Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Działki, Jeziory Wysokie

Działki na wynajem Jeziory Wysokie (woj. Lubuskie)

Lokalizacja:

Jeziory Wysokie, , ul.

Powierzchnia:

150 m2

Cena:

150 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Lubuskie, Jeziory Wysokie
typ obiektu:
działka na wynajem
cena:
150 zł
powierzchnia:
150 m2
numer ogłoszenia:
1649/3186/OGW
data dodania:
15-08-2019
data modyfikacji:
15-08-2019
jakość wypełnienia oferty:
86%

Szczegóły oferty

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 2204 ze zm.)

Zarząd Powiatu Żarskiego

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.1. Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta północna)

2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 1178/4, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/ Zobacz kontakt00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.

3. Opis nieruchomości:

Grunt nieutwardzony o powierzchni 150,0 m2 (wg mapy sytuacyjnej - załącznik nr 1). Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.

4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 1178/4 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem U – tereny usług. Grunt przeznaczony jest na działalność gospodarczą plac składowy.

5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Cena wywoławcza: 1,00 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy.

7. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża dzierżawcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego.

8. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2020 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o ile wskaźnik ten ulega wzrostowi. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.

9. Wadium 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych).

10. Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 roku (środa) w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 11:00

11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie aby najpóźniej w dniu 26 sierpnia 2019 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Powiatu Żarskiego, Aleja Jana Pawła II nr 5, 68-200 Żary, PKO BP S.A. Oddział Żary nr Zobacz kontakt21 1020 546 Zobacz kontakt0 0000 5102 0006 0517.
 Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Powiatu Żarskiego. Na dowodzie wpłaty należy wpisać opis nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłaty wadium, tj. właściciela rachunku bankowego bądź pełnomocnika do tego rachunku, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium.

12. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do okazania/przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) w przypadku osoby fizycznej: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport);

b) w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport) oraz pełnomocnictwo notarialne lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy;

c) w przypadku osoby fizycznej przystępującej do przetargu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport) oraz aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej – aktualną umowę spółki (tekst jednolity lub umowę ze wszystkimi aneksami), a gdy działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wszystkich wspólników na najem nieruchomości, chyba, że umowa spółki uprawnia wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do najmowania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników;

d) w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej przystępującej do przetargu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą: dokument stwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy oraz aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pełnomocników osób fizycznych, które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej – aktualną umowę spółki (tekst jednolity lub umowę ze wszystkimi aneksami), a gdy działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wszystkich wspólników na najem nieruchomości, chyba, że umowa spółki uprawnia wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do najmowania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników;

e) dodatkowo w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pozostającej w związku małżeńskim oświadczenie współmałżonka, gdy:

- pozostaje we wspólnocie majątkowej (ustawowej lub umownej), iż wyraża on zgodę na wspólne najmowanie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu na warunkach zaoferowanych przez współmałżonka uczestniczącego w przetargu,

- posiada rozdzielność majątkową, iż na dzień przetargu pozostaje związana umową o rozdzielności majątkowej;

f) w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KSR: dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualny odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

g) w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KSR: dokument stwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy oraz aktualny odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

h) w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument stwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu; w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

i) dowodu wniesienia wadium;

pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu;

13. Uczestnicy przetargu są zobowiązani przed przystąpieniem do przetargu do zapoznania się z:

a) klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego przetargu,

b) stanem prawnym, technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu, tym samym nie wnoszą i nie będą wnosić z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych roszczeń w stosunku do Powiatu Żarskiego,

c) warunkami przetargu, które przyjmują bez zastrzeżeń.

14. Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium podlega:


a) zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Najemcy wobec Wynajmującego - w przypadku wygrania przetargu,


b) przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie,

c) przepadkowi w razie uchylenia się lub odstąpienia uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,

d) zwrotowi – w przypadku odwołania bądź unieważnienia lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym – na rachunek bankowy wpłacających wadium, nie dłużej niż w ciągu 5 dni od daty unieważnienia lub odwołania lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym,

e) zwrotowi – uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu na ich rachunek bankowy, nie dłużej niż w ciągu 5 dni od daty zakończenia przetargu.

15. Podpisanie umowy z dzierżawcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy najmu oraz utraty wpłaconego wadium.

16. Wyłoniony w wyniku przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

17. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, pokój nr 14 (parter).

18. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 2204 ze zm.)

19. Wysokość postąpienia ustala Przewodniczący Komisji Przetargowej, z tym że postąpienie nie może wynosić więcej niż 50% stawki wywoławczej o której mowa w pkt.6 niniejszego przetargu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętnych części złotego.

20. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania najwyższej zaoferowanej ceny nie ma dalszych postąpień.

21. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

22. Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, a także prawo zmiany ogłoszenia oraz warunków przetargu.

23. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel. Zobacz kontakt68 4790614, Zobacz kontakt68 4790679.

24. Oględziny nieruchomości mogą odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, nr tel. 68 - 479 06 79.Żary, dnia 14 sierpnia 2019 r.

Starosta

/-/ Józef RadzionZałącznik nr 1

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5, 68- 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby, telefonicznie: Zobacz kontakt68 4790600

Inspektor ochrony danych

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych- Panią Agnieszką Oskierko – Liczner, pod adresem e-mail: Zobacz kontaktiod@powiatzarski.pl, tel. Zobacz kontakt684790605 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) w celu przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości, a w późniejszym etapie w przypadku wyłonienia jako Dzierżawcy nieruchomości do przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem umowy dzierżawy.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy przekazać innym organom i podmiotom, przy czym dokonamy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe.

Państwa dane możemy przekazać czasowo podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas w realizacji naszych działań. Przetwarzanie Państwa danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach takich jak wdrożenie naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r. nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.).

Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do przetargu oraz w późniejszym etapie zawarcia i wykonania umowy dzierżawy.

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,

- ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Ponadto informujemy, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2)Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Żarach
tel: Zobacz kontakt68 4790614
Zobacz kontaktpoczta@powiatzarski.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt68 4790614
Adres email: Zobacz kontaktpoczta@powiatzarski.pl

Oceń ofertę


0


1 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

Sand Hotel ****
Osiedle pod Pomnikiem

Sand Hotel ****

Kołobrzeg, ul. Zdrojowa 

Osiedle pod Pomnikiem

Wieliczka, ul. Winnicka 
Super oferta: / poprzednia następna

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

telefon pokaż kontakt

Telefon: 68 4790614

Adres e-mail: poczta@powiatzarski.pl

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna najmu

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);