicznych (szafy przyłączeniowe), odcinków ogrodzeń przy skrzyżowaniach.<br><br>4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące<br>zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:<br><br>1)powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 60%;<br><br>2)co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej należy urządzić jako powierzchnię terenu<br>biologicznie czynnego;<br><br>3)ustala się wskaźnik co najmniej 180m2 powierzchni działki na 1 lokal mieszkalny w budynkach<br>wielorodzinnych i jednorodzinnych;<br><br>4)w przypadku wprowadzenia usług do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ich powierzchnia<br>całkowita nie może przekroczyć 300 m2 oraz 50% powierzchni całkowitej wielorodzinnego budynku<br>mieszkalnego;<br><br>5)w przypadku wprowadzenia usług do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, powierzchnia<br>całkowita usług nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej budynków, jak również 50<br>m2 powierzchni całkowitej, w przypadku lokalizacji niepublicznych usług oświatowych - 100<br>m2 powierzchni całkowitej.<br><br>5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału<br>nieruchomości:<br><br>1)powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż:<br>a) 1500 m2 dla budynków wielorodzinnych,<br>b) 1000 m2 dla budynku jednorodzinnego typu wolnostojącego,<br>c) 500 m2 dla budynku jednorodzinnego typu bliźniaczego,<br>d) 250 m2 dla budynku jednorodzinnego typu szeregowego;<br><br>2)dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%,<br>w następujących sytuacjach, przy czym liczba takich działek nie może być większa niż 10% ogólnej<br>liczby działek:<br><br>a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu, dopuszcza się wydzielenie 10%<br>liczby działek, o których mowa w pkt. 1,<br>b) w przypadku wydzielania z działki o funkcji mieszkaniowej terenu pod infrastrukturę techniczną,<br>np. trafostację, przepompownię ścieków itp.;<br>3)obowiązują następujące szerokości frontów działek:<br>a) co najmniej 18 m dla budynków wielorodzinnych,<br>b) co najmniej 12 m dla budynku jednorodzinnego typu wolnostojącego,<br>c) co najmniej 8 m dla budynku jednorodzinnego typu bliźniaczego,<br>d) co najmniej 6 m dla budynku jednorodzinnego typu szeregowego;<br>Id: QSYMO-RNYNQ-BNVEI-ULAIJ-TYLER. Podpisany Strona 9<br><br>4)ustalenia o których mowa w pkt 1 i 3 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę<br>techniczną.<br><br>6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania<br>pojazdów:<br><br>1)nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny;<br><br>2)nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6m2 do<br>20m2<br><br>3)następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20m2 do<br>50m2<br><br>4)każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług;<br><br>5)w obiektach handlowo-usługowych o powierzchni przekraczającej 100m2<br>powierzchnia parkingów powinna być dwukrotnie większa od powierzchni sprzedaży;<br><br>6)ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących zespołów garaży;<br><br>7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu<br>komunikacyjnego: realizacja nowych zjazdów z ulicy 2KDL - w tym obowiązujący zjazd zgodnie&nbsp;z rysunkiem planu - na warunkach i za zezwoleniem zarządcy drogi. rysunkiem planu - na warunkach i <br>za zezwoleniem zarządcy drogi.<br><br>MEDIA DOSTĘPNE W DRODZE(ULICA ZERNICKA)&nbsp;<br><br>- WODA 90<br>- GAZ 225&nbsp;<br>- KANALIZACJA SANITARNA 200&nbsp;<br>- PRĄD&nbsp;<br><br>W RAZIE JAKICHIKOLWIEK PYTAŃ PROSZĘ O TELEON LUB MAIL&nbsp;<br><br>ZAPRASZAM DO KONTAKTU&nbsp;<br><br>Piotr Rosiek<br class="" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">tel.: + Zobacz kontakt48 607 500 477<br class="" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">e-mail: Zobacz kontaktpiotr.rosiek@bielanieruchomosci.pl<br class="" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><br class="" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">Biela Nieruchomości<br class="" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">www.bielanieruchomosci.pl<br class="" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">ul.Ruska 2<br class="" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">50-079 Wrocław<br>Zdjęcia chronione prawami autorskimi Š.
Nr licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo: 23321
Pomagamy w uzyskaniu kredytów hipotecznych na najlepszych warunkach.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.
Oferent nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: + Zobacz kontakt48 607 500 477
Adres email: Zobacz kontaktpiotr.rosiek@bielanieruchomosci.pl
Numer licencji pośrednika:

Oceń ofertę


0


44 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

 

 

Super Oferta

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Płaza (woj. Małopolskie) 
Super oferta: / poprzednia następna

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

 

 

Deweloperzy

);