Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Działki, Leśna, ul. Baworowo

Działki na sprzedaż Leśna (woj. Dolnośląskie), ul. Baworowo

Lokalizacja:

Leśna, , ul. Baworowo

Powierzchnia:

1847 m2

Cena:

50 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Dolnośląskie, Leśna, ul. Baworowo
typ obiektu:
działka na sprzedaż
cena:
50 000 zł
powierzchnia:
1847 m2
numer ogłoszenia:
20283/3186/OGS
data dodania:
22-08-2018
data modyfikacji:
22-08-2018
jakość wypełnienia oferty:
90%


Szczegóły oferty

ZARZĄDZENIE NR 168/2018
BURMISTRZA LEŚNEJ
z dnia 20 sierpnia 2018r.

w sprawie przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Leśnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zmianami), art. 38 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) w związku z §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:


§ 1

Zatwierdzam treść ogłoszenia o przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu w następującym składzie:

1.Przewodniczacy Komisji -Sebastian Fronc

2.Członek Komisji - Krystyna Jarzyna

3. Członek Komisji - Gabriela Marchlewicz


§ 3

Procedurę przetargową należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Leśnej
Nr 168/2018 z dnia 20.08.2018r.

BURMISTRZ LEŚNEJ
OGŁASZA

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Leśna

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 8/3 i 8/12, o powierzchni 1847m2, położona w Leśnej przy ul. Baworowo, powiat Lubański, województwo Dolnośląskie, niezabudowana stanowiąca własność Gminy Leśna, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu, V wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą JG1L/ Zobacz kontakt00022638/1

1. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich

2. Przeznaczenie nieruchomości.

UT/3 – tereny usług turystyki.

Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/89/2015 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 października 2015r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5024 z 26 listopada 2015r.

3. Opis.

W skład zbywanej nieruchomości wchodzą dwie działki nr 8/3 i 8/12 obręb 0001-Leśna, o łącznej powierzchni 1847m2, w kształcie zbliżonym do prostokąta, położona w terenie płaskim na wzniesieniu.

Cena wywoławcza nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.


IV przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2018. o godz. 10.00

w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000zł w terminie do dnia 03 października 2018r. na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: Zobacz kontakt69 8392 000 Zobacz kontakt4 4200 1368 3000 0010.

I przetarg ogłoszony na dzień 05 kwietnia 2018r. II przetarg ogłoszony na dzień 28 maja 2018r.oraz III przetarg ogłoszony na dzień 30 lipca 2018r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Wadium należy wnieść w pieniądzuUWAGA : Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% (500zł) ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Leśna za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości.

Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu w przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia:

- dowodu wpłaty wadium;

- dokumentów stwierdzających tożsamość.

Burmistrz Leśnej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Dodatkowych informacji udziela:

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b, tel.: Zobacz kontakt75 72 11 466Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem: http://bip.umlesna.nv.pl/→przetargiÂŽsprzedaż nieruchomościÂŽprzetargi 2018Kontakt:
Urząd Miasta Leśna
tel: 075 -721 14 66
Zobacz kontaktsekretariat@lesna.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: 075 -721 14 66
Adres email: Zobacz kontaktsekretariat@lesna.pl

Oceń ofertę


0


11 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

telefon pokaż kontakt

Telefon: 075 -721 14 66

Adres e-mail: sekretariat@lesna.pl

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy