Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Działki, Siechnice

Działki na sprzedaż Siechnice (woj. Dolnośląskie)

Lokalizacja:

Siechnice, , ul.

Powierzchnia:

1005 m2

Cena:

109 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Dolnośląskie, Siechnice
typ obiektu:
działka na sprzedaż
cena:
109 000 zł
powierzchnia:
1005 m2
numer ogłoszenia:
19833/3186/OGS
data dodania:
06-07-2018
data modyfikacji:
06-07-2018
jakość wypełnienia oferty:
86%

Szczegóły oferty

BURMISTRZ SIECHNIC

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zm.),. w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.), na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XVIII/134/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 05 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasoby komunalne Gminy Święta Katarzyna, Zarządzenia Nr 15/2013 Burmistrza Siechnic z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Prawocin, gmina Siechnice


Ogłasza na dzień 07 września 2018 r. VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

(tabela w zdjęciach)


1. Przetargi odbędą się 07 września 2018 r. w Sali sesyjnej na III piętrze Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.

2. Terminy przeprowadzonych nieskutecznych przetargów: I przetarg odbył się w dniu 13.01.2017 r, II przetarg odbył się w dniu 07.04.2017 r., III przetarg odbył się w dniu 02.06.2017 r., IV przetarg odbył się w dniu 24 listopada 2017 r., V przetarg odbył się w dniu 23 maja 2018 r.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do 31 sierpnia 2018 r. na konto Gminy Siechnice ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice nr Zobacz kontakt78 9584 109 Zobacz kontakt2 2010 1000 0101 0008 (data wpływu kwoty na konto Gminy jest datą uznania wpłaty wadium). Na dowodzie wpłaty wadium za daną działkę należy podać jej numer ewidencyjny i miejscowość, w której działka jest położona.

4. Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

5. W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu) na wskazany numer konta.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

10. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie egzekucyjne, a do chwili obecnej nie były zawierane żadne umowy mające na celu jej zbycie, bądź obciążanie.

11. Nieruchomości można oglądać w dni robocze w godz.9:00 - 14:00 (po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Siechnicach tel. Zobacz kontakt71/786 09 37 lub w dowolnym terminie bez obecności pracownika UM w Siechnicach).

12. Sprzedaż nieruchomości objęta jest obowiązującą w dniu sprzedaży stawką podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017, poz. 1221 z późn. zm.) W dniu zamieszczenia ogłoszenia stawka podatku VAT wynosi 23%.

13. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

14. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm.).

15. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

16. Informacje o nieruchomości można uzyskać w pok. nr 213 Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, tel. + Zobacz kontakt48-71-786-09-37, www.siechnice.gmina.pl

17. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach jest Burmistrz Siechnic, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, nr tel. Zobacz kontakt71 786 09 01, adres e-mail: Zobacz kontaktbiuro@umsiechnice.pl.

18. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Zobacz kontaktiod@umsiechnice.pl.

19. Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania przetargowego, jak też dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią w związku z ww. postępowaniem i nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianymi przepisami prawa.

20. Dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez cały czas trwania procesu przetargowego, a także przez okres zgodny z kategorią archiwalną, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

21. Osoba podająca swoje dane posiada prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Siechnice, dnia 04.07.2018 r. ……………………………………………………………………Kontakt:
Urząd Miejski w Siechnicach - pok. 214
tel: Zobacz kontakt48-71-786-09-37
Zobacz kontaktbiuro@ugsiechnice.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt48-71-786-09-37
Adres email: Zobacz kontaktbiuro@ugsiechnice.pl

Oceń ofertę


0


29 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

telefon pokaż kontakt

Telefon: 48-71-786-09-37

Adres e-mail: biuro@ugsiechnice.pl

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy